سبد خرید

حراج

مقايسه اثر پوشش هاي اپوكسي بدون حلال پايه فنلي و اپوكسي داراي حلال پايه پلي آميد بر مقاومت فولادهاي API 5L− X70در برابر حملات هيدروژني

1,900 تومان 1,800 تومان

موجودی: در انبار

خوردگي هيدروژني در اثر نفوذ هيدروژن اتمي ناشي از واكنش گاز H2Sمرطوب با سطح فولاد و تجمع در عيوب و ناخالصيها بصورت ترك، تاول و تردي در فولاد نمايان ميگردد. هدف از انجام ايـن تحقيـق مقايسه اثر پوششهاي اپوكسي بدون حلال پايه فنلي و اپوكسي حلال پايه پلي آميد بـر مقاومـت  فولادهـاي API 5L X70در برابر HICميباشد. با استفاده از آزمايشهاي مربـوط بـه ايـن نـوع خـوردگي و مقايسـه نسبت طول و ضخامت ترك و نسبت  حساسيت ترك (CSR) براي نمونه هاي فولادي X70پوشـش داده شده و بدون پوشش و همچنين نمونه هاي فولادي X65كه نسبتاً در برابر حملات  هيـدروژني مقـاوم مي باشد، ميتوان دريافت كه رزين هاي اپوكسي بدون حلال به همراه سـخت كننـده هـاي فنوليـك طـي يـك واكنش شبكه اي شدن سخت گرديده و با ايجاد زنجيره هاي متراكم حلقوي به عنوان مـانعي جهـت نفـوذ هيدروژن اتمي عمل مينمايد. فرآيند مذكور باعث افزايش قابل توجه  مقاومـت فـولاد X70بـهHIC میگردد.

تعداد:
مقایسه

چکیده

خوردگي هيدروژني در اثر نفوذ هيدروژن اتمي ناشي از واكنش گاز H2Sمرطوب با سطح فولاد و تجمع در عيوب و ناخالصيها بصورت ترك، تاول و تردي در فولاد نمايان ميگردد. هدف از انجام ايـن تحقيـق مقايسه اثر پوششهاي اپوكسي بدون حلال پايه فنلي و اپوكسي حلال پايه پلي آميد بـر مقاومـت  فولادهـاي API 5L X70در برابر HICميباشد. با استفاده از آزمايشهاي مربـوط بـه ايـن نـوع خـوردگي و مقايسـه نسبت طول و ضخامت ترك و نسبت  حساسيت ترك (CSR) براي نمونه هاي فولادي X70پوشـش داده شده و بدون پوشش و همچنين نمونه هاي فولادي X65كه نسبتاً در برابر حملات  هيـدروژني مقـاوم مي باشد، ميتوان دريافت كه رزين هاي اپوكسي بدون حلال به همراه سـخت كننـده هـاي فنوليـك طـي يـك واكنش شبكه اي شدن سخت گرديده و با ايجاد زنجيره هاي متراكم حلقوي به عنوان مـانعي جهـت نفـوذ هيدروژن اتمي عمل مينمايد. فرآيند مذكور باعث افزايش قابل توجه  مقاومـت فـولاد X70بـهHIC میگردد.

مقدمه

گاهاً براي افزايش فشار داخلي چاه هاي نفت و همچنين به منظور ذخيره سازي گاز در منابع طبيعـي، گـاز را بدون شيرين سازي از چاه به محل هاي مورد نظر حمل و در چاه هاي نفت تزريق و يا ذخيره سـازي مـي نمايند. با توجه به اينكه كشور ايران در رتبه دوم منابع گاز در دنيا قرار داشته و جزو پيشروان صـنعت گـاز محسوب ميشود، اينگونه طرح ها به تازگي در كشور ما در حال انجام و اجراست. گاز طبيعي تصفيه نشده حاوي مقادير قابل توجهي دي اكسيد كربن و سولفيد هيدروژن بوده و گاز ترش ناميده ميشود كـه بسـيار سمي و خطرناك بوده و در صورت وجود رطوبت بسيار خورنده ميباشد. هيـدروژن  اتمـي تنهـا عنصـري است كه ميتواند از فولاد و فلزات ديگر عبور نمايد. البته هيدروژن مولكولي قادر به عبور از فلزات نيست. و خسارات هيدروژني زماني  بوجود ميآيد كه هيدروژن مولكولي تبديل به هيدروژن اتمـي شـود. در اثـر احياء يونهاي هيدروژن در واكنش هاي خوردگي ابتدا هيدروژن اتمي بوجود مي آيد.پس از نفوذهيـدروژن اتمي به درون ساختار فولاد، در محل هاي مناسبي همچون ترك هـا، آخال هـا، ناخالصـي ها و عيـوبي همچـون نابجايي ها تجمع پيدا كرده و متعاقباً تبديل به هيدروژن مولكولي ميشود.

 

 

ABSTRACT

Hydrogen corrosion is due to atomic hydrogen intrusion caused by wet reaction of H2S gas with steel surface and accumulation of imperfections and impurities in crack, blister and brittle in steel. The purpose of this study was to compare the effect of phenolic base solvent epoxy and epoxy polyamide base solvent on the resistance of API 5L X70 steels against HIC. Using experiments involving this type of corrosion and comparing the length and thickness ratio of cracks and the ratio of crack sensitivity (CSR) to X70 steel coated and non-coated steel samples, as well as steel samples X65, which are relatively resistant to hydrogen attacks, can be obtained. Solvent-free epoxy resins together with phenolic hardeners become hardened during a network reaction and act as a barrier to atomic hydrogen penetration by creating circular condensation chains. The process results in a significant increase in the strength of the X70 steel to HIC.

INTRODUCTION

Sometimes, to increase the internal pressure of oil wells and also to store gas in natural resources, gas is pumped or stored in the wells without sweetening from the well to the desired locations. Given that Iran is ranked second in the world in terms of gas resources and is one of the leaders in the gas industry, such plans have recently been implemented and implemented in our country. Untreated natural gas contains significant amounts of carbon dioxide and hydrogen sulfide and is called sour gas, which is very toxic and dangerous and if there is a very corrosive moisture. Atomic hydrogen is the only element that can pass through steel and other metals. Of course, molecular hydrogen is not able to pass through metals. Hydrogen damages arise when molecular hydrogen is converted into atomic hydrogen. Hydrogen ion resuscitates hydrogen atoms in corrosion reactions. After the atomic hydrogen intrusion into the steel structure, it is accumulated in suitable places such as cracks, impurities, impurities and imperfections, such as dislocations, and subsequently converted into Hydrogen is molecule.

Year: 2007

Publisher : 11th National Congress of metallurgy of Iran

By : Reza Rouhi, Yousef Haj Karim Kharrazi, Alireza Khavandi, Mohammad Reza Bayati

File Information: persian Language/ 9 Page / size: 240 KB

Download tutorial

سال : 1386

ناشر : يازدهمين كنگره ملي مهندسين متالورژی ايران

کاری از : رضا روحي ،يوسف حاج كريم خرازي ،عليرضا خاوندي ،محمدرضا بياتي

اطلاعات فایل : زبان فارسی / 9 صفحه / حجم : KB 240

آموزش دانلود

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “مقايسه اثر پوشش هاي اپوكسي بدون حلال پايه فنلي و اپوكسي داراي حلال پايه پلي آميد بر مقاومت فولادهاي API 5L− X70در برابر حملات هيدروژني”
درحال بارگذاری ...