سبد خرید

مطالعه عددي بر بزرگنمايي حركات زمين تحت اثر عوارض توپوگرافي و لايه بندي زير سطحي

تومان

موجودی: در انبار

در مطالعه حاضر به بررسي رفتار لرزه اي تپه هاي دو بعدي نيم سينوسي شكل با ساختارهاي متفاوت، تحت تابش قائم امواج درون صفحه اي دور از گسل ،SVبا استفاده از روش تفاضل محدود، پرداخته شده است. اثرات نوع و نحوه آرايش لايه هاي زير سطحي و اختلاف امپدانس مصالح مورد بررسي  قرار گرفته اند. اينچنين مشاهده شد اثر شكل و آرايش لايه ها با مصالح مختلف در مقابل لايه سطحي رويي در بزرگنمايي حركات زمين از درجه اهميت  كمتري برخوردار است. در انتها ضرايب بزرگنمايي براي تپه هاي واقع بر بستر سنگي بصورت تابعي از ضريب شكل و نسبت امپدانس ارائه شده است. اين  ضرايب در شرايط بدون بعد و متناسب با طبقه بندي آيين نامه 2800ارائه شده اند و قابل تعميم به شرايط مشابه مي باشند و مي توانند در برآورد اوليه  پاسخ لرزه اي تپه هاي نيم سينوسي شكل مورد استفاده قرار گيرند.

تعداد:
مقایسه

چکیده

در مطالعه حاضر به بررسي رفتار لرزه اي تپه هاي دو بعدي نيم سينوسي شكل با ساختارهاي متفاوت، تحت تابش قائم امواج درون صفحه اي دور از گسل ،SVبا استفاده از روش تفاضل محدود، پرداخته شده است. اثرات نوع و نحوه آرايش لايه هاي زير سطحي و اختلاف امپدانس مصالح مورد بررسي  قرار گرفته اند. اينچنين مشاهده شد اثر شكل و آرايش لايه ها با مصالح مختلف در مقابل لايه سطحي رويي در بزرگنمايي حركات زمين از درجه اهميت  كمتري برخوردار است. در انتها ضرايب بزرگنمايي براي تپه هاي واقع بر بستر سنگي بصورت تابعي از ضريب شكل و نسبت امپدانس ارائه شده است. اين  ضرايب در شرايط بدون بعد و متناسب با طبقه بندي آيين نامه 2800ارائه شده اند و قابل تعميم به شرايط مشابه مي باشند و مي توانند در برآورد اوليه  پاسخ لرزه اي تپه هاي نيم سينوسي شكل مورد استفاده قرار گيرند.

مقدمه

امروزه اهميت اثرات ساختگاه در برآورد پاسخ لرزه اي حركات زمين بطور گسترده مورد توجه قرار گرفته است. در مطالعات ريز پهنه بندي و طراحي سازه  ها، برآورد اثرات ساختگاه، شامل مشخصه هاي قابل توجهي چون شكل عارضه توپوگرافي، هندسه سطحي و لايه بندي زير سطحي، به ضرورت شناخته  شده است. همچنين، بر مبناي گزارشات موجود در ادبيات فني بوفور مشاهده شده است كه دامنه، مدت دوام و محتوي فركانسي حركات زمين مي  توانند به شدت تحت تأثير شرايط ساختگاه قرار گيرند و متعاقباً سبب آسيب پذيري شديد سازه ها در اثر تغيير شكل هاي ناشي از زلزله شوند. در  مطالعات بسياري اعم از تحليل هاي تجربي، مدلسازي هاي فيزيكي و عددي محققين كوشيده اند تا اهميت اثرات ساختگاه را مورد بررسي  قرار دهند .  مطالعات فوق بر اساس پارامترهاي مؤثر مختلف بر تشديد حركات زمين در حضور عوارض توپوگرافي و نيز لايه هاي سست خاك صورت گرفته است. اگرچه،  بدليل پيچيدگي انتشار  امواج ناشي از ناهمواري هاي سطحي، هندسه زير سطحي، و حضور لايه هاي سست سطحي با سرعت موج برشي پايين،  تحليل هاي عددي امكان مطالعه اثرات توپوگرافي و لايه بندي زير سطحي را بطور مجزا، با دقت قابل قبول و تحت شرايط نسبتاً واقع گرايانه اي فراهم مي  آورند.

 

ABSTRACT

In the present study, the seismic behavior of two-dimensional, semi-sinusoidal hills with different structures, under the irradiation of intra-plane wave distances from the fault, SV using the finite difference method has been investigated. The effects of type and arrangement of substrate layers and impedance differences of materials have been investigated. It was observed that the effect of the shape and arrangement of layers with different materials on the surface of the surface layer in magnification of the motion of the earth is of utmost importance. At the end, the magnitudes for the hills located on the stone bed are presented as a function of the coefficient of form and the impedance ratio. These coefficients are presented in non-dimensional conditions and in accordance with the classification of the 2800 regulations and can be generalized to the same conditions and can be used in the initial estimation of the seismic response of half-sinus hills.

INTRODUCTION

Today, the importance of site effects in estimating the seismic response of earth movements has been widely considered. In micro-zoning studies and structural design, the estimation of site effects, including significant features such as topographic complication, surface geometry, and substrate layering, has been identified as a necessity. Also, according to reports in the Buffer Technical Literature, the amplitude, duration, and content of the frequency of ground motion can be strongly affected by the site conditions and subsequently cause severe structural vulnerability due to earthquake-induced deformation. . In many studies, including empirical analyzes, physical and numerical modeling has been attempted by researchers to examine the significance of site effects. The above studies have been carried out based on various effective parameters on exacerbation of ground motion in the presence of topographical complications and loose soil layers. However, because of the complexity of the emission of waves due to surface roughness, sub surface geometry, and the presence of loose layers with a slippery shear velocity, numerical analysis can study the effects of topography and substrate layering separately, with acceptable accuracy and under Provides relatively realistic conditions.

Year: 2011

Publisher : Sixth National Congress on Civil Engineering

By : Aida Nazari, Mohammad Hasan Bazyar, Habib Shah Nazari

File Information: persian Language/ 7 Page / size: 249 KB

Only site members can download free of charge after registering and adding to the cart

Download tutorial

سال : 1390

ناشر : ششمین کنـگره ملی مهنـدسی عمـران

کاری از : آيدا نظري ، محمد حسن بازيار ، حبيب شاه نظري

اطلاعات فایل : زبان فارسی / 7 صفحه / حجم : KB 249

فقط اعضای سایت پس از ثبت نام و اضافه کردن به سبد خرید می توانند دانلود رایگان کنند.خوشحال می شویم به ما پبیوندید

آموزش دانلود

 

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “مطالعه عددي بر بزرگنمايي حركات زمين تحت اثر عوارض توپوگرافي و لايه بندي زير سطحي”
درحال بارگذاری ...