سبد خرید

حراج

مقايسه پارامترهاي مؤثر بر فرآوري استرانسيم از سلستين به دو روش ليچينگ مستقيم و فرآيند احيايي

1,900 تومان 1,800 تومان

موجودی: در انبار

هدف از اين پـژوهش فـرآوري كربنـات استرانسـيم از كانـة سلسـتين بعنـوان مهمتـرين تركيـب غيرفلـزي استرانسيم ميباشد كه ديگر تركيبات فلزي و  غيرفلزي استرانسيم از آن تهيه ميشـوند. در پـژوهش حاضـر توليد كربنات استرانسيم از كانة استرانسـيم تهيـه شـده از معـدن كـاظم آبـاد ورامـين بـه دو  روش ليچينـگ مستقيم و فرآيند احيايي مورد مطالعه و بررسي قرار گرفته است. عمده ترين پارامترهاي مورد بررسي در روش ليچينـگ مسـتقيم عبارتنـد  از: دمـا و زمـان ليچينـگ، نسـبت مولي كربنات سديم به سلستين و غلظت محلول كربنات سـديم. تحـت شـرايط بهينـة زمـان ليچينـگ 120 دقيقه، دماي  يچينگ 90 ، ºCنسبت مولي كربنات سديم به سلستين و 5/1 غلظـت محلـول كربنـات سـديم 100g/lبالاترين راندمان ليچينگ بدست آمد. در روش  احيا پارامترهاي دما و زمان احيا، اثر مقدار پودر زغال و دانهبندي ذرات پودر زغال مورد بررسي قرار گرفت. تحت شرايط بهينة زمان احياء 60دقيقه، دماي  احيـاء 1050ºC و ، نسـبت اسـتوكيومتري پـودر زغال به سلستين ( 20 72/ 1:1درصد) بالاترين راندمان احياء / 83% 59بدست آمد.

تعداد:
مقایسه

چکیده

هدف از اين پـژوهش فـرآوري كربنـات استرانسـيم از كانـة سلسـتين بعنـوان مهمتـرين تركيـب غيرفلـزي استرانسيم ميباشد كه ديگر تركيبات فلزي و  غيرفلزي استرانسيم از آن تهيه ميشـوند. در پـژوهش حاضـر توليد كربنات استرانسيم از كانة استرانسـيم تهيـه شـده از معـدن كـاظم آبـاد ورامـين بـه دو  روش ليچينـگ مستقيم و فرآيند احيايي مورد مطالعه و بررسي قرار گرفته است. عمده ترين پارامترهاي مورد بررسي در روش ليچينـگ مسـتقيم عبارتنـد  از: دمـا و زمـان ليچينـگ، نسـبت مولي كربنات سديم به سلستين و غلظت محلول كربنات سـديم. تحـت شـرايط بهينـة زمـان ليچينـگ 120 دقيقه، دماي  يچينگ 90 ، ºCنسبت مولي كربنات سديم به سلستين و 5/1 غلظـت محلـول كربنـات سـديم 100g/lبالاترين راندمان ليچينگ بدست آمد. در روش  احيا پارامترهاي دما و زمان احيا، اثر مقدار پودر زغال و دانهبندي ذرات پودر زغال مورد بررسي قرار گرفت. تحت شرايط بهينة زمان احياء 60دقيقه، دماي  احيـاء 1050ºC و ، نسـبت اسـتوكيومتري پـودر زغال به سلستين ( 20 72/ 1:1درصد) بالاترين راندمان احياء / 83% 59بدست آمد.

