سبد خرید

حراج

تغييرات انتالپي و انتروپي استحاله هاي مارتنزيتي در آلياژهاي حافظه دار NiTi

1,900 تومان 1,800 تومان

موجودی: در انبار

در تحقيق حاضر نمونه های مورد آزمايش از آلياژ NiTiبا تركيب هاي شيميايي مختلف در محدوده / 3تا 51 50درصد اتمي نيكل, انتخاب شدند. نمونه ها در  دماي 850 o Cو به مدت 15دقيقه تحت عمليات آنيل محلولي قرار گرفته و در آب كوئنچ شدند. به منظور تعيين دماهاي تغيير حالت و تغييرات انتالپي  استحاله ها حين گرم كردن و سرد شدن نمونه ها از آزمايشات Differential) DSC Scanning Calorimetry) استفاده شده است. تغييرات انتالپي و انتروپي  براساس تابعي از تركيب شيميايي آلياژ از نظر ترموديناميكي مورد مطالعه و بررسي قرار گرفته است. نتايج نشان مي دهند كه با افزايش مقدار نيكل در  آلياژ, مقاديرتغييرات انتالپي و انتروپ در ي هر دو استحاله مستقيم و معكوس, كاهش ياب يم .ند علت كاهش تغييرات انتالپي با افزايش مقدار نيكل بوسيله  پارامترهاي ترموديناميكي مؤثر بر انتالپي استحاله تحليل شده است. همچنين علت تغييرات انتروپي استحاله هاي مارتنزيتي با ميزان نيكل به تغييرات  پارامتر تراكم الكترونی (e/a) و تغيير انتروپي ارتعاشي با تركيب شيميايي نسبت داده شده است.

تعداد:
مقایسه

چکیده

در تحقيق حاضر نمونه های مورد آزمايش از آلياژ NiTiبا تركيب هاي شيميايي مختلف در محدوده / 3تا 51 50درصد اتمي نيكل, انتخاب شدند. نمونه ها در  دماي 850 o Cو به مدت 15دقيقه تحت عمليات آنيل محلولي قرار گرفته و در آب كوئنچ شدند. به منظور تعيين دماهاي تغيير حالت و تغييرات انتالپي  استحاله ها حين گرم كردن و سرد شدن نمونه ها از آزمايشات Differential) DSC Scanning Calorimetry) استفاده شده است. تغييرات انتالپي و انتروپي  براساس تابعي از تركيب شيميايي آلياژ از نظر ترموديناميكي مورد مطالعه و بررسي قرار گرفته است. نتايج نشان مي دهند كه با افزايش مقدار نيكل در  آلياژ, مقاديرتغييرات انتالپي و انتروپ در ي هر دو استحاله مستقيم و معكوس, كاهش ياب يم .ند علت كاهش تغييرات انتالپي با افزايش مقدار نيكل بوسيله  پارامترهاي ترموديناميكي مؤثر بر انتالپي استحاله تحليل شده است. همچنين علت تغييرات انتروپي استحاله هاي مارتنزيتي با ميزان نيكل به تغييرات  پارامتر تراكم الكترونی (e/a) و تغيير انتروپي ارتعاشي با تركيب شيميايي نسبت داده شده است.

 

مقدمه

آلياژهاي حافظه دار NiTiبدليل داشتن خواص بي نظيري مانند حافظه داري حرارتي و سوپر الاستيسيته كاربردهاي زيادي را در صنايع مختلف پيدا نموده اند.  خاصيت حافظه داري شكلي براساس يك استحاله مارتنزيتي ترموالاستيك رورسيبل استوار است. فاز دماي بالاي (آستنيت) با ساختار كريستالي B2در حين سرد كردن به فاز دماي پايين (مارتنزيت) با ساختار ´ B19 (مو نوكلينيك) تبديل مي شود و در حين گرم كردن استحاله معكوس از ´ B19به B2رخ مي  دهد. در آلياژهاي دوتائي NiTiميزان هيسترسيس در يك استحاله رفت و برگشت حدود 30- o Cيم 20باشد. دماهاي تغيير حالت بستگي شديدی به تركيب شيميايي آلياژ دارند. تركيب شيميايي متداول در آلياژهاي NiTiداراي / 5يال 51 50درصد اتمي Ni می باشد، كه تغييرات هر % 1/0نيكل در تركيب شيميايي  آلياژ, دماي استحاله را حدود 10 15- o C تغيير مي دهد. تغييرات دماي شروع تشكيل مارتنزيت Msو Mp (پيك منحني DSCدر تغييرحالت آستنيت به مارتنزيت) را با ميزان نيكل موجود در آلياژ پس از عمليات آنيل محلولي نشان داده شده است.

 

 

ABSTRACT

In the present study, samples of NiTi alloy with different chemical compositions in the range of 3 to 51% nickel atoms were selected. The samples were immersed in a solution of aniline at 850 ° C. for 15 minutes and quenched in water. Differential tests (DSC Scanning Calorimetry) have been used to determine the changes in temperature and enthalpy changes of the deformations during heating and cooling of the samples. The variation of enthalpy and entropy based on the chemical composition of the alloy has been studied thermodynamically. The results show that by increasing the amount of nickel in the alloy, the values ​​of enthalpy and entropy in both of the direct and inverse transformations are reduced. The cause of the decrease in enthalpy changes with the increase of nickel content is analyzed by the thermodynamic parameters affecting the transformation enthalpy. The reason for the entropy variation of martensitic transformations with the amount of nickel is attributed to changes in the electron density (e / a) parameter and the variation of vibration entropy with the chemical composition.

INTRODUCTION

NiTi memory alloys have been widely used in various industries due to their unique properties such as thermal memory and super-elasticity. A memory-based form of memory is based on a thermosetting martensite morphological transformation. The high temperature (austenite) phase with crystalline structure B2 is converted to a low-temperature phase (martensite) with the structure of ‘B19’ (nucleic hair), and during inversion, the reversible depletion occurs from ‘B19 to B2’. In NiTi binary alloys, the amount of hysteroses in a depression is about 20 ° C-30 ° C. The changeover temperatures depend heavily on the chemical composition of the alloy. The common chemical composition in NiTi alloys is 51.5% Na atomic Ni, with variations of 0.1% nickel in the chemical composition of the alloy, changes the evaporation temperature by about 10-15 ° C. The variation in the temperature of the onset of the formation of martensite Ms and Mp (DSC curve peaks in the change of austenite to martensite) with the amount of nickel in the alloy after the solution of aniline is shown.

Year: 2007

Publisher : 11th National Congress of metallurgy of Iran

By : Jafar Khalil Allafi, Behnam Amin Ahmadi

File Information: persian Language/ 10 Page / size: 192 KB

Download tutorial

سال : 1386

ناشر : يازدهمين كنگره ملي مهندسين متالورژی ايران

کاری از : جعفر خليل علافي , بهنام امين احمدي

اطلاعات فایل : زبان فارسی / 10 صفحه / حجم : KB 192

آموزش دانلود

 

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “تغييرات انتالپي و انتروپي استحاله هاي مارتنزيتي در آلياژهاي حافظه دار NiTi”
درحال بارگذاری ...