محصولات

خانه مقالات-Article مقالات متالورژی- Metallurgy Articles چشم انداز توسعه صنعت فولاد ايران تا سال 1400و جايگاه ذوب آهن اصفهان از نظر ميزان و تنوع محصولات
حراج!
چشم انداز توسعه صنعت فولاد ايران تا سال 1400و جايگاه ذوب آهن[taliem.ir]

چشم انداز توسعه صنعت فولاد ايران تا سال 1400و جايگاه ذوب آهن اصفهان از نظر ميزان و تنوع محصولات

1,900 تومان 1,800 تومان

ارائه هرگونه تصويري از نقش و جايگاه آينده صنعت فولاد ايـران نيازمنـد انجـام مطالعـهاي وسـيع و همـه جانبه پيرامون تحولات گذشته، وضع موجود و مقايسه  آن با وضعيت كشورهاي ديگر ميباشد. در اختيـار داشتن چنين تصويري، بهره گيري بهتر از امكانات و فرصتها را به ارمغان خواهد آورد. در اين مقاله با  توجه به جايگاه موجود صنعت فولاد ايران و توسعه هاي تعريف شده در آن و با عنايـت بـه برنامه هاي بلند مدت توسعه كشور، ميزان تقاضاي فولاد كشور و  نسبت مصرف محصولات تخت و طويل در سال 1400مورد بررسي قرار گرفته است. در ادامه پيشنهاداتي در زمينه رويكرد توسـعه ظرفيـت توليـد ذوب آهن  اصفهان و جايگاه آن در ميان توليدكنندگان فولاد كشور در سال 1400بيان شده است.

توضیحات محصول

چكيده

ارائه هرگونه تصويري از نقش و جايگاه آينده صنعت فولاد ايـران نيازمنـد انجـام مطالعـهاي وسـيع و همـه جانبه پيرامون تحولات گذشته، وضع موجود و مقايسه  آن با وضعيت كشورهاي ديگر ميباشد. در اختيـار داشتن چنين تصويري، بهره گيري بهتر از امكانات و فرصتها را به ارمغان خواهد آورد. در اين مقاله با  توجه به جايگاه موجود صنعت فولاد ايران و توسعه هاي تعريف شده در آن و با عنايـت بـه برنامه هاي بلند مدت توسعه كشور، ميزان تقاضاي فولاد كشور و  نسبت مصرف محصولات تخت و طويل در سال 1400مورد بررسي قرار گرفته است. در ادامه پيشنهاداتي در زمينه رويكرد توسـعه ظرفيـت توليـد ذوب آهن  اصفهان و جايگاه آن در ميان توليدكنندگان فولاد كشور در سال 1400بيان شده است.

مقدمه

بقا و توسعه صنايع و بنگاه هاي اقتصادي در دنيا منوط به درك درست آنهـا از شـرايط پيرامـوني خـود در حال و آينده و مهيا كردن خود براي بهره گيري از فرصـت ها و آمـاده سـازي بـراي مقابلـه بـا تهديدهاسـت. صنعت فولاد نيز از اين قاعده مستثني نيست. در حال حاضر بسياري از توليـد كننـدگان فـولاد بـا  شـناخت شرايط موجود جهاني اعم از ميزان، تنوع توليد و مصـرف فـولاد در نقـاط مختلـف، شـرايط مـواد اوليـه و انرژي، تكنولوژي توليد، حمل و نقل، نيروي  انساني، بازارهاي مصرف، الزامـات زيسـت محيطـي و سـاير زيرساختها و همچنين پيش بيني روند آتي اين شرايط و بررسـي سـاير توليدكننـدگان،  سياسـتهاي خـود را  براي توفيق بيشتر تدوين نموده اند. در اين تحقيق با بررسي جايگاه فعلي صنعت فولاد ايران و برنامـه هـاي بلند مدت توسعه كشور تا  سال ،1400تقاضاي كل و نسبت تقاضاي محصولات طويل به تخـت بررسـي و ظرفيت هاي آينده كشور جهت توسعه صنعت فولاد خصوصاً ذوب آهن اصفهان  بيان شده است.

Summary
Providing any picture of the future role and position of the steel industry in Iran requires a wide-ranging and comprehensive study on past developments, status quo, and comparisons with the situation of other countries. Having such a picture will bring about better utilization of opportunities and opportunities. In this paper, considering the existing position of the steel industry in Iran and the development defined in it, and considering the long-term development plans of the country, the demand for steel in the country and the ratio of consumption of flat products and long products in 1400 have been studied. In the following, some suggestions are made regarding the development of the Isfahan iron and steel production capacities and its status among steel producers in Iran in 1400.

Introduction
The survival and development of the industries and enterprises in the world depends on their proper understanding of their present and future environment and the provision of opportunities and opportunities to deal with threats. Steel industry is no exception. Currently, many steel producers are aware of the global conditions, including the amount, variety of production and consumption of steel at different points, the conditions of raw materials and energy, production technology, transportation, human resources, consumption markets, environmental requirements and others. Infrastructures, as well as predicting the future trend of these conditions and reviewing other producers, have developed their own policies for further success. In this research, by studying the current status of the steel industry in Iran and the long-term development plans of the country, by the year 1400, the total demand and the demand for long product to the flat are reviewed and the country’s future capacities for the development of the steel industry, especially Esfahan Steel Co., are stated.

Year : 2007

Publisher : 11th Annual Congress of the Society of Metallurgy Engineers of Iran

By : Mohammad Makmali,  Mehran Qomi,  Jalal Aghababa

File Information : Persian Language /10 Page/ Size : 148 KB

سال : 1386

ناشر : يازدهمين كنگره سالانه انجمن مهندسين متالورژي ايران

کاری از : محمد مكملي ، مهران قمي ، جلال آقابابا

 KB 1اطلاعات فایل : زبان فارسی / 10صفحه / حجم48

دیدگاه‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

Be the first to review “چشم انداز توسعه صنعت فولاد ايران تا سال 1400و جايگاه ذوب آهن اصفهان از نظر ميزان و تنوع محصولات”