سبد خرید

كاربرد روش زمان دوام در تحليل لرزه اي پل ها در محدوده ي ارتجاعي

تومان

موجودی: در انبار

در اين مقاله كاربرد روش زمان دوام در تحليل لرزه  اي خطي پلها تشريح ميشود. زمان دوام يك روش تحليل لرزه اي جديد بر مبناي تحليل تاريخچه زماني  است كه درآن سازه تحت يك تابع شتاب از پيش توليد شده ي همواره فزاينده، قرار ميگيرد. پس از آن پاسخ سازه در طي زمان استخراج شده و با در نظر  داشتن يك شاخص خرابي، سازه اي كه زمان بيشتري تا رسيدن به آن شاخص خرابي دوام بياورد، زمان دوام بزرگتري دارد و انتظار ميرود در برابر زمين لرزه  هاي شديدتري مقاومت نمايد. در اين مقاله شش پل بتني مدل سازي شده است. در عمل سه تابع شتاب زمان دوام به مدلها اعمال شده و ميانگين  پاسخ ها استخراج ميگردد. از طرف ديگر با استفاده از هفت شتابنگاشت طبيعي كه به روش آيين نامه ي FHWA 2006و براي  تطابق با طيف طرح آيين نامه ي آشتو لرزه اي و براي ساختگاهي با خاك نوع Cدر شهر بركلي در ايالت كاليفرنيا مقياس شده اند تحليل تاريخچه زماني صورت گرفته است. ميانگين  پاسخ هاي اين تحليل هاي هفتگانه به عنوان پاسخ دقيق در نظر گرفته ميشود. دو تحليل به روشهاي استاتيكي معادل و طيفي نيز مطابق آيين نامه صورت  ميپذيرد. در نهايت پاسخ تحليل زمان دوام با پاسخ تحليل هاي استاتيكي معادل، طيفي و نيز تاريخچه زماني مقايسه شده است. اين مقايسه  نشان ميدهد كه پاسخ روش زمان دوام تطابق مناسبي با پاسخ تاريخچه زماني دارد و از روشهاي استاتيكي معادل و طيفي دقيقتر است. پاسخ هاي  حاصل از هفت شتابنگاشت طبيعي پراكندگي زيادي دارند و نميتوان به تعداد كمتري از آنها اعتماد كرد حال آن كه پاسخ هاي سه تابع شتاب زمان دوام  پراكندگي ناچيزي دارند و نيازي به تعداد تحليل بيشتري وجود ندارد. مزيت روش زمان دوام نسبت به دو روش استاتيكي معادل و طيفي دقت بالاتر و نسبت به روش تاريخچه زماني تحليل در زمان كمتر است. اين صرفهي زماني به سبب نياز به تعداد تحليل هاي كمتر حاصل شده است.

تعداد:
مقایسه

چکیده

در اين مقاله كاربرد روش زمان دوام در تحليل لرزه  اي خطي پلها تشريح ميشود. زمان دوام يك روش تحليل لرزه اي جديد بر مبناي تحليل تاريخچه زماني  است كه درآن سازه تحت يك تابع شتاب از پيش توليد شده ي همواره فزاينده، قرار ميگيرد. پس از آن پاسخ سازه در طي زمان استخراج شده و با در نظر  داشتن يك شاخص خرابي، سازه اي كه زمان بيشتري تا رسيدن به آن شاخص خرابي دوام بياورد، زمان دوام بزرگتري دارد و انتظار ميرود در برابر زمين لرزه  هاي شديدتري مقاومت نمايد. در اين مقاله شش پل بتني مدل سازي شده است. در عمل سه تابع شتاب زمان دوام به مدلها اعمال شده و ميانگين  پاسخ ها استخراج ميگردد. از طرف ديگر با استفاده از هفت شتابنگاشت طبيعي كه به روش آيين نامه ي FHWA 2006و براي  تطابق با طيف طرح آيين نامه ي آشتو لرزه اي و براي ساختگاهي با خاك نوع Cدر شهر بركلي در ايالت كاليفرنيا مقياس شده اند تحليل تاريخچه زماني صورت گرفته است. ميانگين  پاسخ هاي اين تحليل هاي هفتگانه به عنوان پاسخ دقيق در نظر گرفته ميشود. دو تحليل به روشهاي استاتيكي معادل و طيفي نيز مطابق آيين نامه صورت  ميپذيرد. در نهايت پاسخ تحليل زمان دوام با پاسخ تحليل هاي استاتيكي معادل، طيفي و نيز تاريخچه زماني مقايسه شده است. اين مقايسه  نشان ميدهد كه پاسخ روش زمان دوام تطابق مناسبي با پاسخ تاريخچه زماني دارد و از روشهاي استاتيكي معادل و طيفي دقيقتر است. پاسخ هاي  حاصل از هفت شتابنگاشت طبيعي پراكندگي زيادي دارند و نميتوان به تعداد كمتري از آنها اعتماد كرد حال آن كه پاسخ هاي سه تابع شتاب زمان دوام  پراكندگي ناچيزي دارند و نيازي به تعداد تحليل بيشتري وجود ندارد. مزيت روش زمان دوام نسبت به دو روش استاتيكي معادل و طيفي دقت بالاتر و نسبت به روش تاريخچه زماني تحليل در زمان كمتر است. اين صرفهي زماني به سبب نياز به تعداد تحليل هاي كمتر حاصل شده است.