 

مقدمه

استرانسيم، فلزي سفيد رنگ و سخت است كه در گروه IIAجدول تناوبي بين كلسيم و باريم قـرار دارد. اين سه فلز، فلزات قليائي خاكي ناميده ميشوند.  سترانسيم در دهة 1790ميلادي شناخته شـد و اولـين بـار در سال . 1808م به شكل آلياژ جيوه توليد شد. در سال . 1860-1861م چند گـرم از  آن بوسـيلة الكتروليـز كلريد استرانسيم توليد شد. تا اين اواخر استرانسيم از نقطه نظر حجم توليد يكي از عناصر كم اهميت بـود. لـيكن بـا كشـف جديـد  دو كاربرد مهم استرانسيم اين وضعيت تغيير كرد. اول اينكه استرانسيم جهت كـاربرد بعنـوان يـك جـاذب در جلوي صفحة تصوير تلوزيون هاي رنگي به منظور  اهش شدت تابش اشعة ايكس مناسـب اسـت، و ديگـر اينكه استرانسيم يكي از مواد خام اصلي مورد استفاده در توليد آهن رباهاي سراميكي  دائمي است. استرانسيم بعنوان افزودني در بهسازي آلياژهـاي ريختگـي آلـومينيم بطـور وسـيعي بكـار مـيرود. افـزودن استرانسيم بعنوان عامل بهسازي،  ا تغييـر شـكل در سيليسـيم، باعـث بهبـود اسـتحكام كششـي و شكسـت، افزايش قابليت ماشينكاري و ريختگي، مخصوصاً باعـث افـزايش  قابـل توجـه ازديـاد طـول نسـبي قطعـات ريختگي ميگردد.

 

 

ABSTRACT

The purpose of this study is to treat carbonaceous strontium from Celestin cavity as the most important non-metallic strontium compound in which other strontium metal and non-metallic compounds are prepared from it. In the present study, the production of strontium carbonate from strontium cavity prepared from Kazem Abad Varamin mine has been investigated by direct leaching method and regenerative process. The main parameters of the direct method of leaching are: temperature and time of leaching, the ratio of sodium molybdate to celestin and the concentration of sodium carbonate solution. The optimum leaching efficiency was obtained under the optimum conditions of 120 minute leaching time, 90 ° C, 90 ° C molar ratio of sodium carbonate to celestine and 1.5% sodium carbonate solution 100 g / l. In the resuscitation method, the parameters of temperature and recovery time, the effect of the amount of powdered coal and grain size of powdered coal were studied. Under optimum recovery time of 60 minutes, resuscitation temperature of 1050 ° C, and stoichiometric ratio of coal powder to celestin (1: 20%: 1%), the highest recovery rate was obtained (83%).

INTRODUCTION

Strontium is a white and hard metal that is in the group IIA of the periodic table between calcium and barium. These three metals are called alkaline earth metals. In the 1790s, Straßingam was recognized, and the first time in the year. 1808 was produced in the form of mercury alloys. In the year . A few grams of it were produced by electrolysis of strontium chloride. Until recently, Strontium was one of the least important elements in terms of production volume. But this new situation has changed with the new discovery of two major applications of Strontium. First, it is suitable for use as an adsorbent in front of the screen of color TVs in order to reduce the intensity of X-ray radiation, and the fact that strontium is one of the main raw materials used in the production of permanent ceramic magnets. Strontium is used extensively in the upgrading of aluminum alloy casting alloys. The addition of strontium as a stabilization agent, a deformation in silicon, improves tensile and fracture toughness, increases machining and casting ability, and in particular, increases significantly the relative lenght of casting components.

Year: 2007

Publisher : 11th National Congress of metallurgy of Iran

By : Mahmoud Mahmoudi, Mohammad Sheikh Shab Bafghi, Mohammad Reza Abotalebi

File Information: persian Language/ 10 Page / size: 288 KB

Download tutorial

سال : 1386

ناشر : يازدهمين كنگره ملي مهندسين متالورژی ايران

کاری از : محمود محمودي، محمد شيخ شاب بافقي ،محمدرضا ابوطالبي

اطلاعات فایل : زبان فارسی / 10صفحه / حجم : KB 288

آموزش دانلود

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “مقايسه پارامترهاي مؤثر بر فرآوري استرانسيم از سلستين به دو روش ليچينگ مستقيم و فرآيند احيايي”
درحال بارگذاری ...