سبد خرید

حراج

مدلينگ پاشش مذاب در كنورترهاي مجتمع مس سرچشمه

1,900 تومان 1,800 تومان

موجودی: در انبار

در زمينه پديده هاي مربوط به پاشش در كنورترهاي متالورژيكي و همچنين بررسي عوامـل تاثيرگـذار بـر آن در دهه هاي گذشته تحقيقات زيادي صورت  گرفته است. با توجه به شـرايط خـاص كنورترهـا از نظـر شكل هندسي، بررسي دقيق فرايندهايي ماننـد پاشـش،گرفتگي تويرهـا، تشـكيل امـواج در  مايعـات تحـت تزريق هوا، ماندگي فازي و همچنين فرايندهاي مربوط به تشكيل حباب ها در مايعات ويسـكوز امكـان پـذير نيست. در اين پژوهش، با استفاده  ز يك كنورتر مدل آبي كوچك از جـنس پلكسـي گـلاس و همچنـين استفاده از آب و روغن بعنوان فازهاي مات و سرباره، شرايط عملياتي كنورتر  شبيه سازي شد. فاكتورهـاي عملياتي موثر بر ايجاد پاشش ماننـد دبـي جريـان هـوا، زاويـه تـوير، ميـزان غوطـه وري تويرهـا، دانسـيته و ويسكوزيته  مايعات و ارتفاع مايعات، مطالعه شد. همچنين اثر گرفتگي تويرها بر روي پاشش مورد بررسـي قـرار گرفـت. در نهايـت، نتـايج آزمايشـگاهي پـس از تبـديل  بـه اعـداد بـدون بعـد بـا كمـك نـرم افـزار Sigmaplot مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته و با توجه به توان فوق العاده اين نرم افزار در رگراسيون غيـر خطي،  ميزان مواد پاششي مدل و بصورت يك معادله محاسبه گرديد.

تعداد:
مقایسه

چکیده

در زمينه پديده هاي مربوط به پاشش در كنورترهاي متالورژيكي و همچنين بررسي عوامـل تاثيرگـذار بـر آن در دهه هاي گذشته تحقيقات زيادي صورت  گرفته است. با توجه به شـرايط خـاص كنورترهـا از نظـر شكل هندسي، بررسي دقيق فرايندهايي ماننـد پاشـش،گرفتگي تويرهـا، تشـكيل امـواج در  مايعـات تحـت تزريق هوا، ماندگي فازي و همچنين فرايندهاي مربوط به تشكيل حباب ها در مايعات ويسـكوز امكـان پـذير نيست. در اين پژوهش، با استفاده  ز يك كنورتر مدل آبي كوچك از جـنس پلكسـي گـلاس و همچنـين استفاده از آب و روغن بعنوان فازهاي مات و سرباره، شرايط عملياتي كنورتر  شبيه سازي شد. فاكتورهـاي عملياتي موثر بر ايجاد پاشش ماننـد دبـي جريـان هـوا، زاويـه تـوير، ميـزان غوطـه وري تويرهـا، دانسـيته و ويسكوزيته  مايعات و ارتفاع مايعات، مطالعه شد. همچنين اثر گرفتگي تويرها بر روي پاشش مورد بررسـي قـرار گرفـت. در نهايـت، نتـايج آزمايشـگاهي پـس از تبـديل  بـه اعـداد بـدون بعـد بـا كمـك نـرم افـزار Sigmaplot مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته و با توجه به توان فوق العاده اين نرم افزار در رگراسيون غيـر خطي،  ميزان مواد پاششي مدل و بصورت يك معادله محاسبه گرديد.

