محصولات

خانه مقالات-Article مقالات متالورژی- Metallurgy Articles محاسبه انرژي ذخيره شده در فولاد AISI 304تحت شرايط مختلف كارسرد
حراج!
محاسبه انرزي ذخيره شده در فولاد AISI 304تحت شرايط مختلف[taliem.ir]

محاسبه انرژي ذخيره شده در فولاد AISI 304تحت شرايط مختلف كارسرد

1,900 تومان 1,800 تومان

فولاد هاي ضد زنگ آستنيتي داراي مقاومت به خوردگي بسيار بالايي هستند و در شرايط آنيل شده بسيار چكش خوار بوده و داراي چقرمگي فوق العـاده اي مـي باشـند. فولادهـاي آسـتنيتي در مصـارفي،كاربرد گسترده دارند كه احتياج به عمليات تغيير فرم شديد است. فولاد آستنيتي AISI 304پر  كاربردترين نـوع فولاد آستنيتي است. اين فولاد ساختاري نيمه پايدار دارد كه در اثر دادن گرما و يا انجام كار سرد بـرروي آن به مارتنزيت تبديل ميگردد. چنانچه بر روي اين فولادكار سرد انجام شود دانسيته نابجائي هـا افـزايش مي يابد و در پي اين امر انرژي ذخيره شده نيز شدت مييابد، اين انرژي نيروي محركـهاي بـراي عمليـات تبلور مجددخواهد بود. روشي مناسـب بـراي تعيـين ميـزان انـرژي ذخيـره شـده اسـتفاده از پـراش اشـعهX ميباشد. در اين تحقيق به منظور محاسبه انرژي ذخيره شده در سيستم و ميزان استحاله مارتنزيتي تعـدادي نمونه تحت عمليات كشش و نورد سرد قرار گرفتند. این نمونه ها تحت آناليز پراش اشعه Xقرار گرفتنـد، با آناليز عرض و پراكندگي پيكهاي براگ توليد شده و استفاده از فرمول Stibitzانرژي ذخيره شده در صفحات بلوري معين تعيين گردید. نتايج بر آمده از اين تحقيق مويد اين امر است كـه بـا افـزايش درصـد كار سرد انرژي ذخيره شـده در سيسـتم و اسـتحاله مـارتنزيتي افـزايش مـييابـد و انـرژي ذخيـره شـده در صفحات كريستالي مختلف،متفاوت مي باشد.

توضیحات محصول

چکیده

فولاد هاي ضد زنگ آستنيتي داراي مقاومت به خوردگي بسيار بالايي هستند و در شرايط آنيل شده بسيار چكش خوار بوده و داراي چقرمگي فوق العـاده اي مـي باشـند. فولادهـاي آسـتنيتي در مصـارفي،كاربرد گسترده دارند كه احتياج به عمليات تغيير فرم شديد است. فولاد آستنيتي AISI 304پر  كاربردترين نـوع فولاد آستنيتي است. اين فولاد ساختاري نيمه پايدار دارد كه در اثر دادن گرما و يا انجام كار سرد بـرروي آن به مارتنزيت تبديل ميگردد. چنانچه بر روي اين فولادكار سرد انجام شود دانسيته نابجائي هـا افـزايش مي يابد و در پي اين امر انرژي ذخيره شده نيز شدت مييابد، اين انرژي نيروي محركـهاي بـراي عمليـات تبلور مجددخواهد بود. روشي مناسـب بـراي تعيـين ميـزان انـرژي ذخيـره شـده اسـتفاده از پـراش اشـعهX ميباشد. در اين تحقيق به منظور محاسبه انرژي ذخيره شده در سيستم و ميزان استحاله مارتنزيتي تعـدادي نمونه تحت عمليات كشش و نورد سرد قرار گرفتند. این نمونه ها تحت آناليز پراش اشعه Xقرار گرفتنـد، با آناليز عرض و پراكندگي پيكهاي براگ توليد شده و استفاده از فرمول Stibitzانرژي ذخيره شده در صفحات بلوري معين تعيين گردید. نتايج بر آمده از اين تحقيق مويد اين امر است كـه بـا افـزايش درصـد كار سرد انرژي ذخيره شـده در سيسـتم و اسـتحاله مـارتنزيتي افـزايش مـييابـد و انـرژي ذخيـره شـده در صفحات كريستالي مختلف،متفاوت مي باشد.

مقدمه

درحين انجام كار سرد، مقدار كمي از انرژي كه صرف تغيير فرم ميگردد در كريستال ذخيره ميشود كه با توجه به جهت كرنش ، منبع توليد نابجايي و عيـوب كريِسـتال خواهـد بـود. انـرژي ذخيـره شـده كريستال ها با توجه به جهت بلوري ميزان لغزشي متفاوتي را در حين كار سرد خواهنـد داشـت كـه متعاقـب اين امر انرژي ذخيره شده در دانه ها نيز متفاوت خواهد بود. اساس فرآيندهاي تبلور مجدد افزايش انرژي در اثر وجود نابجايي هاسـت. در فلـزات چنـد بلـوري  انـرژي ذخيره شده ناشي از كارسرد نقش مهمي را به عنوان نيرو محركه تبلور مجدد ايفا ميكند.

 

 

 

ABSTRACT

Austenitic stainless steel has a very high corrosion resistance and is very anchored in annealed condition and has a high toughness. Austenitic steels are widely used in applications, requiring intensive forms of operation. AISI 304 Austenitic Steel is the most used type of austenitic steel. It has a semi-stable structural steel that is transformed into martensite due to heat or cold work. If this cool steel is used, the density of dislocations increases, and as a result, the stored energy will be intensified, this energy will be a stimulant for recrystallization. An X-ray diffraction is a suitable method for determining the amount of stored energy. In this study, in order to calculate the energy stored in the system and the degree of martensitic transformation, a number of samples were subjected to tensile and cold rolling operations. These specimens were analyzed by X-ray diffraction analysis, by analyzing the width and distribution of Brag’s peaks and using the energy Stibitz formula stored in certain crystalline plates. The results of this study suggest that by increasing the percentage of cold energy stored in the system and the martensitic transformation, the energy stored in different crystalline plates is different.

INTRODUCTION

During cold work, a small amount of energy that changes to form is stored in the crystal, which, due to strain direction, will be the source of dislocation and crystal defects. The stored energy of crystals will have different degrees of slippage in cold weather, due to the crystalline direction, which will result in different energy stored in the seeds. The basis of the process of crystallization is the increase in energy due to the presence of dislocations. In multicrystalline materials, energy stored as a result of labor plays an important role as a reculsion force.

Year: 2007

Publisher : 11th National Congress of metallurgy of Iran

By : Morteza Zard Rahimi, Maliheh Mohammadi

File Information: persian Language/ 11 Page / size: 1.11 KB

Download tutorial

سال : 1386

ناشر : يازدهمين كنگره ملي مهندسين متالورژی ايران

کاری از : مرتض زند رحيمي ,مليحه محمدي

اطلاعات فایل : زبان فارسی / 11 صفحه / حجم : KB 1.11

آموزش دانلود

دیدگاه‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

Be the first to review “محاسبه انرژي ذخيره شده در فولاد AISI 304تحت شرايط مختلف كارسرد”