سبد خرید

طرح بهینه لرزه اي شکل شبکه هاي دولایه فضاکار با استفاده از الگوریتم جامعه پرندگان و شبکه هاي عصبی

تومان

موجودی: در انبار

در طراحی لرزه اي شبکه هاي دولایه فضاکار، مولفه قائم شتاب زلزله تاثیر بسیار زیادتري نسبت به مولفه هاي افقی داشته و معمولا از مولفه هاي افقی براي طراحی ستونها استفاده میشود. در این تحقیق، یک روش قدرتمند و عملی براي طرح بهینه لرزه اي شکل شبکه هاي دولایه پیشنهاد میشود. بدین منظور با مدلسازي این سازه ها تحت بارگذاري ناشی از مولفه قائم شتاب زلزله و استفاده از تحلیل دینامیکی تاریخچه زمانی و درنظر گرفتن همزمان تعداد تقسیمات دهانه ها در دو جهت، ارتفاع بین دو لایه و سطح مقطع اعضا به عنوان متغیرهاي طراحی، طرح بهینه شکل این سازه ها انجام میشود. در طی عملیات بهینه سازي، وزن سازه به عنوان تابع هدف و قیود طراحی شامل تنش و لاغري در اعضا و تغییر مکان هاي گرهی در نظر گرفته میشوند. جهت کاهش زمان عملیات بهینه سازي، از شبکه عصبی تابع بنیادي شعاعی براي تقریب سازي پاسخ لرزه اي سازه ها استفاده میشود. براي آموزش این شبکه از تعدادي تحلیل دقیق اجزاء محدود استفاده گردیده تا شبکه عصبی در حالات مختلف با درونیابی بین این تحلیل هاي دقیق، پاسخ هاي لرزه اي سازه را در برابر بارهاي اعمالی به دست آورد. همچنین حل مسئله بهینه سازي با الگوریتم جامعه پرندگان انجام شده که یکی از روشهاي بسیار مناسب براي بهینه سازي با متغیرهای گسسته است. براي نشان دادن کارایی روش پیشنهادي، مثال هاي عددي ارائه شده و نتایج، بیانگر دقت و کارایی مناسب روش پیشنهادي براي طرح بهینه لرزه اي شکل شبکه هاي دولایه فضاکار بوده و از آن میتوان به صورت عملی و کاربردي براي طراحی این سازه ها استفاده نمود.

تعداد:
مقایسه

چکیده

در طراحی لرزه اي شبکه هاي دولایه فضاکار، مولفه قائم شتاب زلزله تاثیر بسیار زیادتري نسبت به مولفه هاي افقی داشته و معمولا از مولفه هاي افقی براي طراحی ستونها استفاده میشود. در این تحقیق، یک روش قدرتمند و عملی براي طرح بهینه لرزه اي شکل شبکه هاي دولایه پیشنهاد میشود. بدین منظور با مدلسازي این سازه ها تحت بارگذاري ناشی از مولفه قائم شتاب زلزله و استفاده از تحلیل دینامیکی تاریخچه زمانی و درنظر گرفتن همزمان تعداد تقسیمات دهانه ها در دو جهت، ارتفاع بین دو لایه و سطح مقطع اعضا به عنوان متغیرهاي طراحی، طرح بهینه شکل این سازه ها انجام میشود. در طی عملیات بهینه سازي، وزن سازه به عنوان تابع هدف و قیود طراحی شامل تنش و لاغري در اعضا و تغییر مکان هاي گرهی در نظر گرفته میشوند. جهت کاهش زمان عملیات بهینه سازي، از شبکه عصبی تابع بنیادي شعاعی براي تقریب سازي پاسخ لرزه اي سازه ها استفاده میشود. براي آموزش این شبکه از تعدادي تحلیل دقیق اجزاء محدود استفاده گردیده تا شبکه عصبی در حالات مختلف با درونیابی بین این تحلیل هاي دقیق، پاسخ هاي لرزه اي سازه را در برابر بارهاي اعمالی به دست آورد. همچنین حل مسئله بهینه سازي با الگوریتم جامعه پرندگان انجام شده که یکی از روشهاي بسیار مناسب براي بهینه سازي با متغیرهای گسسته است. براي نشان دادن کارایی روش پیشنهادي، مثال هاي عددي ارائه شده و نتایج، بیانگر دقت و کارایی مناسب روش پیشنهادي براي طرح بهینه لرزه اي شکل شبکه هاي دولایه فضاکار بوده و از آن میتوان به صورت عملی و کاربردي براي طراحی این سازه ها استفاده نمود.

