سبد خرید

حراج

شبیه سازي کامپيوتري انتقال حرارت از محدوده قوس الکتریکي به سطح مذاب در يک کوره ذوب فروسیلیسیم

1,900 تومان 1,800 تومان

موجودی: در انبار

با توجه به شرايط کاري حاکم برکوره هاي قـوس الکتريکـي، انـدازه گيـري پـارامتر هـاي کنترلي در هنگام بهره برداري، بسيار دشوار است . بعلاوه روش  مناسب و ايمن براي انجام اندازه گيـري در دماهاي بالا در دست نيست . از اين رو ، شبيه سازي عددي فرايند قوس الکتريکـي بـا قابليـت محاسـبه توزيع دما و جريان سيال، روز به روز بيشتر مورد توجه قرار گرفته است .در اين پژوهش ، محدوده قـوس الکتريکي با استفاده از روشهاي عددي، در يک کوره ذوب  فروسيليم، شبيه سازي شده است. بـراي ايـن کار، معادلات پيوستگي، انرژي، پتانسيل الکتريکي، ميدان مغناطيسي و جريان سيال در حالت دو بعـدي و ناپايدار به طور همزمان حل و نتايج آن در قالب جداول و نمودارهـاي انتقـال حـرارت نمـايش داده شـده است.در انتها، با استفاده از مدل فوق، مطالعات  پارامتري به منظور بررسي تاثير طول قوس و شدت جريـان الکتريکي بر راندمان انتقال حرارت از قوس به مذاب صورت گرفته است.

تعداد:
مقایسه

چکیده

با توجه به شرايط کاري حاکم برکوره هاي قـوس الکتريکـي، انـدازه گيـري پـارامتر هـاي کنترلي در هنگام بهره برداري، بسيار دشوار است . بعلاوه روش  مناسب و ايمن براي انجام اندازه گيـري در دماهاي بالا در دست نيست . از اين رو ، شبيه سازي عددي فرايند قوس الکتريکـي بـا قابليـت محاسـبه توزيع دما و جريان سيال، روز به روز بيشتر مورد توجه قرار گرفته است .در اين پژوهش ، محدوده قـوس الکتريکي با استفاده از روشهاي عددي، در يک کوره ذوب  فروسيليم، شبيه سازي شده است. بـراي ايـن کار، معادلات پيوستگي، انرژي، پتانسيل الکتريکي، ميدان مغناطيسي و جريان سيال در حالت دو بعـدي و ناپايدار به طور همزمان حل و نتايج آن در قالب جداول و نمودارهـاي انتقـال حـرارت نمـايش داده شـده است.در انتها، با استفاده از مدل فوق، مطالعات  پارامتري به منظور بررسي تاثير طول قوس و شدت جريـان الکتريکي بر راندمان انتقال حرارت از قوس به مذاب صورت گرفته است.

 

مقدمه

فرايند کربوترمي توليد سيليسيم و فروسيليسيم که در کوره هاي قوس الکتريکي زير سطحي انجام مي شود، بواسطه عملکـرد چنـد جانبـه و بـه هـم  پيوسـته پديـده هـاي مختلـف در دماهـاي بـالا، از پيچيدگي خاصي برخوردار است. هر چند، در قسمتهاي جانبي الکترود و در محـدوده اتمـسفر گـازي کوره، دماهاي نزديک به 2300درجه کلوين توسط سيستمهاي انـدازه گ ريـ ي ثبـت شـده اسـت، امـا در محدوده اصلي قوس( پلاسماي تشکيل شده بين نوک الکترود و سطح مذاب) دما بـه بـيش از 10تـا 15 برابر مقدار فوق مي رسد. دماي ي بس ار بالا و حضور ميدان هاي الکترومغنـايس شـدید , عمـلا  امکـان  نـداره گیری پارامترهاي کنترلي فراينـد را غيـر ممکـن مـي سـازد، از ايـن رو، اطلاعـات مربـوط بـه سـينتيک و ترموديناميک واکنش هاي انجام گرفته  در اين دما محدود است. همچنين با توجه بـه مـبهم بـودن بـسیاری ازاطلاعات مرتبط با خواص موثر بر انتقال جـرم و حـرارت ايـن سيـستم، تـا کنـون تنهـا  بخـش انـدکي از متالورژي اين فرايند به خوبي شناخته شده است. با درک اين نکته، که هر گونه تغيير در شرايط کوره موجب تغيير در شکل حوضچه مذاب و  رژيم حرکت مواد در منطقه گرم کوره مي گردد، امروزه آگاهي از شرايط کاري محدوده قوس و منطقه گرم کـوره از طريـق شـبيه سـازي کـامپيوتري بـه  عنـوان يکـي از مهمترين موارد موثر در کنترل فرايند توليد، مورد توجه قرار گرفته است.

 

ABSTRACT

Due to the working conditions of the electric arc furnace, it is very difficult to measure the control parameters during operation. In addition, there is no proper and safe method for measuring at high temperatures. Therefore, the numerical simulation of the arc process with the ability to calculate the distribution of temperature and fluid flow has been considered more and more day by day. In this study, the electric arc range was simulated using numerical methods in a fermented melt furnace Has been. To do this, the equations of continuity, energy, electrical potential, magnetic field and fluid flow in a two-dimensional and unstable state simultaneously are solved and the results are presented in the form of tables and heat transfer diagrams. Finally, using the above model Parametric studies have been done to study the effect of arc length and electrical current intensity on the heat transfer efficiency from arc to melt.

INTRODUCTION

However, on the lateral electrode in the range of atmospheric gas furnace, temperatures near 2300 ° K by the systems measured is recorded, but the main range of arc (plasma formed between the electrode tip and the surface of the melt) temperature to more than 10 15 times the amount above. Also, due to the vagueness of many of the information related to the properties of the mass transfer of heat of the system, so far only a small part of the metallurgy of this process is well known. To realize that any change in the furnace induces changes in shape pool and the regime of movement of materials in the hot zone furnace is now aware of the working conditions of discharge and district heating furnace through computer simulation as one of the most important Effective factors in controlling the production process have been considered.

Year: 2007

Publisher : 11th National Congress of metallurgy of Iran

By : Mahyar Mohebbi Moghadam, Seyed Hossein Seyedin, Mohammad Reza Abotalebi

File Information: persian Language/ 12 Page / size: 206 KB

Download tutorial

سال : 1386

ناشر : يازدهمين كنگره ملي مهندسين متالورژی ايران

کاری از : مهيار محبي مقدم ، سيد حسين سيدين ، محمد رضا ابوطالبي

اطلاعات فایل : زبان فارسی / 12 صفحه / حجم : KB 206

آموزش دانلود

 

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “شبیه سازي کامپيوتري انتقال حرارت از محدوده قوس الکتریکي به سطح مذاب در يک کوره ذوب فروسیلیسیم”
درحال بارگذاری ...