سبد خرید

پيش بيني آب ورودي به مخازن سدها پس از فروكش سيلاب به روش لگاريتمي با استفاده از نرم افزار EX

تومان

موجودی: در انبار

پس از فروكش سيلابهاي بهاري در حوضه دز كه اغلب بسيار خطر آفرين و شديد مي باشند، آب ورودي به مخازن دچار افت مـي گـردد. در اين ميان اغلب  سد دز به عنوان تنها سد اين حوضه بر اثر سيل لبريز از آب مي شوند و ضروري است تا با دانستن روند روزانـه ورودي آب بـه مخزن در روزهاي آينده نسبت به  برنامه ريزي صحيح مخازن اقدام نمود.زيرا اين امر از سـرريز و اتـلاف انـرژي جلـوگيري مـي نمايـد. لـذا بـا استفاده از فرمول لگاريتمي مربوطه اقدام به رونديابي  جريان رودخانه مي نماييم. اما ضريب فروكش در فرمول فـوق الذكركـه نمايـانگر رونـد كاهشي رودخانه مي باشد. مجهول است. با استفاده از  تكنيك هاي نرم افزارEXCELدر برنامه ريزي منابع آب و همچنين بهره بـرداري از طول آمار سد دز نسبت به محاسبه اين ضريب اقدام گرديده است.

تعداد:
مقایسه

خلاصه

پس از فروكش سيلابهاي بهاري در حوضه دز كه اغلب بسيار خطر آفرين و شديد مي باشند، آب ورودي به مخازن دچار افت مـي گـردد. در اين ميان اغلب  سد دز به عنوان تنها سد اين حوضه بر اثر سيل لبريز از آب مي شوند و ضروري است تا با دانستن روند روزانـه ورودي آب بـه مخزن در روزهاي آينده نسبت به  برنامه ريزي صحيح مخازن اقدام نمود.زيرا اين امر از سـرريز و اتـلاف انـرژي جلـوگيري مـي نمايـد. لـذا بـا استفاده از فرمول لگاريتمي مربوطه اقدام به رونديابي  جريان رودخانه مي نماييم. اما ضريب فروكش در فرمول فـوق الذكركـه نمايـانگر رونـد كاهشي رودخانه مي باشد. مجهول است. با استفاده از  تكنيك هاي نرم افزارEXCELدر برنامه ريزي منابع آب و همچنين بهره بـرداري از طول آمار سد دز نسبت به محاسبه اين ضريب اقدام گرديده است.

مقدمه

رودخانه هاي خوزستان از كوه  هاي زاگرس سرچشمه مي گيرد و بر اساس شيب ونيروي جاذبه به سمت پـايين دسـت و جلگـه خوزسـتان سـرازير مـيگردد.  عبور حجم بالايي از آب كه از استانهاي كهكيلويه و بويراحمد وچهارمحـال و بختيـاري در كـارون و مارون،لرسـتان در دز و كرمانـشاه ،ايـلام و لرستان  در كرخه گذر مي كند، در اغلب فصول سال داراي ريتم عادي و يكنواختي است اما براثر بارش برفهاي سـنگين و بارانهـاي سـيل آسـا روانـاب جاري ريتم خود  را ازدست داده و با شدت و حدت بسيار روانه دشت خوزستان مي گردد. . اين رودخانه ها بزرگترين رودهاي ايران مي باشند و سيلابهاي بسياري را به اين  دشت منتقل مي نمايند. به همين دليل طرح احداث سدهاي مخزني بزرگي همچون كارون (شهيد عباسپور) كارون 3,كارون 4و گتوند عليا بـرروي رودخانـه كـارون،دز ،كرخـه و مـارون بـر رودخانـه هـايي بـه همـين نامهاعملي شده است.در حال حاضر سدهاي كارون ،4كارون،3كارون 1با ظرفيتي به ترتيب  معادل2150،2970و2439ميليون متـر مكعـب و سـد جريـاني گدار به عنوان يك نيروگاه جرياني با ظرفيت 229ميليون متر مكعب كار كنترل سيلابهاي مخرب و  تنظيم آب و بـرق را درسيـستم رودخانـه كـارون در استان خوزستان انجام مي دهند.علاوه بر سدهاي مذكور، كار ساخت سدهاي كارون، 4گتوند عليا و  خرسان 3برروي رود كارون، آغازگرديـده ،ضـمن اينكه مطالعات سدهاي كارون 2و كارون 5نيز به اتمام رسيده است.همچنين سد دز با ظرفيت 2856ميليـون  متـر مكعـب بـر رودخانـه دز، سـد كرخـه بـا ظرفيت 7000ميليون متر مكعب بر رود كرخه و سد مارون با ظرفيت 1200ميليون متر مكعب بر رودخانه مارون در  حال بهره برداري مـي باشـند. بـديهي است كه در چنين شرايطي بدون در اختيار داشتن ابزار مديريتي همچون پيش بيني آب ورودي به مخازن نمي توان از  كليه اين منـابع بطوربهينـه اسـتفاده نمود.

