سبد خرید

حراج

فرآيند رسوب دهي الكتروشيميايي نانووايرهاي آلياژي كبالت-نيكل در تمپليت اكسيد آلومينيم

1,900 تومان 1,800 تومان

موجودی: در انبار

در اين مقاله نانووايرهاي فلزي كبالت و آلياژهاي كبالت-نيكل به روش رسوب الكتروشيميايي در تمپليت اكسيد آلومينيم منظم (AAO) با استفاده از جريان  الكتريكي متناوب (AC) ايجاد شدند. در ابتدا تمپليت هاي منظم اكسيد آلومينيم با روش آندايزينگ دو مرحله اي ساخته شدند. قطر و طول حفرات توسط  كنترل پتانسيل و زمان فرآيند به ترتيب در محدوده ابعادي 30-35 nmو 3000-5000 nm تنظيم گرديدند. سپس نانووايرها در داخل حفرات رسوب داده  شدند. مكانيزم رشد نانووايرها بررسي شد و در ادامه تحقيق ولتاژ بهينه براي رسوب الكتروشيميايي نانووايرها در محدود 17-19 V ACبه دست آمد.  مشاهدات نشان داده كه حفرات طي چهار مرحله بصورت پيوسته و با نرخ تقريبا ثابت پر ميشوند و در نتيجه نانووايرهاي به دست آمده داراي يكنواختي  ساختاري و يكنواختي تركيبي بالايي هستند.

تعداد:
مقایسه

چکیده

در اين مقاله نانووايرهاي فلزي كبالت و آلياژهاي كبالت-نيكل به روش رسوب الكتروشيميايي در تمپليت اكسيد آلومينيم منظم (AAO) با استفاده از جريان  الكتريكي متناوب (AC) ايجاد شدند. در ابتدا تمپليت هاي منظم اكسيد آلومينيم با روش آندايزينگ دو مرحله اي ساخته شدند. قطر و طول حفرات توسط  كنترل پتانسيل و زمان فرآيند به ترتيب در محدوده ابعادي 30-35 nmو 3000-5000 nm تنظيم گرديدند. سپس نانووايرها در داخل حفرات رسوب داده  شدند. مكانيزم رشد نانووايرها بررسي شد و در ادامه تحقيق ولتاژ بهينه براي رسوب الكتروشيميايي نانووايرها در محدود 17-19 V ACبه دست آمد.  مشاهدات نشان داده كه حفرات طي چهار مرحله بصورت پيوسته و با نرخ تقريبا ثابت پر ميشوند و در نتيجه نانووايرهاي به دست آمده داراي يكنواختي  ساختاري و يكنواختي تركيبي بالايي هستند.

 

مقدمه

يكي از مواد نانوساختاري بسيار موثر در علوم امروزي نانووايرها هستند كه به دليل نوع ساختار هندسـي و خواص بسيار جالبي كه دارند بازه بسيار  گستردهاي ميتوان براي كاربرد آنهـا متـصور شـد. از جملـه ايـن كاربردها ميتوان به اتصالات بين قطعات الكترونيكي نانومتري, قطعات مغناطيسي,  سنسورهاي شيميايي و بيولوژيكي و برچسب هاي بيولوژيكي اشاره نمود. دسته بزرگي از نانووايرها, نانووايرهاي فلزي مغناطيسي هستند كه از لحاظ  علمي بسيار مورد توجه هـستند و در زمينـه هـاي مختلفـي از علـم نـانوتكنولوژي ماننـد كاربرد در محيط هاي ضبط مغناطيسي, در زمينه هاي اپتيك و  ميكروموج ها و بيولوژي داراي اهميت ويژه هستند. امروزه بيشترين ميزان نانووايرها به دليل كنترل بهتر قطر و طول حفـرات و كيفيـت سـطح آنهـا بـا كمـك تمپليت ساخته ميشوند و در بين تمپليت , ها ممبران هـاي پلـيكربنـات (PCT) و ممبـران هـاي اكـسيدآندي آلـومينيم (AAO) بيـشترين ميـزان كـاربرد را  دارنـد. ممبـران هـاي اكـسيد آنـدي آلـومينيم  (AAO) به دليل پايداري در دماي بالا و در مقابل حلال هاي آلي, يكنواختي و موازي هم بودن حفـرات, چگالي  حفرات بالا و نظم مناسبتر و پايداري مكانيكي مناسب داراي اهميت بـالاتري هـستند. پيش از اين در تهيه نانوساختارهاي مختلف به روش الكتروشيميايي  مـورد اسـتفاده قـرار گرفتـه انـد. مشاهده شده كه با روش آندايز دومرحله اي آلومينيم در شرايط كاملا كنتـرل شـده در محلـول هـاي الكتروليت اسيد  سولفوريك, اسيد اگزاليك و اسيد فـسفريك مـيتـوان تمپليـت بـا نـسبت طـول بـه قطـر حفرات بالاي 500تهيه نمود.

 

 

ABSTRACT

In this paper, cobalt metal nanowires and cobalt-nickel alloys were created by electrochemical deposition method in regular aluminum oxide (AAO) template using alternating electric current (AC). At first, regular aluminum oxide templates were made with two stage anodizing. The diameter and length of the cavities were determined by controlling the potential and process time in the dimensions range of 30-35 nm and 3000-5000 nm, respectively. The nanowires were then deposited in the cavities. The nanowire growth mechanism was investigated and the optimum voltage for electrochemical deposition of nanowires in the range of 17-19 V AC was obtained. Observations have shown that the cavities are filled continuously at a constant rate at four stages, resulting in the resulting nanowires having a high uniformity of structure and homogeneity.

INTRODUCTION

One of the most effective nano-structure materials in modern science is nanowire, which is due to the geometric structure and very interesting properties that can be widely used for their application. Among these applications, we can mention connections between nanoscale electronic components, magnetic components, chemical and biological sensors, and biological labels. A large collection of nanowires is a scientifically important magnetic nanowire that is very important in many areas of nanotechnology, such as applications in magnetic recording environments, in the fields of optics and micromosomes and biology. Nowadays, most nano-wires are made with the help of template due to better control of the diameter and length of the cavities and their surface quality. Between templates, polycarbonate membranes (PCTs) and aluminum oxide-membranes (AAO) have the highest application rates. Anode-aluminum oxide membranes (AAOs) are more important because of their high temperature stability in the presence of organic solvents, the uniformity and parallelism of cavities, high pore density, and better ordering and proper mechanical stability. Electrochemical methods have been used to prepare various nanostructures. It has been observed that with a two-stage anodic aluminum method, under a completely controlled condition, electrolyte solutions of sulfuric acid, oxalic acid, and phosphoric acid can be used to prepare a template with a pore diameter of more than 500.

Year: 2007

Publisher : 11th National Congress of metallurgy of Iran

By : Abolqasem Golestani, Ahmad Ghahremani Nejad Gharehlour

File Information: persian Language/ 11 Page / size: 958 KB

Download tutorial

سال : 1386

ناشر : يازدهمين كنگره ملي مهندسين متالورژی ايران

کاری از : ابوالقاسم دولتي, احمد قهرماني نژاد قره لر

اطلاعات فایل : زبان فارسی / 11صفحه / حجم : KB 958

آموزش دانلود

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “فرآيند رسوب دهي الكتروشيميايي نانووايرهاي آلياژي كبالت-نيكل در تمپليت اكسيد آلومينيم”
درحال بارگذاری ...