سبد خرید

حراج

مقابله با جمینگ DRFMرادار دهانه مصنوعی به روش تغییر فاز در هر پالس

1,900 تومان 1,800 تومان

موجودی: در انبار

تشکیل تصویر راداري به دلیل اینکه بتواند ویژگی هاي متنوعی از منطقه را براي کاربردهاي گوناگونی از جمله شناسایی اتوماتیک  اهداف نشان دهد ، اهمیت دارد. یکی ازعواملی که باعث برهم زدن و فریب تصویر راداري میشود وجود جمر یا اخلالگر است. اخلالگرها  انواع گوناگونی اعم از همدوس و ناهمدوس دارند . اخلاگر ناهمدوس به دلیل توان بالاي مورد نیاز مفید نیست، ولی اخلالگر همدوس به  دلیل فریب دادن تصویر اهمیت ویژه اي دارد. یکی از این نوع اخلالگرها، اخلالگر DRFMاست که با ایجاد تأخیر زمانی در سیگنال برگشتی،  رادار تصویربرداري را دچار فریب کرده و باعث ایجاد اهداف کاذب در تصویر می شود. در این مقاله روشی پیشنهاد میشود که با تغییر فاز  یا نرخ چیرپ هر پالس سیگنال ناشی از این اخلالگر را در بخش پردازش رادار حذف کرده و تصویر واقعی و بدون ابهام از هدف نقطه اي را تشکیل میدهد.

تعداد:
مقایسه

چکیده

تشکیل تصویر راداري به دلیل اینکه بتواند ویژگی هاي متنوعی از منطقه را براي کاربردهاي گوناگونی از جمله شناسایی اتوماتیک  اهداف نشان دهد ، اهمیت دارد. یکی ازعواملی که باعث برهم زدن و فریب تصویر راداري میشود وجود جمر یا اخلالگر است. اخلالگرها  انواع گوناگونی اعم از همدوس و ناهمدوس دارند . اخلاگر ناهمدوس به دلیل توان بالاي مورد نیاز مفید نیست، ولی اخلالگر همدوس به  دلیل فریب دادن تصویر اهمیت ویژه اي دارد. یکی از این نوع اخلالگرها، اخلالگر DRFMاست که با ایجاد تأخیر زمانی در سیگنال برگشتی،  رادار تصویربرداري را دچار فریب کرده و باعث ایجاد اهداف کاذب در تصویر می شود. در این مقاله روشی پیشنهاد میشود که با تغییر فاز  یا نرخ چیرپ هر پالس سیگنال ناشی از این اخلالگر را در بخش پردازش رادار حذف کرده و تصویر واقعی و بدون ابهام از هدف نقطه اي را تشکیل میدهد.

 

مقدمه

رادارهاي دهانه مصنوعی به منظور تصویربرداري از سطوح زمین مورد استفاده قرار میگیرد. رادار دهانه مصنوعی، راداري کاملاً همدوس است که روي  سکوي پرنده نصب میشود و با استفاده از تغییرات فاز، سیگنال برگشتی از هدف و پردازش دیجیتال آن سیگنال، به تشکیل تصویر میپردازد. این رادارها با  ارسال امواج الکترومغناطیس به سطح زمین و پردازش سیگنال برگشتی از صحنه مورد تصویربرداري، تصویر صحنه مورد نظر را به صورت یک تصویر دوبعدي  به دست میآورند. مزیت عمده این نوع تصویر برداري بالاخص در اهداف نظامی قابلیت تصویربرداري در تمام شبانه روز و تمام موقعیت آب و هوایی با حد  تفکیک مناسب در دو بعد است. به دلیل تصویر برداري دائم از یک منطقه توسط این رادار که درسکویی پرنده قرار دارد، دشمن میتواند یک پایگاه داده  نسبتاً قوي براي زمان جنگ، از مناطق نظامی تهیه و در مواقع حساس، عملیات نظامی را مبتنی بر دانش بالا از این مناطق انجام دهد. براي آنکه در جنگ  الکترونیک اجازهي به دست آوردن داده هاي قوي و تصاویر مناسب از مناطق حساس نظامی به دشمن داده نشود، نیاز است که از ابزاري در مقابل  تصویربرداري راداري استفاده شود. این دستگاه را جمر گویند.

 

ABSTRACT

The formation of a radar image is important because it can display various features of the region for a variety of applications, including automatic identification of targets. One of the factors that disturbs and deceives the image of the image is the presence of a tamperer. Disrupters have a variety of coherent and inconspicuous forms. The Umhadith’s moralistic is not useful due to the high power required, but the coherent disturbance is important because of the deception of the image. One such disruptive is the DRFM disturbance that, by delaying the signal in the return signal, decodes the imaging radar and creates false targets in the image. In this paper, it is suggested that, by changing the phase or the rate of the surge of each pulse, the signal from this disturber is removed in the radar processing section and forms a real and unambiguous image of the point target.

INTRODUCTION

Artificial spin radars are used to capture Earth’s surface. An artificial spin radar is a totally coherent radar mounted on a flying platform, and uses a phase shift, a signal to return from the target, and the digital processing of that signal to form an image. These radars get the image of the scene as a two-dimensional image by sending electromagnetic waves to the ground and processing the signal back from the scene. The main advantage of this type of imaging, especially for military purposes, is the capability of shooting all day and all weather conditions with the right resolution in two dimensions. Because of the permanent imaging of a region by a radar with a bird’s crocodile, the enemy can provide a relatively strong database for wartime, from military areas and, in critical situations, carry out military operations based on high-level knowledge of these areas. In order to be able to obtain strong data and images from the sensitive areas of the military in the electronic warfare, it is necessary to use a tool against radar imaging. This device is called JEBR.

Year: 2017

Publisher : International Conference on Basic Research in Electrical Engineering

By : Mohammad Kazem Bayati and Seyyed Mohammad Alavi and Mohammad Javad Hassan Khan

File Information: persian Language/ 8 Page / size: 374 KB

Download tutorial

سال : 1396

ناشر : کنفرانس بین المللی تحقیقات بنیادین درمهندسی برق

کاری از : محمدکاظم بیاتی و سیدمحمد علوي و محمدجواد حسن خان

اطلاعات فایل : زبان فارسی / 8 صفحه / حجم : KB 374

آموزش دانلود

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “مقابله با جمینگ DRFMرادار دهانه مصنوعی به روش تغییر فاز در هر پالس”
درحال بارگذاری ...