 

مقدمه

در طراحی اکثر سازه ها معمولا تاثیر مولفه هاي افقی شتاب زلزله زیاد بوده و مولفه قائم فقط در حالاتی خاص که آیین نامه هاي زلزله پیشنهاد میکنند، در نظر گرفته میشود. یکی حالاتی که در نظر گرفتن مولفه قائم زلزله درآن ضروري است، سازه هاي با دهانه بزرگ می باشد. شبکه هاي دولایه فضاکار سازه هایی هستند که عمدتا براي پوشش دهانه هاي بزرگ بدون استفاده از ستون هاي میانی استفاده میگردند، لذا جهت طراحی این سازه ها، در نظر گرفتن اثر مولفه قائم زلزله ضروري است. با توجه به این مطلب، طراحی بهینه این سازه ها در برابر زلزله باعث کم شدن وزن نهایی سازه و منجر به وجود یک طرح اقتصادي خواهد شد.

 

 

ABSTRACT

In the seismic design of two-dimensional spatial networks, the vertical component of the acceleration of the earthquake has a much greater effect than the horizontal components, and usually horizontal components are used to design the columns. In this research, a powerful and practical method for optimal seismic design of double layer networks is proposed. For this purpose, by modeling these structures under the loading due to vertical component of earthquake acceleration and using dynamic analysis of time history and considering simultaneously the number of openings in two directions, the height between the two layers and cross section of the members as design variables, optimal shape design These structures are done. During the optimization operation, the weight of the structure is considered as a function of purpose and design constraints, including tension and slack in the members and node displacement. To reduce the optimization time, a radial fundamental function of the neural network is used to approximate the seismic response of the structures. To train this network, a number of precise analysis of the finite element has been used to enable the neural network to interpolate between these accurate analyzes in order to obtain the seismic response of the structure against the applied loads. Also, the optimization problem has been solved with the community algorithm, which is one of the most suitable methods for optimization with discrete variables. To illustrate the efficiency of the proposed method, the presented numerical examples and the results indicate the accuracy and efficiency of the proposed method for the optimal seismic design of the spatial double-layer networks, and can be used in practical and practical ways to design these structures.

INTRODUCTION

In the design of most structures, the effect of the horizontal components of the earthquake acceleration is usually high and the vertical component is considered only in special situations that are proposed by the earthquake regulations. One of the situations where the vertical component of the earthquake is considered is large structures. Spaced double-layer networks are structures that are mainly used to cover large openings without using intermediate pillars, therefore, in order to design these structures, consideration of the effect of the vertical component of the earthquake is necessary. According to this, optimal design of these structures against earthquakes will reduce the final weight of the structure and lead to an economic plan.

Year: 2011

Publisher : Sixth National Congress on Civil Engineering

By : Torkzadeh Peyman, Saeed Gholizadeh, Sina Jabarzadeh 

File Information: persian Language/ 8 Page / size: 415 KB

Only site members can download free of charge after registering and adding to the cart

Download tutorial

سال : 1390

ناشر : ششمین کنـگره ملی مهنـدسی عمـران

کاری از : پیمان ترکزاده ،سعید قلی زاده ،سینا جبارزاده

اطلاعات فایل : زبان فارسی / 8 صفحه / حجم : KB 415

فقط اعضای سایت پس از ثبت نام و اضافه کردن به سبد خرید می توانند دانلود رایگان کنند.خوشحال می شویم به ما پبیوندید

آموزش دانلود

 

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “طرح بهینه لرزه اي شکل شبکه هاي دولایه فضاکار با استفاده از الگوریتم جامعه پرندگان و شبکه هاي عصبی”
درحال بارگذاری ...