سبد خرید

محاسبه زاویه بهینه مسلح کننده ها بمنظور پایدارسازي شیب ها

تومان

موجودی: در انبار

در طی یک دهه اخیر روش پایدار سازي شیب هاي خاکی با استفاده از مسلح کننده ها بسیار رایج شده است. بهینـه سـازي طراحـی اینگونـه شـیب ها  بـا روش سعی و خطا انجام می شود و از این رو در بسیاري از موارد طرح کاملاً بهینه بدست نمی آید. هدف از این مطالعه، بررسـی پایـداري شـیب هاي خاکی مختلف با استفاده از روش اجزاء محدود جهت دستیابی به زاویه بهینه مسلح کننده ها به ازاي ویژگی هاي هندسی (شیب و ارتفاع) و ویژگـی هاي خاکی (پارامترهاي مقاومت برشی و ضریب الاستیسیته) مختلف است. براي بررسی نتایج پایداري از ضریب ایمنی استفاده میشود. نتایج نشان میدهد که براي یک شیب با هندسه خاص، چیدمان بهینه به منظور بالابردن ضریب ایمنی علاوه بر هندسه شیب وابستگی به پارامترهاي مقاومتی خاك (چسبندگی و زاویه اصطکاك داخلی) نیز دارد و در نتیجه نمیتوان براي یک شیب فقط با درنظر گرفتن هندسه آن زاویه بهینه مسلح کننده ها را تعیین کرد. همچنین با دقت در نتایج میتوان به این نکته رسید که با بالا بردن مقدار چسبندگی ذرات خاك، مقدار زاویه بهینه مسلح کننده ها با افق افزایش مییابد، اما با افزایش زاویه اصطکاك داخلی خاك، این امر صادق نبوده و برخلاف حالت قبل براي رسیدن به ضریب ایمنی بالاتر، باید زاویه مسلح کننده ها را به افق نزدیک کرد.

تعداد:
مقایسه

چکیده

در طی یک دهه اخیر روش پایدار سازي شیب هاي خاکی با استفاده از مسلح کننده ها بسیار رایج شده است. بهینـه سـازي طراحـی اینگونـه شـیب ها  بـا روش سعی و خطا انجام می شود و از این رو در بسیاري از موارد طرح کاملاً بهینه بدست نمی آید. هدف از این مطالعه، بررسـی پایـداري شـیب هاي خاکی مختلف با استفاده از روش اجزاء محدود جهت دستیابی به زاویه بهینه مسلح کننده ها به ازاي ویژگی هاي هندسی (شیب و ارتفاع) و ویژگـی هاي خاکی (پارامترهاي مقاومت برشی و ضریب الاستیسیته) مختلف است. براي بررسی نتایج پایداري از ضریب ایمنی استفاده میشود. نتایج نشان میدهد که براي یک شیب با هندسه خاص، چیدمان بهینه به منظور بالابردن ضریب ایمنی علاوه بر هندسه شیب وابستگی به پارامترهاي مقاومتی خاك (چسبندگی و زاویه اصطکاك داخلی) نیز دارد و در نتیجه نمیتوان براي یک شیب فقط با درنظر گرفتن هندسه آن زاویه بهینه مسلح کننده ها را تعیین کرد. همچنین با دقت در نتایج میتوان به این نکته رسید که با بالا بردن مقدار چسبندگی ذرات خاك، مقدار زاویه بهینه مسلح کننده ها با افق افزایش مییابد، اما با افزایش زاویه اصطکاك داخلی خاك، این امر صادق نبوده و برخلاف حالت قبل براي رسیدن به ضریب ایمنی بالاتر، باید زاویه مسلح کننده ها را به افق نزدیک کرد.

 

مقدمه

در شیب هایی که داراي ضریب ایمنی پایینی میباشند به منظور پایدارسازي از مسلح کننده ها استفاده میشود. معمولاً براي راحتی در کارهاي عملی، فاصله و طول مسلح کننده ها ثابت نگه داشته میشوند و این امر گاهی اوقات میتواند باعث صرف هزینه زیادي در پروژه مورد نظر شود، چراکه از تمام توانایی مسلح کننده استفاده نمیشود و مقداري از طول آن بلا ها استفاده باقی میماند. باید توجه داشت که به جز هندسه شیب و پارامترهاي مقاومتی خاك، مشخصات مس حل کننده ها نیز میتواند نقش تعیین کنندهاي در تعیین ضریب ایمنی داشته باشد. به عنوان پارامترهایی که نقش مهمی در این امر بر عهده دارند میتوان به طول مسلح کننده ها ، فاصله آنها از یکدیگر، قطر و زاویه قرارگیري آنها با افق اشاره نمود.

 

 

ABSTRACT

During the last decade, the method of stabilizing the slopes of the earth has become very common with the use of armed forces. Optimization of the design of such slopes is done with trial and error, and in this case, in many cases, the optimal design is not achieved. The purpose of this study is to investigate the stability of various gravel slopes using finite element method to achieve optimal angle of arming for geometric characteristics (slope and height) and soil characteristics (shear strength parameters and elasticity coefficient). The safety factor is used to evaluate the stability results. The results show that for a slope with a particular geometry, the optimal layout in order to increase the safety coefficient in addition to the gradient geometry is also dependent on the soil resistance parameters (adhesion and internal friction angle), and therefore, for a slope, it is not possible to consider the geometry of the angle Optimized for the armed forces. Also, with carefulness in the results, it can be concluded that by increasing the amount of soil particles’ adhesion, the magnitude of the optimal angle of the arresters increases with the horizon, but with increasing the angle of the internal friction of the soil, this is not true, and contrary to the previous state for reaching the coefficient The higher the safety, the angle of the armament should be close to the horizon.

INTRODUCTION

On slopes that have a low safety factor, they are used to stabilize the armed forces. Usually, for convenience, in practical work, the spacing and length of the arresters are kept constant, which can sometimes lead to a great deal of cost in the project, because it is not used by all armed forces and some of its length can be used again. Stays It should be noted that, with the exception of gradient geometry and soil resistance parameters, the specifications of copper solvents can also play a decisive role in determining the safety coefficient. As parameters that play an important role in this, we can refer to the length of the armbanders, their distance from each other, their diameter and their angle with the horizon.

Year: 2011

Publisher : Sixth National Congress on Civil Engineering

By : Farzin Kalantari, Hamid Tavakoliyan Bana

File Information: persian Language/ 8 Page / size: 802 KB

Only site members can download free of charge after registering and adding to the cart

Download tutorial

سال : 1390

ناشر : ششمین کنـگره ملی مهنـدسی عمـران

کاری از : فرزین کلانتري،حمید توکلیان بنّا

اطلاعات فایل : زبان فارسی / 8 صفحه / حجم : KB 802

فقط اعضای سایت پس از ثبت نام و اضافه کردن به سبد خرید می توانند دانلود رایگان کنند.خوشحال می شویم به ما پبیوندید

آموزش دانلود

 

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “محاسبه زاویه بهینه مسلح کننده ها بمنظور پایدارسازي شیب ها”
درحال بارگذاری ...