سبد خرید

رابطه سرعت موج برشی و عدد نفوذ استاندارد در آبرفت مشهد

تومان

موجودی: در انبار

در این مطالعه رابطه بین سرعت موج برشی و عدد نفوذ استاندارد در رسوبات آبرفتی شهر مشهد بررسی گردیده است. در این راستا از داده هاي لرزه  نگاري و اطلاعات حاصل از مطالعات ژئوتکنیکی استفاده شده است. به همین منظور نتایج حاصل از حفاري 12حلقه گمانه مورد بررسی قرار گرفته و با نتایج  اصل از 140مورد آزمایش درون چاهی انجام شده در مسیر پروژه خط دو قطار شهري مشهد تلفیق گردیده است. سپس با استفاده از تلفیق نتایج  حاصل از داده هاي لرزه نگاري و اطلاعات ژئوتکنیکی و انجام آزمون هاي درجا در گمانه هاي حفاري شده، جدول پیشنهادي براي  طبقه بندي خاك براساس  سرعت موج برشی و اعداد حاصل از آزمون نفوذ استاندارد، در محدوده مورد مطالعه پیشنهاد و ارائه گردیده است. از نتایج این مطالعه میتوان به مقایسه  آزمون نفوذ استاندارد در گمانه هاي حفاري شده و سرعت موج برشی بدست آمده از آزمون درون چاهی و ایجاد همبستگی بین عدد نفوذ استاندارد و  سرعت موج برشی اشاره نمود، که نشان میدهد سرعت موج برشی ارتباط مستقیمی با افزایش عمق و عدد نفوذ استاندارد دارد.

تعداد:
مقایسه

چکیده

در این مطالعه رابطه بین سرعت موج برشی و عدد نفوذ استاندارد در رسوبات آبرفتی شهر مشهد بررسی گردیده است. در این راستا از داده هاي لرزه  نگاري و اطلاعات حاصل از مطالعات ژئوتکنیکی استفاده شده است. به همین منظور نتایج حاصل از حفاري 12حلقه گمانه مورد بررسی قرار گرفته و با نتایج  اصل از 140مورد آزمایش درون چاهی انجام شده در مسیر پروژه خط دو قطار شهري مشهد تلفیق گردیده است. سپس با استفاده از تلفیق نتایج  حاصل از داده هاي لرزه نگاري و اطلاعات ژئوتکنیکی و انجام آزمون هاي درجا در گمانه هاي حفاري شده، جدول پیشنهادي براي  طبقه بندي خاك براساس  سرعت موج برشی و اعداد حاصل از آزمون نفوذ استاندارد، در محدوده مورد مطالعه پیشنهاد و ارائه گردیده است. از نتایج این مطالعه میتوان به مقایسه  آزمون نفوذ استاندارد در گمانه هاي حفاري شده و سرعت موج برشی بدست آمده از آزمون درون چاهی و ایجاد همبستگی بین عدد نفوذ استاندارد و  سرعت موج برشی اشاره نمود، که نشان میدهد سرعت موج برشی ارتباط مستقیمی با افزایش عمق و عدد نفوذ استاندارد دارد.

مقدمه

در مطالعات ژئوتکنیک و تحلیل دینامیکی آبرفت، برآورد سرعت امواج لرزه اي از اهمیت فراوانی برخوردار است. سرعت عبور امواج در لایه هاي زمین ارتباط  مستقیمی با تراکم، تنس موثر و درصد اشباع آن دارد. طبقه بندي خاک هاي مختلف براساس بافت و سرعت موج برشی، از مهمترین عوامل در تهیه پروفیل هاي ژئوتکنیک لرزه اي محسوب میشود. مدول برشی یا سرعت موج برشی لایه هاي خاك یکی از مهمترین فاکتورهاي مورد نیاز جهت تحلیل دینامیکی رسوبات آبرفت است. مدول برشی خاك با استفاده از سرعت موج برشی و دانسیته جرمی خاك قابل محاسبه میباشد. از آنجا که روشهاي آزمایشگاهی و صحرایی مبتنی بر اندازه گیري مدول یا سرعت موج برشی، هزینه زیادي دارد، محققین همواره به دنبال روشهایی جهت برآورد سرعت موج برشی بصورت غیرمستقیم بوده اند. یکی از روش ها برآورد سرعت موج برشی براساس نتایج آزمون نفوذ استاندارد است. در اغلب آئین نامه هاي طراحی لرزه اي موجود از جمله استاندارد ،2800سرعت موج برشی متوسط لایه هاي خاك مبناي طبقه بندي نوع زمین قرار میگیرد. در این مطالعه رابطه  بین سرعت موج برشی و عدد نفوذ استاندارد در رسوبات آبرفتی شهر مشهد پرداخته شده است. در این راستا از داده هاي لرزه نگاري و اطلاعات حاصل  از مطالعات ژئوتکنیکی استفاده شده است.

ABSTRACT

In this study, the relationship between shear wave velocity and standard penetration index in alluvial deposits of Mashhad city has been investigated. In this regard, seismic data and data from geotechnical studies have been used. For this purpose, the results of drilling 12 borehole loops have been investigated and with the results of the principle of 140 in-well experiments have been combined in the route of the project of two lines of urban trains in Mashhad. Then, by combining the results of seismic data and geotechnical data and performing on-site tests in drilled boreholes, the proposed table for classification of soil based on shear wave velocity and numbers obtained from the standard penetration test was proposed in the study area. Is presented. The results of this study can be used to compare the standard penetration test in drilled boreholes and the shear wave velocity obtained from the in-well test and to establish a correlation between the standard penetration and shear wave velocity, indicating that the shear wave velocity is directly related to increasing depth And the standard penetration number.

INTRODUCTION

In geotechnical studies and alluvial dynamic analysis, estimating the velocity of seismic waves is of great importance. The velocity of the waves in the earth’s layers is directly related to density, effective tens and its saturation percent. The classification of different soils based on the texture and shear velocity is one of the most important factors in the preparationGeotechnical profiles are considered seismic. The shear modulus or shear wave velocity of the soil layers is one of the most important factors for the dynamic analysis of alluvial deposits. The soil shear modulus can be calculated using shear wave velocity and soil mass density. Since laboratory and field methods based on the measurement of the modulus or the shear wave velocity are costly, researchers have always been seeking ways to estimate shear wave velocity indirectly. One method is to estimate shear wave velocity based on the standard penetration test results. In most seismic design standards, including the standard, 2800 average shear velocity of the soil layers is the basis for classifying the type of land. In this study, the relationship between shear wave velocity and standard penetration number in alluvial sediments of Mashhad city has been investigated. In this regard, seismic data and data from geotechnical studies have been used.

Year: 2011

Publisher : Sixth National Congress on Civil Engineering

By : Mehdi Abbasi

File Information: persian Language/ 7 Page / size: 238 KB

Only site members can download free of charge after registering and adding to the cart

Download tutorial

سال : 1390

ناشر : ششمین کنـگره ملی مهنـدسی عمـران

کاری از : مهدی عباسی

اطلاعات فایل : زبان فارسی / 7 صفحه / حجم : KB 238

فقط اعضای سایت پس از ثبت نام و اضافه کردن به سبد خرید می توانند دانلود رایگان کنند.خوشحال می شویم به ما پبیوندید

آموزش دانلود

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “رابطه سرعت موج برشی و عدد نفوذ استاندارد در آبرفت مشهد”
درحال بارگذاری ...

کانال تلگرام تعلیم

دانلود کتاب و مقالعه

ورود به کانال TELEGRAM
CLOSE