ABSTRACT

After the fall of spring floods in the dashed basin, which are often very dangerous and dangerous, the water entering the reservoirs falls. In this regard, most of the dam as the only dam in this basin is flooded by the flood and it is necessary to know the daily flow of water entering the reservoir in the coming days in relation to the correct planning of reservoirs. This is due to overflow and Prevents energy dissipation. Therefore, using the appropriate logarithmic formula, we will streamline the flow of the river. But the decrease coefficient in the above formula shows the decreasing trend of the river. Is false. The use of EXCEL software techniques in water resources planning and also exploitation of the length of the Dam Dam statistics has been taken into account for calculating this coefficient.

INTRODUCTION

Passing a high volume of water that passes through the Kohgiluyeh and Boyer-Ahmad Vchharmhal and Bakhtiari Karun and Marun, Lorestan dose and Kermanshah, Ilam and Lorestan in river passes in most seasons rhythmic routine, but due to rain snows heavy . These rivers are the largest intestines in Iran and transfer many floods into the plain. For this reason, the construction of dams, large water containers such as Karun (Shahid Abbaspoor) Karun 3, Karun 4 and Scroll upstream on the river Karun, Dez, Karkheh and maroon on the river of the same Namhamly. Now dams Karun-4 Karun-3 Karoon 1 capacity respectively 2150.2970 and 2439 million cubic meters and current dam Godard as a power plant, a stream with a capacity of 229 million cubic meters of control devastating floods and water management and electricity system Karun river in Khuzestan province which .Besides dams mentioned, the construction of dams Karun , 4 Gotvand Alia and Khersan 3 on the Karoon River, in the meantime Nk·h of dams Karun 2 and Karun 5 has been completed. Also Dez dam with a capacity of 2856 million cubic meters over the river Dez, Karkheh dam with a capacity of 7000 million cubic meters of river floodplains and Maroon Dam with a capacity of 1200 million cubic meters of river in operating To beObviously, in such a situation, it is not possible to use all of these resources without having any management tools such as predicting the water entering the reservoirs.

Year: 2011

Publisher : Sixth National Congress on Civil Engineering

By : Mojdeh Moradi, Babak Shahani Darabi

File Information: English Language/ 7 Page / size: 267 KB

Only site members can download free of charge after registering and adding to the cart

Download tutorial

سال : 1390

ناشر : ششمین کنـگره ملی مهنـدسی عمـران

کاری از : مژده مرادي ، بابك شهني دارابي

اطلاعات فایل : زبان فارسی / 7 صفحه / حجم : KB 267

فقط اعضای سایت پس از ثبت نام و اضافه کردن به سبد خرید می توانند دانلود رایگان کنند.خوشحال می شویم به ما پبیوندید

آموزش دانلود

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “پيش بيني آب ورودي به مخازن سدها پس از فروكش سيلاب به روش لگاريتمي با استفاده از نرم افزار EX”
درحال بارگذاری ...