 

مقدمه

يكي از راهكارهاي موثر جهت افزايش ظرفيت توليـد در كارخانـه هـاي ذوب، افـزايش رانـدمان عمليـاتي كنورترها ميباشد كه با افزايش ظرفيت محفظه  كنورتر محقق مي شود. در اين حالت مي توان نرخ دمـش هوا داخل كوره را افزايش داد. اما با افزايش نرخ دمش، ميـزان پاشـش در كنـورتر نيـز زيـاد مـي  شـود. از اينرو، پاشـش بعنـوان عامـل محـدود كننـده ظرفيـت كنورترهـا مـيباشـد عليـرغم اينكـه مـذاب از لحـاظ آئرو ديناميكي قابليت پذيرش نرخ بالاي  دمش را دارا است. ارتباط بين نـرخ دمـش و حجـم كنورترهـا بـا نسبت حجمي  (Volumetric) بشكل زير نشان داده ميشود: RV = QC / V كه QCمعادل با  نرخ دمش كنورتر بر حسب Nm3/hrو VCمعادل با حجم داخلي كنورتر بـر حسـب متـر مكعب است. بهترين نسبت RVبر حسب اطلاعـات 56كارخانـه ذوب  در سـال 1979معـادل بـا 510 hr-1 ارائه شد. اين نسبت اخيراً در كنورترهاي بزرگ به 550تغيير پيدا كرده است. مكانيسم پاشش با فرايند حباب سازي در  هنگام تماس هـوا بـا مـذاب حـرارت بـالا ارتبـاط دارد. در حـين فرايند تزريق گاز به داخل مايع، پديده هاي حباب سازي تشـكيل امـواج در سـطح مـايع  تشـكيل قطرات پاششي و يا پرتاب مايع بسمت بالا همزمان با هم وجود دارند.

 

 

ABSTRACT

In the field of spray phenomena in metallurgical conduits, and also the study of the factors affecting it over the past decades, a lot of research has been carried out. Due to the specific conditions of the conveyors, geometric shapes, precise examination of processes such as spraying, clogging of tiers, formation of waves in air-injected fluids, fuzzy susceptibility, and processes involving the formation of bubbles in viscose liquids are not feasible. In this research, using a rotogravure of a small Plexiglas model and also using water and oil as opaque and slag phases, the operating conditions of the converter were simulated. Operating factors affecting spray formation such as airflow, torque angle, volume of immersion, density and viscosity of liquids and fluid level were studied. Also, the effect of cuffs on spraying was investigated. Finally, the experimental results were analyzed after being converted to dimensionless numbers using Sigmaplot software. Due to the high power of this software in nonlinear regression, the amount of spray materials was calculated as an equation.

INTRODUCTION

One of the effective ways to increase production capacity in melting plants is to increase the efficiency of the converters, which is achieved by increasing the capacity of the conveyor chamber. In this case, the air inlet temperature of the furnace can be increased. But as the tail rate increases, the amount of spray on the conveyor also increases. Therefore, spraying is a limiting factor for conveyor capacity, despite the fact that the melt is capable of accepting a high rate of droop in terms of aerodynamics. The relationship between the blower rate and the volumetric volume of the converters is shown below: RV = QC / V, where QC is equivalent to the blower rate in Nm3 / hr and VC equal to the internal volume of the converter in m³. The best ratio of RV in terms of the data of the 56 smelting plants in 1979 was equivalent to 510 hr-1. This ratio has recently changed to 550 in large converters. The spray mechanism is associated with the bubbling process when exposed to high temperature molten melting. During the process of gas injection into the liquid, there are bubble-forming phenomena of formation of waves at the liquid surface of the formation of spraying droplets or liquid-raising upstream simultaneously.

Year: 2007

Publisher : 11th National Congress of metallurgy of Iran

By : Mohammad Reza Sarhadi-Majid Asouri-Habib Al-Hameedi – Dr Amir Sarrafi – Dr Seyyed Hossein Mansouri

File Information: persian Language/ 12 Page / size: 344 KB

Download tutorial

سال : 1386

ناشر : يازدهمين كنگره ملي مهندسين متالورژی ايران

کاری از : محمدرضا سرحدي -مجيد عاشوري -حبيب ا… نام آوري -دكتر امير صرافي -دكتر سيد حسين منصوري

اطلاعات فایل : زبان فارسی / 12صفحه / حجم : KB 344

آموزش دانلود

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “مدلينگ پاشش مذاب در كنورترهاي مجتمع مس سرچشمه”
درحال بارگذاری ...