سبد خرید

شناخت اثرات عدم قطعیت پارامترهاي موثر در مدلسازي پایداري سواحل رودخانه ها درمقابل مکانیزم گسیختگی طا شکل (مطالعه موردي رودخانه کردان

تومان

موجودی: در انبار

دم مطالعه گسترده پدیده گسیختگی طاقی شکل در سواحل چندلایه رودخانه ها توسط محققین مختلف و فقدان روابط تحلیلی کامل و مستدل براي تخمین  ضریب اطمینان پایداري ساحل، نشانگر اهمیت تعیین و اندازه گیري پارامترهاي موثر در پایداري ساحل میباشد. به دلیل وجود مشکلات فنی و اجرایی  و عدم امکان ثبت تغییرات زمانی پارامترهاي موثر در پایداري طاق آویزان در طبیعت، تخمین برخی از پارامترهاي موثر به راحتی میسر نبوده لذا در  برخی موارد با پذیرفتن درصدي خطا در محاسبات مربوطه، با استفاده از تجارب و اطلاعات موجود نسبت به تخمین مقدار آنها اقدام میشود. از آنجا که تاکنون  روابط سادهاي براي تحلیل پایداري گسیختگی طاقی شکل مورد استفاده قرار گرفته، براي تعیین میزان تأثیر پارامترهاي موثر نیز تحقیقات بسیار اندکی به  عمل آمده است. در این تحقیق با در نظر گرفتن اثر تمامی پارامترهاي موثر در تحلیل پایداري طاق هاي تشکیل شده در سواحل رودخانه و با استفاده از  اطلاعات جمع آوري شده از سواحل رودخانه کردان در استان البرز، پایداري سواحل رودخانه در مقابل گسیختگی طاقی شکل بررسی و اثرات عدم قطعیت  موجود در تعیین پارامترهاي بکار رفته در مدلسازي پایداري ساحل مشخص شده است. مقدار ضریب اطمینان ساحل در برابر گسیختگی برشی طاق آویزان به  ترتیب اهمیت نسبت به تغییرات ارتفاع طاق، عمق ناحیه تحتانی طاق، عمق توسعه ترك کششی در طاق، چسبندگی و وزن مخصوص مصالح تشکیل  دهنده طاق آویزان بیشترین حساسیت را داشته در حالی که حساسیت ضریب اطمینان نسبت به تغییرات زاویه اصطکاك درونی مصالح، زاویه مربوط به  افزایش مقاومت در اثر مکش منفی، عمق جریان آب رودخانه و رقوم آب زیرزمینی ناچیز میباشد.

تعداد:
مقایسه

خلاصه

دم مطالعه گسترده پدیده گسیختگی طاقی شکل در سواحل چندلایه رودخانه ها توسط محققین مختلف و فقدان روابط تحلیلی کامل و مستدل براي تخمین  ضریب اطمینان پایداري ساحل، نشانگر اهمیت تعیین و اندازه گیري پارامترهاي موثر در پایداري ساحل میباشد. به دلیل وجود مشکلات فنی و اجرایی  و عدم امکان ثبت تغییرات زمانی پارامترهاي موثر در پایداري طاق آویزان در طبیعت، تخمین برخی از پارامترهاي موثر به راحتی میسر نبوده لذا در  برخی موارد با پذیرفتن درصدي خطا در محاسبات مربوطه، با استفاده از تجارب و اطلاعات موجود نسبت به تخمین مقدار آنها اقدام میشود. از آنجا که تاکنون  روابط سادهاي براي تحلیل پایداري گسیختگی طاقی شکل مورد استفاده قرار گرفته، براي تعیین میزان تأثیر پارامترهاي موثر نیز تحقیقات بسیار اندکی به  عمل آمده است. در این تحقیق با در نظر گرفتن اثر تمامی پارامترهاي موثر در تحلیل پایداري طاق هاي تشکیل شده در سواحل رودخانه و با استفاده از  اطلاعات جمع آوري شده از سواحل رودخانه کردان در استان البرز، پایداري سواحل رودخانه در مقابل گسیختگی طاقی شکل بررسی و اثرات عدم قطعیت  موجود در تعیین پارامترهاي بکار رفته در مدلسازي پایداري ساحل مشخص شده است. مقدار ضریب اطمینان ساحل در برابر گسیختگی برشی طاق آویزان به  ترتیب اهمیت نسبت به تغییرات ارتفاع طاق، عمق ناحیه تحتانی طاق، عمق توسعه ترك کششی در طاق، چسبندگی و وزن مخصوص مصالح تشکیل  دهنده طاق آویزان بیشترین حساسیت را داشته در حالی که حساسیت ضریب اطمینان نسبت به تغییرات زاویه اصطکاك درونی مصالح، زاویه مربوط به  افزایش مقاومت در اثر مکش منفی، عمق جریان آب رودخانه و رقوم آب زیرزمینی ناچیز میباشد.