 

مقدمه

تخريب و فروريختن پل ها در گوشه و كنار جهان در زلزله هاي چند دهه ي اخير، توجه زيادي را به آسيب پذيري لرزه اي پلها به عنوان مهمترين سازه هاي  شبكه حمل و نقل جلب نموده است. نخستين ضرورت در طراحي مقاوم و يا بهسازي لرزه اي اين سازه ها شناخت رفتار واقعي آنها در زلزله ميباشد. چرا  كه پيش بيني نادرست رفتار يك پل در زمان وقوع زلزله، در مرحلهي طراحي و يا در زمان بهسازي لرزهاي آن منجر به طرح نامناسب شده و در اثر نيروهاي  لرزه اي، پاسخ پل متفاوت از آنچه طراح تصور مينموده است خواهد بود كه اين منجر به آسيب و يا حتي فروريزش پل ميشود.

 

 

ABSTRACT

In this paper, the application of durability method is described in linear seismic analysis of bridges. The durability time of a new seismic analysis method is based on the analysis of the time history in which the structure is subjected to an ever-increasing accelerated acceleration function. After that, the structure response was extracted over time and, with a deterioration index, a structure that has a longer time to reach that deterioration index, has a longer durability time and is expected to withstand more severe earthquakes. In this paper, six concrete bridges are modeled. In practice, three acceleration functions of the durability time are applied to the models and the mean of the responses is extracted. On the other hand, analysis of time histories has been done using seven normal accelerometers, which have been scaled up by the FHWA 2006 guidelines and adapted to the Sequential Asynchronous Regulations for a C-type site in Berkeley, California. The average of the responses of these seven analyzes is considered as a precise answer. Two analyzes are carried out in analogous and spectral static methods according to the regulations. Finally, the analysis of the durability time is compared with the response of the equivalent static, spectral, and time histories. This comparison shows that the response of the durable time method is a good match to the time history response and is more accurate and accurate than the static and equivalent methods. Responses from the seven natural accelerations have a large dispersion, and less can be trusted, while the response of the three acceleration functions has a negligible span of durability and there is no need for further analysis. The advantage of the durability method is less than that of the two equally static and spectral methods, and less time than the time analysis method. This time saving is due to the need for fewer analyzes.

INTRODUCTION

The collapse and collapse of bridges around the world in recent earthquakes have attracted much attention to the seismic vulnerability of bridges as the most important structures of the transportation network. The first requirement in resilient design or seismic reconstruction of these structures is to know their real behavior in the earthquake. Because the incorrect prediction of the behavior of a bridge during an earthquake, at the design stage or at the time of its seismic reconstruction, leads to inappropriate design and, due to seismic forces, the bridge’s response is different from what the designer has imagined, which leads to Damage or even collapse of the bridge.

Year: 2011

Publisher : Sixth National Congress on Civil Engineering

By : Ismail Ghaffari, Homayoun Stekanchi

File Information: persian Language/ 8 Page / size: 686 KB

Only site members can download free of charge after registering and adding to the cart

Download tutorial

سال : 1390

ناشر : ششمین کنـگره ملی مهنـدسی عمـران

کاری از : اسماعيل غفاري ،همايون استكانچي

اطلاعات فایل : زبان فارسی / 8 صفحه / حجم : KB 686

فقط اعضای سایت پس از ثبت نام و اضافه کردن به سبد خرید می توانند دانلود رایگان کنند.خوشحال می شویم به ما پبیوندید

آموزش دانلود

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “كاربرد روش زمان دوام در تحليل لرزه اي پل ها در محدوده ي ارتجاعي”
درحال بارگذاری ...