محصولات

خانه مقالات-Article مقالات متالورژی- Metallurgy Articles توليد فولاد زنگ نزن آستنيتي پر نيتروژن به روش آلياژسازي مكانيكي
حراج!
توليد فولاد زنگ نزن آستنيتي پر نيتروژن به روش آلياژسازي مكانيكي[taliem.ir]

توليد فولاد زنگ نزن آستنيتي پر نيتروژن به روش آلياژسازي مكانيكي

1,900 تومان 1,800 تومان

در این تحقیق امکان تولید فولاد زنگ نزن پر نیتروژن Fe-18Cr-11Mn  با روش آلياژسازي مكـانيكي بـا استفاده از يك آسياي گلوله اي سياره اي پر انرژي تحت اتمسفر گاز  نيتروژن مورد مطالعـه قـرار گرفـت. نتايج نشان داد كه حلاليت نيتروژن در مخلوط پودري با افزايش زمان آسـياكاري در دمـاي اتـاق افـزايش مي يابد. بعد از  160ساعت آسياكاري مقدار نيتروژن به 4/64درصد وزني رسـيد غلظت بـالاي نيتـروژن به دست آمده در محلول جامد به دليل قرارگيري نيتروژن در نابجايي هـا  و مرزدانـه هـاي فرعـي موجـود در نانو ساختار حاصل از آلياژسازي مكانيكي مخلوط پودري است .

توضیحات محصول

چکیده

در این تحقیق امکان تولید فولاد زنگ نزن پر نیتروژن Fe-18Cr-11Mn  با روش آلياژسازي مكـانيكي بـا استفاده از يك آسياي گلوله اي سياره اي پر انرژي تحت اتمسفر گاز  نيتروژن مورد مطالعـه قـرار گرفـت. نتايج نشان داد كه حلاليت نيتروژن در مخلوط پودري با افزايش زمان آسـياكاري در دمـاي اتـاق افـزايش مي يابد. بعد از  160ساعت آسياكاري مقدار نيتروژن به 4/64درصد وزني رسـيد غلظت بـالاي نيتـروژن به دست آمده در محلول جامد به دليل قرارگيري نيتروژن در نابجايي هـا  و مرزدانـه هـاي فرعـي موجـود در نانو ساختار حاصل از آلياژسازي مكانيكي مخلوط پودري است .

مقدمه
در سالهای اخیر توسعه فولادهاي زنگ نـزن پـر نيتـروژن  HNSSبـه لحـاظ داشـتن خـواص مكـانیکی و مقاومت به خوردگي بالايي كه از خود نشان مي دهند,  مورد توجه بسیاري از محققين قـرار گرفتـه اسـت. بررسی های  انجام شده در اين زمينه نشان مي دهد كه نيتروژن در آلياژهاي آهنی می تواند به عنـوان  يـك عنصر آلیاژي به صورت محلول جامد منجـر بـه افـزايش اسـتحكام, سـخت زمینه و تـافنس شكسـت (بـه خصوص در دمای پایین) شود و از طرف ديگر  علاوه  بـر پايـداري فـاز آسـتنيت مـي توانـد بـه طـور قابـل ملاحظه اي رفتار خوردگي انواع فولادهاي زنگ نزن نظير آستنيتي , دو فـازي و مـارتنزيتي را تحـت  تـاثیر قرار دهد این مطلب به صورت ضريب تاثير در عـدد مقاومـت بـه خـوردگي حفـره ای(PREN )مطـابق رابطه (1)بیان میشود.

PREN= (%Cr + 3.3 %Mn + 20 % N)

لازم به ذكر است كه در بعضي از مراجع در رابطه (1) به جاي ضريب [1] 20اعداد [2] 16يا [3] 30 نیز گزارش شده است. هر چند بسياري از محققين بر اين  باورند که نیتروژن محلول در زمینه نمـي توانـد تاثیر چنداني بر مقاومت به خوردگی رایج فولادهاي زنگ نزن داشته باشـد، ولـي نتـايج بررسـي هـاي صـورت گرفته نشان مي دهد كه اين عنصر مي تواند به شدت مقاومت به خوردگی بین دانه اي, شیاری,  حفـره اي و تنشي اين فولادها را به ويژه در محیط هـاي  كلریدي قـوي افـزايش دهـد. همانگونـه كـه اشـاره شـد از مهمترين اثرات نيتروژن اثر پايداركنندگي فاز آستنيت اسـت. طبـق ديـاگرام شـفلر(شکل1)بـراي  قـرار گرفتن كامل در منطقه آستنيتي و جلوگيری  از تشكيل فاز مخرب فیرت دلتا بايد همواره رابطـه (2)برقـرارباشد.

Abstract

In this research, the feasibility of producing Fe-18Cr-11Mn high-fusion stainless steel by mechanical alloys was studied using a planetary ballistic aerosol under nitrogen gas atmosphere. The results showed that nitrogen solubility in the powder mixture increased with increasing asynchronous time at room temperature. After 160 hours of ascorporation, the amount of nitrogen reached 64.4 percent by weight. The high concentration of nitrogen found in the solid solution was due to the presence of nitrogen in the dislocations and boundaries of the nanostructure resulting from the mechanical alloying of the powder mixture.

Introduction
In recent years, the development of HNSS-filled stainless steels has been considered by many researchers due to its mechanical properties and high corrosion resistance. Studies in this field show that nitrogen in iron alloys can be used as a solid alloy as a solid solution to increase strength, hardness of the field and fracture toughness (especially at low temperatures), and on the other hand, in addition to The stability of the austenite phase can significantly affect the corrosion behavior of various types of stainless steels, such as austenitic, two-phase, and martensitic. This is a coefficient of influence on the cavity corrosion resistance number (PREN) according to expression (1) Gets

PREN = (% Cr + 3.3% Mn + 20% N)

It should be noted that in some of the references in (1), instead of the coefficient [1], 20 numbers [2] 16 or [3] 30 have also been reported. Although many researchers believe that soluble nitrogen can not have a significant effect on the corrosion resistance of stainless steels, but the results of the studies show that this element can strongly interact with corrosion resistance , The cavity and torsion of these steels, especially in strong chloride environments. As mentioned above, the most important effects of nitrogen are austenite phase stability. According to the Scheffler diagram (Fig. 1), in order to perfectly fit in the austenitic region and prevent the formation of a destructive phase, Delta should always have a relation (2).

 

 

Year : 2007

Publisher : 11th annual congress of Iranian Metallurgical Engineers Association

By :Tahereh Haghpar, Mohammad Hassan Abbasi, Masoud Panjehpour,  Mohammad Ali Golzar

File Information : Persian Language /11 Page/ Size : 175 KB

سال : 1386

ناشر : يازدهمين كنگره ي سالانه ي انجمن مهندسين متالورژي ايران

کاری از : طاهره حقير ، محمد حسن عباسي ،  مسعود پنجه پور ، محمد علي گلعذار

اطلاعات فایل : زبان فارسی / 11صفحه / حجم : KB 175

دیدگاه‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

Be the first to review “توليد فولاد زنگ نزن آستنيتي پر نيتروژن به روش آلياژسازي مكانيكي”