سبد خرید

رتبه بندي گزینه هاي مدیریت سیلاب با استفاده از مدلELECTRE-III

تومان

موجودی: در انبار

مدیریت سیلاب به رهیافت هاي فراگیري در مهار سیل اطلاق می شود که گسترش سیلاب و خسارات ناشی از آن را تعدیل کند. بنابراین در مطالعه این گونه طرح ها گزینه هاي متنوعی مدنظر قرار می گیرند. براي بررسی و مقایسه این گزینه ها علاوه بر معیارهاي اقتصادي، معیارهاي دیگري از قبیل  معیارهاي اجتماعی، زیست محیطی و فنی بایستی در نظر گرفته شوند. در گذشته، جواب هاي مسائل تصمیم گیري و انتخاب گزینه برتر در منابع آب، تنها مبتنی بر یک هدف اصلی یعنی بیشینه کردن نسبت سود به هزینه بود ولی امروزه با استفاده از تصمیم گیري چند معیاره، دیگرلازم نیست که از معادل مالی معیارهاي اجتماعی و زیست محیطی استفاده کرد، بلکه می توان چندین معیار را به صورت معیارهاي کمی وکیفی براي انتخاب گزینه برتر به کار برد. دراین مقاله، از روش الکتره- تري که یکی از قوي ترین و موثرترین روش هاي تصمیم گیري چندمعیاره می باشد استفاده شده است. دو مفهوم سازگاري و ناسازگاري براي اولویت بندي گزینه ها در این روش مورد استفاده قرار می گیرند. این دو مفهوم به صورت توابع فازي تعریف می شوند و با استفاده از آن ها معیارهاي کیفی در مدل برنامه ریزي وارد می شوند. بعنوان مطالعه موردي، روش الکتره-تري براي رتبه بندي گزینه هاي مدیریت سیلاب در بازه اي از گرگانرود واقع در استان گلستان بکار گرفته شده که در آن هفت گزینه بر مبناي یازده معیار تعریف شده است. باامتیازدهی سی نفر از متخصصین بخش  مدیریت و مهار سیلاب، وزن معیارها و گزینه ها تعیین شده است و رتبه بندي گزینه ها بر اساس روش الکتره تري مشخص گردیده است. نتایج نشان داده است که گزینه ي غیرسازه اي سیستم هشدار توام با بیمه سیل در رتبه اول قرار گرفته است.

تعداد:
مقایسه

چکیده

مدیریت سیلاب به رهیافت هاي فراگیري در مهار سیل اطلاق می شود که گسترش سیلاب و خسارات ناشی از آن را تعدیل کند. بنابراین در مطالعه این گونه طرح ها گزینه هاي متنوعی مدنظر قرار می گیرند. براي بررسی و مقایسه این گزینه ها علاوه بر معیارهاي اقتصادي، معیارهاي دیگري از قبیل  معیارهاي اجتماعی، زیست محیطی و فنی بایستی در نظر گرفته شوند. در گذشته، جواب هاي مسائل تصمیم گیري و انتخاب گزینه برتر در منابع آب، تنها مبتنی بر یک هدف اصلی یعنی بیشینه کردن نسبت سود به هزینه بود ولی امروزه با استفاده از تصمیم گیري چند معیاره، دیگرلازم نیست که از معادل مالی معیارهاي اجتماعی و زیست محیطی استفاده کرد، بلکه می توان چندین معیار را به صورت معیارهاي کمی وکیفی براي انتخاب گزینه برتر به کار برد. دراین مقاله، از روش الکتره- تري که یکی از قوي ترین و موثرترین روش هاي تصمیم گیري چندمعیاره می باشد استفاده شده است. دو مفهوم سازگاري و ناسازگاري براي اولویت بندي گزینه ها در این روش مورد استفاده قرار می گیرند. این دو مفهوم به صورت توابع فازي تعریف می شوند و با استفاده از آن ها معیارهاي کیفی در مدل برنامه ریزي وارد می شوند. بعنوان مطالعه موردي، روش الکتره-تري براي رتبه بندي گزینه هاي مدیریت سیلاب در بازه اي از گرگانرود واقع در استان گلستان بکار گرفته شده که در آن هفت گزینه بر مبناي یازده معیار تعریف شده است. باامتیازدهی سی نفر از متخصصین بخش  مدیریت و مهار سیلاب، وزن معیارها و گزینه ها تعیین شده است و رتبه بندي گزینه ها بر اساس روش الکتره تري مشخص گردیده است. نتایج نشان داده است که گزینه ي غیرسازه اي سیستم هشدار توام با بیمه سیل در رتبه اول قرار گرفته است.

مقدمه

مدیران و تصمیم گیران معمولا در مدیریت سیلاب با تعدادي گزینه و تعدادي شاخص یا معیار براي ارزیابی آلترناتیوها روبه رو بوده و یکی ازمهم ترین چالش هاي آنها انتخاب بهترین و مناسب ترین گزینه و یا اولویت بندي گزینه ها با توجه به معیارهاي تعریف شده است. در این رابطه تکنیک هاي تصمیم گیري چندمعیاره1می تواند راهکار مناسبی براي حل اینگونه مسائل باشد.

 

 

ABSTRACT

Flood management refers to flood mitigation approaches that modulate flood spreads and damages. Therefore, in the study of such designs, different options are considered. In order to examine and compare these options, in addition to economic criteria, other criteria such as social, environmental and technical criteria must be taken into account. In the past, the answer to decision-making issues and the choice of the preferred option in water resources was based solely on one main objective, the maximization of the profit-to-cost ratio, but today, using multi-criteria decision making, it is no longer necessary to use the financial equivalents of social and living standards An environment is used, but several criteria can be used in quantitative and qualitative criteria to choose the best option. In this paper, a more electrothermal method, one of the most powerful and effective multi-criteria decision-making methods, has been used. The two concepts of compatibility and incompatibility for prioritizing options are used in this method. These two concepts are defined as fuzzy functions and qualitative criteria are introduced into the planning model. As a case study, a more specific method for ranking flood management options has been used in the Gorganroud area of ​​Golestan province, in which seven options are defined based on eleven criteria. With the capacity of thirty experts in management and flood control, weights of criteria and options have been determined and the ranking of options has been determined based on a more precise method. The results show that the non-compliant option of the flood hazard warning system is ranked first.

INTRODUCTION

Managers and decision makers usually have a number of options and a number of indicators or benchmarks for evaluating alternatives in flood management, and one of their most important challenges is selecting the best and most appropriate option or prioritizing options according to defined criteria. In this regard, multi-criteria decision-making techniques can be a good solution for solving such problems.

Year: 2011

Publisher : Sixth National Congress on Civil Engineering

By : Abolfazl Lakib Dost Arani, Mohammad Ibrahim Bani Habib 

File Information: persian Language/ 8 Page / size: 169 KB

Only site members can download free of charge after registering and adding to the cart

Download tutorial

سال : 1390

ناشر : ششمین کنـگره ملی مهنـدسی عمـران

کاری از : ابوالفضل لقب دوست آرانی ،محمد ابراهیم بنی حبیب

اطلاعات فایل : زبان فارسی / 8 صفحه / حجم : KB 169

فقط اعضای سایت پس از ثبت نام و اضافه کردن به سبد خرید می توانند دانلود رایگان کنند.خوشحال می شویم به ما پبیوندید

آموزش دانلود

 

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “رتبه بندي گزینه هاي مدیریت سیلاب با استفاده از مدلELECTRE-III”
درحال بارگذاری ...