سبد خرید

پهنه بندي منطقه طالش ازنظرسرعت موج برشي بااستفاده ازنتايج آزمايش SPT

تومان

موجودی: در انبار

تعيين سرعت امواج برشي درخاك براي مهندسين عمران وزلزله داراي اهميت زيادي مي باشد. استفاده ازروش هاي لرزه نگاري براي اندازه گيري سرعت  موج برشي وسپس تعيين مدول برشي مرسوم مي باشد. هزينه نسبتاً زياد آزمايش ها و دستگاه هاي لرزه نگاري ، اين ايده را براي مهندسين ژئوتكنيك  بوجود آورده است. كه رابطه اي بين آن وآزمايشات ساده تر به وجودآيد. در اين پروژه بااستفاده ازنتايج تعدادي آزمايش نفوذ استاندارد كه در محدوده   شهرستان تالش انجام شده است وبااستفاده ر از وابط پيشنهاد شده توسط محققين سرعت موج برشي درمناطق مختلف ودراعماق مختلف محاسبه   شده وازروي آنهاسرعت برشي متوسط عمق 30مترمحاسبه و نقشه پهنه بندي تهيه شده است كه براي طراحي ساختامانها دربرابر زلزله قابل استفاده مي باشد.

تعداد:
مقایسه

چکیده

تعيين سرعت امواج برشي درخاك براي مهندسين عمران وزلزله داراي اهميت زيادي مي باشد. استفاده ازروش هاي لرزه نگاري براي اندازه گيري سرعت  موج برشي وسپس تعيين مدول برشي مرسوم مي باشد. هزينه نسبتاً زياد آزمايش ها و دستگاه هاي لرزه نگاري ، اين ايده را براي مهندسين ژئوتكنيك  بوجود آورده است. كه رابطه اي بين آن وآزمايشات ساده تر به وجودآيد. در اين پروژه بااستفاده ازنتايج تعدادي آزمايش نفوذ استاندارد كه در محدوده   شهرستان تالش انجام شده است وبااستفاده ر از وابط پيشنهاد شده توسط محققين سرعت موج برشي درمناطق مختلف ودراعماق مختلف محاسبه   شده وازروي آنهاسرعت برشي متوسط عمق 30مترمحاسبه و نقشه پهنه بندي تهيه شده است كه براي طراحي ساختامانها دربرابر زلزله قابل استفاده مي باشد.

 

مقدمه

با روند رو به رشد ساخت و ساز سازه هاي خاص شامل توربوژنراتورهاي عظيم، كمپرسورها، سازه هاي مرتفع و سنگين و تخصصي شدن كارهـاي  مهندسـي عمران از يك طرف و لرزه خيز بودن اكثر مناطق ايران از سوي ديگر تحليهاي ديناميكي و تعيـين پارامترهـاي مربـوط بـه آن از اهميـت ويـژه اي  برخـوردار گرديده است. همچنين براي ساختن ساختمانهائي كه تحت تأثير ارتعاشات جاده اي همچون راه آهن و بزرگراه هـا در منـاطق شـهري قـرار  دارنـد، نوسـانات متقابل سازه و زمين بر اساس خصوصيات ديناميكي سازه و زمين مورد مطالعه قرار مي گيرد. يكي از مهمترين پارامترهاي مورد نياز جهت انجام اين كار، تعيين سرعت حركت موج برشي (Vs) در زمين مي باشد كه به كمك آزمايشهاي ژئوفيزيكي لرزه اي قابل استحصال مي باشد و نتـايج آن در طراحـي پـي ماشـين آلات و تعيين پريود طبيعي و ديناميكي خاك و آناليز ديناميكي خاك و سازه استفاده مي شود. بـا توجـه بـه زيـاد بـودن هزينـه ايـن آزمايشها در مقايسـه بـا آزمايشهاي معمولي ژئوتكنيكي، وقت گير بودن، محدود بودن ناحيه شناسائي در هر بار آزمايش، مشكلات ناشي از توليد ضربه، لرزه و انفجار و عدم وجـود فضاي كافي و مناسب براي شناسائي به روش شكسته مرزي و همچنين وجود ارتعاشات و لرزش هاي محيطي در مناطق  شهري و مسكوني و دلايل ديگر، نياز به خمين سرعت موج برشي با استفاده از پارامترها و خواص مكانيكي خاك توجيه مي شود.

 

ABSTRACT

Determining the speed of shear waves in the reservoir is very important for civil engineers. Using seismic techniques to measure the shear wave velocity and then determine the conventional shear modulus. The relatively high cost of testing and seismic devices has created this idea for geotechnical engineers. There is a relationship between it and the tests easier. In this project, using a number of standard tensile testing experiments conducted in the city of Talesh, we used the proposed relationships between shear wave velocities in different regions and different depths and calculate the shear velocity of the average depth of 30 meters and the zoning map is prepared. Designed for designing Buildings can be used against earthquakes.

INTRODUCTION

With the growing trend of construction of special structures including massive turbogenerators, compressors, high and high structures, and the specialization of civil engineering works on the one hand and seismicity of most regions of Iran, on the other, dynamic analysis and determination of its related parameters Special importance has been given. Also, for constructing buildings that are affected by road vibrations such as railways and highways in urban areas, structural and ground-level fluctuations are studied based on the dynamic characteristics of the structure and the earth. One of the most important parameters needed to do this is determining the velocity of the shear wave (Vs) on the ground, which can be extracted by seismic geophysical experiments. The results of this study are in the design of machinery and determination of the natural and dynamic period of soil and Soil and structural dynamics analysis is used. Due to the high cost of these tests in comparison with conventional geotechnical tests, time consuming, limitation of identification area at each test time, problems caused by impact, seismic and explosion generation and lack of adequate space for detection by fracture method of boundary And also the presence of vibrations and environmental vibrations in urban and residential areas, and other reasons, the need for Khameneh shear wave velocity is justified using parameters and mechanical properties of soil.

Year: 2011

Publisher : Sixth National Congress on Civil Engineering

By : Hasan Taherkhani, Farshid Azizi

File Information: persian Language/ 6 Page / size: 380 KB

Only site members can download free of charge after registering and adding to the cart

Download tutorial

سال : 1390

ناشر : ششمین کنـگره ملی مهنـدسی عمـران

کاری از : حسن طاهرخاني ،فرشيدعزيزي

اطلاعات فایل : زبان فارسی / 6 صفحه / حجم : KB 380

فقط اعضای سایت پس از ثبت نام و اضافه کردن به سبد خرید می توانند دانلود رایگان کنند.خوشحال می شویم به ما پبیوندید

آموزش دانلود

 

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “پهنه بندي منطقه طالش ازنظرسرعت موج برشي بااستفاده ازنتايج آزمايش SPT”
درحال بارگذاری ...