سبد خرید

حراج

مطالعه رياضي رفتار تراكمي پودر آلومينيم تحت بارگذاري ايزواستاتيك سرد

1,900 تومان 1,800 تومان

موجودی: در انبار

دراين تحقيق رفتار تراكمي پودر آلومينيوم خالص تجاري در طي بارگـذاري ايـزو اسـتاتيك سـرد(CIP) مورد مطالعه قرار گرفته است . پودر آلومينيوم در سه گستره ي اندازه دانـه تهيـه شـد و در مشخـصه يـابي پودرها توسط آزمون الك و ميكروسكوپ الكتروني روبشي(SEM)؛  شكل، اندازه و توزيع اندازه ي آنها به دست آمد. قبل از اعمال فشار، چگالي پودر لرزانده شـده در قالـب، انـدازه گيـري شـد و سـپس قالـب كشسان لاستيكي و نازك (با ضخامت  2ميليمتر)حاوي پودر تحـت فـشارهاي همـه جانبـه در گـسترده ي 10تا 40مگاپاسكال در محيط روغن قرار گرفت. سپس قطعات بدست آمده براي مشخصه يابي خواص تحت آزمون هاي چگالي سنجي (آزمون ارشميدوس) و استحكام خام قرار گرفتند. به منظور مطالعه ي رفتار تراكمي پودر، از معادلات تسليم ارائه شده براي محيط متخلخل اسـتفاده شـد. از آنجاييكه در معادله تسليم بكاررفته، دانسيته نسبي به عنوان پارامتر كارسختي مطرح مي شود، لذا بـا توجـه به نتايج تجربي؛ ارتباط بين فشار اعمالي ودانسيته نسبي با در نظر گرفتن دانسيته اوليه بـراي سـه نـوع پـودر بدست آمد.

تعداد:
مقایسه

چکیده

دراين تحقيق رفتار تراكمي پودر آلومينيوم خالص تجاري در طي بارگـذاري ايـزو اسـتاتيك سـرد(CIP) مورد مطالعه قرار گرفته است . پودر آلومينيوم در سه گستره ي اندازه دانـه تهيـه شـد و در مشخـصه يـابي پودرها توسط آزمون الك و ميكروسكوپ الكتروني روبشي(SEM)؛  شكل، اندازه و توزيع اندازه ي آنها به دست آمد. قبل از اعمال فشار، چگالي پودر لرزانده شـده در قالـب، انـدازه گيـري شـد و سـپس قالـب كشسان لاستيكي و نازك (با ضخامت  2ميليمتر)حاوي پودر تحـت فـشارهاي همـه جانبـه در گـسترده ي 10تا 40مگاپاسكال در محيط روغن قرار گرفت. سپس قطعات بدست آمده براي مشخصه يابي خواص تحت آزمون هاي چگالي سنجي (آزمون ارشميدوس) و استحكام خام قرار گرفتند. به منظور مطالعه ي رفتار تراكمي پودر، از معادلات تسليم ارائه شده براي محيط متخلخل اسـتفاده شـد. از آنجاييكه در معادله تسليم بكاررفته، دانسيته نسبي به عنوان پارامتر كارسختي مطرح مي شود، لذا بـا توجـه به نتايج تجربي؛ ارتباط بين فشار اعمالي ودانسيته نسبي با در نظر گرفتن دانسيته اوليه بـراي سـه نـوع پـودر بدست آمد.

مقدمه

فرايندمتالورژي پودر به علت نقاط قوتي چون صرفه جويي در مواد، انرژي، زمان و در نهايت كاهش هزينه هاي تمام شده در توليد قطعات مورد توجه قرار گرفته است. ازتكنولوژي هاي اصلي ساخت قطعات متالورژي پودر مي توان از متراكم كردن پودر در قالب هاي محكم و يا متراكم كردن آن به روش  ايزواستاتيك نام برد. متراكم كردن در قالب هاي محكم به علت ايجاد غير يكنواختي در توزيع دانسيته قطعات متالورژي پودر كه ناشي از اصطكاك بين پودر و ديواره ي قالب در طي متراكم كردن مي باشد، باعث اعوجاج و انقباض غير يكنواخت قطعه در حين سينترينگ مي شود و كنترل شكل نهايي را مشكل مي سازد. همچنين در حين خارج شدن قطعه ي متراكم شده از قالب هاي محكم به علت آزاد شدن تنش هاي الاستيك، ترك ها و تغيير فرمهاي موضعي در قطعه بوجود خواهد آمد. در متراكم كردن ايزواستاتيك، فشار يكنواخت و همه جانبه اي بر سطح ذرات پودر اعمال مي شود.

 

 

ABSTRACT

In this study, the compressive behavior of commercial pure aluminum powder during cold isosaccurate loading (CIP) has been studied. Aluminum powder was prepared in three sizes of grain size and obtained by characterization of the powder by EL test and scanning electron microscopy (SEM), shape, size and size distribution. Before applying the pressure, the density of the shaken powder in the mold was measured, and then a thin rubber elastic mold (2 mm thick) containing powder under a wide range of pressures ranging from 10 to 40 MPa in oil. Then, the obtained components were subjected to Density Test (Archimedes test) and crude strength for specification of properties. In order to study the powder density behavior, the proposed delivery equations for porous media were used. Because of the application of the equation, relative density is introduced as a work parameter, so according to the experimental results, the relationship between applied pressure and relative density with regard to the initial density for the three powder types was obtained.

INTRODUCTION

Powder metallurgy process has been considered for strengths such as saving on materials, energy, time and, finally, reducing the cost of finished parts production. The main technology for making powder metallurgy parts is the compacting of powder in hardened molds or thickening by means of isostatic method. Compacting in hard molds due to the non-uniformity in the distribution of the density of powder metallurgy parts due to the friction between the powder and the mold wall during compaction causes distortion and contraction of the segment during the synthesis, and the final shape control Makes it difficult. Also, during the removal of a thickened piece of hard mold, due to the release of elastic stresses, cracks and changes to the local forms in the piece will occur. In an isostatic condensation, uniform pressure is applied to the surface of the powder particles.

Year: 2007

Publisher : 11th National Congress of metallurgy of Iran

By : Mahdi Khodaei, Gholamreza Aryanpour

File Information: persian Language/ 11 Page / size: 386 KB

Download tutorial

سال : 1386

ناشر : يازدهمين كنگره ملي مهندسين متالورژی ايران

کاری از : مهدي خدايي ، غلامرضا آريانپور

اطلاعات فایل : زبان فارسی / 11 صفحه / حجم : KB 386

آموزش دانلود

 

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “مطالعه رياضي رفتار تراكمي پودر آلومينيم تحت بارگذاري ايزواستاتيك سرد”
درحال بارگذاری ...