 

مقدمه

فرسایش سواحل رودخانه یکی از عمدهترین منابع تولید رسوبات است که بهدلیل اثرگذاري بر خصوصیات مجاري رودخانه ها، در توسعه پهنۀ سیلابی و مدیریت منابع آب بسیار اهمیت دارد. فرسایش سواحل از یکسو موجب ایجاد خسارتهاي فراوان به اراضی و تاسیسات مجاور ساحل میگردد و از سوي دیگر  حفاظت سواحل براي مقابله با آن نیز بسیار پر هزینه میباشد. عقب نشینی ساحل رودخانه یک فرآیند کلیدي در دینامیک جریان رودخانه بوده که محدوده  وسیعی از عوامل فیزیکی، محیط زیستی و اقتصادي- اجتماعی در محیط رودخانه را تحت تاثیر قرار میدهد (رینالدي و داربی2008 )اهمیت عقب نشینی  ساحل رودخانه با توجه به مطالعات مربوط به درصد رسوبات حاصل از ساحل به رسوبات حوضه آبریز تقویت میشود. برابن اساس، مصالح حاصل از ساحل  بخش بزرگی از بار رسوبی کل رودخانه را تشکیل میدهند (سایمون و داربی 2002) اطلاعات بدست آمده از مسیرهاي تحت بررسی در سراسر ایالات متحده  آمریکا نشان داده است که فرسایش ساحل یک منبع مهم بار رسوبی در بسیاري از رودخانههاي آن کشور میباشد که موجب از دست رفتن اراضی حاصلخیز  کشاورزي مجاور ساحل گردیده و سالانه میلیونها دلار خسارت مادي ایجاد مینماید. بال( 1997)در مطالعات خود در رودخانه سورن علیا در کشور انگلستان، گزارش نمود که در مقیاس سالیانه، حدود 17درصد از مواد معلق موجود در آب از طریق فرسایش سواحل میباشد که این مشارکت در مقیاس ماهیانه و لحظه  اي به ترتیب به 38و 64درصد میرسد.

 

ABSTRACT

The study of the extensive study of the Arctic Ripple phenomenon in the multi-layered rivers of the rivers by various researchers and the lack of complete analytical relationships to estimate coastal stability coefficient indicates the importance of determining and measuring the effective parameters on coastal stability. Due to the technical and operational problems and the impossibility of recording the time variation of the effective parameters in the stability of the arched in nature, estimating some effective parameters was not easily possible, so in some cases, by accepting the percentage of error in the relevant calculations, using the experiences and information available It is estimated that their value is estimated. Since simple relationships have been used to analyze the stability of a broom rupture, little research has been done to determine the impact of effective parameters. In this research, taking into account the effect of all the effective parameters in the analysis of the stability of arches formed on the river banks and using the data collected from the Kordan coast in the Alborz province, the stability of the river banks against the collapse of the vault and the effects of uncertainty Available in determining the parameters used in modeling coastal stability. The amount of coastal coefficient of reliability against the shear failure of the arched hangar has the highest sensitivity in relation to the height of the vault, the depth of the lower arc, the depth of development of the cracks in the vault, the adhesion and the specific gravity of the constituent materials of the arched vault, while the sensitivity of the coefficient of confidence The angle of the internal friction of the materials, the angle associated with the increase in resistance to negative suction, the depth of the river flow and the groundwater aquifer, are negligible.

INTRODUCTION

The erosion of river banks is one of the major sources of sediment production, which is very important in the development of flood plain and water resources management due to its impact on river flow characteristics. The erosion of the beaches on the one hand leads to plenty of damage to the land and adjacent coastal facilities, and, on the other hand, coastal protection is also costly to deal with. River retreat is a key process in river flow dynamics that influences a wide range of physical, environmental and socioeconomic factors in the river environment (Reinaldy & Darby 2008) The importance of river shore retreat in relation to percentage studies Sediments from the coast to the sediments of the catchment area are strengthened. On the basis of this, coastal materials constitute a large part of the sediment load of the entire river (Simon and Darby 2002). Information from the studied routes throughout the United States has shown that coastal erosion is an important sediment load source in many rivers It is the country that causes the loss of fertile agricultural land adjacent to the coast and generates millions of dollars annually for material damage. Wale (1997) reported in his studies on the Soren River River in the United Kingdom that on an annual scale, about 17% of suspended matter is found in water through coastal erosion, which reaches 38 and 64% on a monthly and monthly basis, respectively .

 

Year: 2011

Publisher : Sixth National Congress on Civil Engineering

By : Hamdhadi Davoodi, Amir Samadi, Ibrahim Amiri Takledani,  Hasan Rahimi

File Information: English Language/ 8 Page / size: 371 KB

Only site members can download free of charge after registering and adding to the cart

Download tutorial

سال : 1390

ناشر : ششمین کنـگره ملی مهنـدسی عمـران

کاری از : حمدهادي داودي، امیر صمدي ، ابراهیم امیري تکلدانی ، حسن رحیمی

اطلاعات فایل : زبان انگلیسی / 8 صفحه / حجم : KB 371

فقط اعضای سایت پس از ثبت نام و اضافه کردن به سبد خرید می توانند دانلود رایگان کنند.خوشحال می شویم به ما پبیوندید

آموزش دانلود

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “شناخت اثرات عدم قطعیت پارامترهاي موثر در مدلسازي پایداري سواحل رودخانه ها درمقابل مکانیزم گسیختگی طا شکل (مطالعه موردي رودخانه کردان”
درحال بارگذاری ...