سبد خرید

حراج

قابلیت توليد فولادهاي تفجوشي شدة کم آلیاژ کروم– موليبدن دار در گسترة وسیعی از خواص فیزیکی و مکانیکي

1,900 تومان 1,800 تومان

موجودی: در انبار

در بسياري از كاربردها، قطعـات آهنـي تفجوشـي شـدة متـالورژي پـودر، جـايگزين هـاي مناسـبي بـراي آلياژهاي كارشده مي باشند. اين امر به دليل هزينة  تمام شدة كمتـر، كـارآيي بـالاتر و قابليـت توليـد ايـن قطعات با ابعادي نزديك به اندازة نهايي ميباشد. روشهاي زيادي جهـت رسـيدن بـه خـواص مطلـوب در قطعات تفجوشي شدة پايه آهن متالورژي پودر وجـود دارنـد، ولـي در ايـن اثنـا ميـزان چگـالي و عناصـر آلياژي از نقش خاصي برخوردارند. چگالي در خواص  قطعـات تفجوشـي شـده تـأثير مهـمتـري دارد. در فولادهاي تفجوشي شده، خواص مكانيكي مطلوب از اهميت خاصي برخوردار ميباشـد و در ايـن ميـان، فولادهاي ساخته شده از پودر از پيش آلياژشدة كروم- موليبدن دار جايگاه ويژهاي را به خـود اختـصاص داده اند. در اين پژوهش، تأثير فشار فشرده سازي و  دماي تفجوشي بر خواص فولادهاي تهيه شـده ازپـودر پيشآلياژشدة حاوي %3كروم- %0/5موليبدن و %1/5كروم- %0/2 موليبدن با توجـه بـه نتـايج بدسـت آمده مطالعه شده است.

تعداد:
مقایسه

چکیده

در بسياري از كاربردها، قطعـات آهنـي تفجوشـي شـدة متـالورژي پـودر، جـايگزين هـاي مناسـبي بـراي آلياژهاي كارشده مي باشند. اين امر به دليل هزينة  تمام شدة كمتـر، كـارآيي بـالاتر و قابليـت توليـد ايـن قطعات با ابعادي نزديك به اندازة نهايي ميباشد. روشهاي زيادي جهـت رسـيدن بـه خـواص مطلـوب در قطعات تفجوشي شدة پايه آهن متالورژي پودر وجـود دارنـد، ولـي در ايـن اثنـا ميـزان چگـالي و عناصـر آلياژي از نقش خاصي برخوردارند. چگالي در خواص  قطعـات تفجوشـي شـده تـأثير مهـمتـري دارد. در فولادهاي تفجوشي شده، خواص مكانيكي مطلوب از اهميت خاصي برخوردار ميباشـد و در ايـن ميـان، فولادهاي ساخته شده از پودر از پيش آلياژشدة كروم- موليبدن دار جايگاه ويژهاي را به خـود اختـصاص داده اند. در اين پژوهش، تأثير فشار فشرده سازي و  دماي تفجوشي بر خواص فولادهاي تهيه شـده ازپـودر پيشآلياژشدة حاوي %3كروم- %0/5موليبدن و %1/5كروم- %0/2 موليبدن با توجـه بـه نتـايج بدسـت آمده مطالعه شده است.

 

مقدمه

فولادهاي کروم دار تفجوشي شده به لحاظ خواص مکانیکي از تانسيل قابل ملاحظه يا برخوردارنـد. عوامل متعددي جهت دست يابي به خواص موردنظر در  مواد پايه آهني تفجوشـي شـده وجـود دارد، امـا در این اثنا میزان چگالي و مقدار عناصر آلیاژي از پارامترهاي مهم محسوب ميشوند. بطور کلي خواص مكانيكي قطعات متالورژي پودر تابعي از چگالي يا بـه عبـارت ديگـر تخلخـل باقيمانـده مـيباشـد. افزايش دانسيته در قطعات متالورژي پودر منجر به بهبود  خواص فيزيكي و مكانيكي آنها خواهد گرديد باروش فشردن گرم مي توان قطعاتي با چگالي حدود 7/5گرم بر سانتي متر مكعب ساخت. در اين روش، افزايش  هزينة توليد در مقايسه با روش های متداول فـشردن سـرد و تفجوشـي، كمتـر از %20خواهـد بـود. روشهاي متداول ساخت و توليد، جهت افزايش چگـالي  در صـنعت متـالورژي پـودر شـامل تفجوشـي در حضور فاز مايع، فلزخوراني يا عبور تدريجي، پـرس مجـدد/ تفجوشـي مجـدد، فـشردن گـرم، فـشردن بـا سرعت بالا، پرس داغ، پرس ايزواستاتيك داغ، اكـستروژن و آهنگـري پـودر مـيباشـند. همچنـين بـا روشهاي منسجم سازي پودر مانند اكستروژن قطعاتي  توليد مي شوند كه در مقايسه با همان قطعات که بـه روش نوردي يا ريخته گري ساخته شدهاند، داراي خواص قابل قبول تري هستند.

 

 

ABSTRACT

In many applications, metallurgical pulverized iron components are suitable alternatives for cured alloys. This is due to lower finished cost, higher efficiency and the ability to produce these parts with near-size dimensions. There are many methods for obtaining the desired properties in the metallurgical powder base submerged pieces, but in the meantime, the density and alloying elements play a special role. The density in the properties of the fragmentary parts is more important. In sintered steels, desirable mechanical properties are of particular importance, and in the meantime, steel made from pre-alloys of chromium-molybdenum has a special place. In this research, the effect of compression pressure and submergence temperature on the properties of pre-alloyed products containing 3% chromium-0.5% molybdenum and 1.5% chromium-0.2% molybdenum were studied according to the results.

INTRODUCTION

The chromium-plated steel has a considerable tensile property due to its mechanical properties. There are several factors to achieve the desired properties in the substrate-based base materials, but in the meantime, the density and amount of alloying elements are important parameters. In general, the mechanical properties of powder metallurgy are a function of the density or, in other words, residual porosity. Increasing the density in powder metallurgy parts will result in the improvement of their physical and mechanical properties. Gravings can be made with parts with a density of about 5.7 grams per cubic centimeter. In this way, the increase in production costs will be less than 20% compared with the conventional methods of cold squeezing and submergence. Conventional manufacturing and manufacturing methods for increasing the density in the powder metallurgy industry including saponification in the presence of a liquid phase, metallurgical or gradual passage, rewinding / rewinding, hot pressing, high speed compression, hot press, hot isostatic press, extrusion and blacksmith powder They are. Powder coalescents such as extrusion are also produced by parts that are more suitable for comparison with those parts that are made by rolling or casting.

Year: 2007

Publisher : 11th National Congress of metallurgy of Iran

By : Maziar Azadeb-Farzad Aghajani-Maqsood Dukhanchi – Shahin Khameneh Eslami

File Information: persian Language/ 11 Page / size: 12.50 KB

Download tutorial

سال : 1386

ناشر : يازدهمين كنگره ملي مهندسين متالورژی ايران

کاری از : مازيار آزادبه –فرزاد آقاجاني-مقصود دخانچي – شاهين خامنه اصل

اطلاعات فایل : زبان فارسی / 11صفحه / حجم : KB 12.50

آموزش دانلود

 

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “قابلیت توليد فولادهاي تفجوشي شدة کم آلیاژ کروم– موليبدن دار در گسترة وسیعی از خواص فیزیکی و مکانیکي”
درحال بارگذاری ...