سبد خرید

حراج

مقایسه خواص تريبولوژیکی تركيبات TiC-NiAlو Sic

1,900 تومان 1,800 تومان

موجودی: در انبار

در اين پژوهش رفتار سايش و روانكاري كامپوزيت TiC-NiAlتوليد شده به روش سنتز احتراقي و SiC توليد شده به روش سينترينگ به منظور كاربرد در پمپ (قسمت سطوح سخت آب بندهاي مكانيكي) مورد مطالعه قرار گرفت. رفتار تريبولوژيكي TiC-NiAlو SiCاز طريق آزمون پين روي ديسك تحت شرايط خشك در دماي اتاق بررسي شد. ضريب اصطكاك و كاهش وزن نمونه هاي TiC-NiAlو SiC بوسيله آزمون پين روي ديسك اندازه گيري شد و نوع سايش بوسيله  ميكروسكوپ الكتروني روبشي و ميكروسكوپ نوري بررسي شد. نتايج آزمايشگاهي نشان داد كه نمونه TiC-NiAlضريب اصطكاك و رفتار سايشي نزديك به SiCدارد. نوع سايش براي نمونه هاي TiC-NiAlو SiCچسبان، خراشان و تريبوشيميايي مي باشد. همچنين نتايج ميكرو و ماكروسختي نشان داد كه TiC- NiAlهمانند SiCسختي بالا براي استفاده در پمپ دارد.

تعداد:
مقایسه

چکیده

در اين پژوهش رفتار سايش و روانكاري كامپوزيت TiC-NiAlتوليد شده به روش سنتز احتراقي و SiC توليد شده به روش سينترينگ به منظور كاربرد در پمپ (قسمت سطوح سخت آب بندهاي مكانيكي) مورد مطالعه قرار گرفت. رفتار تريبولوژيكي TiC-NiAlو SiCاز طريق آزمون پين روي ديسك تحت شرايط خشك در دماي اتاق بررسي شد. ضريب اصطكاك و كاهش وزن نمونه هاي TiC-NiAlو SiC بوسيله آزمون پين روي ديسك اندازه گيري شد و نوع سايش بوسيله  ميكروسكوپ الكتروني روبشي و ميكروسكوپ نوري بررسي شد. نتايج آزمايشگاهي نشان داد كه نمونه TiC-NiAlضريب اصطكاك و رفتار سايشي نزديك به SiCدارد. نوع سايش براي نمونه هاي TiC-NiAlو SiCچسبان، خراشان و تريبوشيميايي مي باشد. همچنين نتايج ميكرو و ماكروسختي نشان داد كه TiC- NiAlهمانند SiCسختي بالا براي استفاده در پمپ دارد.

مقدمه

در دو دهه اخير استفاده از مواد سراميكي براي كاربردهاي تريبولوژيكي افزايش يافته است. اين اساساً به علت خصوصيات خاص سراميك ها مانند چگالي كم، مقاومت به خوردگي بالا، انبساط حرارتي كم و سختي بالا در محدوده وسيعي از دما است. در اين گروه كاربيد سيليسيم سختي بالا، استحكام  نسبي بالا،نقطه ذوب بالا و نسبت استحكام به چگالي بالا دارد، كه مقاومت بالا به سايش و خراش را نتيجه مي دهد. يكي از مهمترين قطعاتي كه در سالهاي گذشته تحقيقات وسيعي را به خود اختصاص داده است،  واشرهاي مصرفي در آب بندهاي مكانيكي پمپ ها است. كاربيد سيليسيم از جمله تركيبات كاربيدي مهم است كه در پمپ ها به عنوان واشر آب بند مكانيكي (قسمت سطوح سخت) به كار برده مي شود. يكي از روشهاي مهم توليد آن روش سينترينگ است، كه روشي پر هزينه و زمان بر مي باشد. تركيبات بين فلزي خصوصياتي دارند كه آنها را خيلي جذاب براي كاربردهاي صنعتي مي  سازد. NiAlو Ni3Alپتانسيل بالا در كاربردهاي دما بالا مانند توربين هاي گازي، فيكسچرهاي عمليات حرارتي و پوشش هاي مقاوم به خوردگي دارند. NiAlمناسبتر از Ni3Alبراي كاربردهاي دما بالا مي باشد. ساختار استفاده شده از ،NiAlداكتيليته كم، تافنس شكست ضعيف و استحكام ناكافي در دماي بالا دارد.

 

 

 

ABSTRACT

In this study, the abrasion and lubrication behavior of TiC-NiAl composite produced by combustion synthesis and SiC synthesis method for application in the pump (the section of hard surfaces of mechanical belt joints) was studied. The tribological behavior of TiC-NiAl and SiC was investigated by examining the pins on the disk under dry conditions at room temperature. The coefficient of friction and weight loss of TiC-NiAl and SiC samples were measured by a pin test on a disk and the type of abrasion was investigated by scanning electron microscopy and optical microscopy. The experimental results showed that the TiC-NiAl sample had a friction coefficient and abrasion behavior close to SiC. The type of abrasion is for the TiC-NiAl and SiC specimens, trimming and tricho-chemical. Micro and macroeconomic results also showed that TiC-NiAl, like SiC, has a high hardness for use in the pump.

INTRODUCTION

In the last two decades, the use of ceramic materials for tribological applications has increased. This is mainly due to the special characteristics of ceramics such as low density, high corrosion resistance, low heat expansion and high hardness in a wide range of temperatures. In this group, high silicon carbide has high hardness, high relative strength, high melting point and high strength to high density ratio, which results in high wear resistance and scratches. One of the most important parts that has swept up in recent years is the gaskets used in mechanical pumps for pumps. Silicon carbide is one of the most important carbide compounds that is used in pumps as a mechanical sealing washer (the hard part part). One of the important methods for producing this method is sintering, which is a costly and time consuming process. Intermetallic compounds have properties that make them attractive for industrial applications. NiAl and Ni3Al have high potential in high temperature applications such as gas turbines, heat treatment fixings and corrosion resistant coatings. NiAl is more suitable than Ni3Al for high temperature applications. The structure used is low dactylite NiAl, weakened tofence and insufficient strength at high temperatures.

Year: 2007

Publisher : 11th National Congress of metallurgy of Iran

By : Mohammad Bagheri Rehaei, Seyyed Khatib al-Islam Sadrnejad, Ali Shafiei, Mohammad Reza Rahimipour, Mojtaba Khaleqi

File Information: persian Language/ 12 Page / size: 567 KB

Download tutorial

سال : 1386

ناشر : يازدهمين كنگره ملي مهندسين متالورژی ايران

کاری از : محمد باقر رهائي ،سيد خطيب الاسلام صدرنژاد, علي شفيعي ،محمد رضا رحيمي پور ،مجتبي خلقي

اطلاعات فایل : زبان فارسی / 12 صفحه / حجم : KB 567

آموزش دانلود

 

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “مقایسه خواص تريبولوژیکی تركيبات TiC-NiAlو Sic”
درحال بارگذاری ...