سبد خرید

تعیین رابطه گرادیان هیدرولیکی بحرانی مورد نیاز براي انتقال رسوبات غیرچسبنده در عبور جریان درونگذر از سدهاي پاره سنگی

تومان

موجودی: در انبار

سدهاي پاره سنگی از جمله سازه هاي هیدرولیکی هستند که در شرایط سیلابی از طریق کنترل و تخلیه تدریجی بخشی از حجم جریان ورودي، موجب  کاهش دبی عبوري به پاییندست میشوند. از مهمترین مشخصات سدهاي تأخیري پاره سنگی تراوا بودن و قابلیت عبور آب و رسوبات موجود در آب از درون آن بخصوص در زمان سیلابی رودخانه میباشد. براي حفظ این مشخصه، بخصوص در زمان سیلابی رودخانه، طراحی این سدها باید طوري صورت گیرد که  همواره گرادیان هیدرولیکی موجود بالاتر از مقدار بحرانی آن براي انتقال رسوبات از داخل این سدها باشد. در تحقیق حاضر با انجام آزمایشاتی بر روي یک  سد پاره سنگی، به بررسی رابطه گرادیان هیدرولیکی بحرانی انتقال رسوبات غیر چسبنده در سدهاي پاره سنگی پرداخته شده و رابطه اي نمایی براي  آن در حالت جریان متلاطم بدست آمده است. همچنین نمودار مقایسه نتایج بدست آمده از آزمایش ها براي گرادیان هیدرولیکی بحرانی و نتایج حاصل از  رابطه بدست آمده رسم شد که نشان دهنده ضریب همبستگی بالاي روابط ارائه شده و تطبیق خوب این دو سري از نتایج بود.

تعداد:
مقایسه

چکیده

سدهاي پاره سنگی از جمله سازه هاي هیدرولیکی هستند که در شرایط سیلابی از طریق کنترل و تخلیه تدریجی بخشی از حجم جریان ورودي، موجب  کاهش دبی عبوري به پاییندست میشوند. از مهمترین مشخصات سدهاي تأخیري پاره سنگی تراوا بودن و قابلیت عبور آب و رسوبات موجود در آب از درون آن بخصوص در زمان سیلابی رودخانه میباشد. براي حفظ این مشخصه، بخصوص در زمان سیلابی رودخانه، طراحی این سدها باید طوري صورت گیرد که  همواره گرادیان هیدرولیکی موجود بالاتر از مقدار بحرانی آن براي انتقال رسوبات از داخل این سدها باشد. در تحقیق حاضر با انجام آزمایشاتی بر روي یک  سد پاره سنگی، به بررسی رابطه گرادیان هیدرولیکی بحرانی انتقال رسوبات غیر چسبنده در سدهاي پاره سنگی پرداخته شده و رابطه اي نمایی براي  آن در حالت جریان متلاطم بدست آمده است. همچنین نمودار مقایسه نتایج بدست آمده از آزمایش ها براي گرادیان هیدرولیکی بحرانی و نتایج حاصل از  رابطه بدست آمده رسم شد که نشان دهنده ضریب همبستگی بالاي روابط ارائه شده و تطبیق خوب این دو سري از نتایج بود.

مقدمه

سیلاب هاي فصلی همه ساله خسارات زیادي را بر اراضی حاصلخیز در مجاورت رودخانه ها، و نیز تاسیسات موجود در آن مناطق وارد میکند. در نتیجه کنترل سیلاب ها یکی از موضوعات مهم در مهندسی رودخانه میباشد. سدهاي تأخیري پاره سنگی از جمله سازه هاي کنترل سیل در رودخانه ها میباشد که از دپو کردن مصالح سنگی تهیه شده از بستر رودخانه ها و یا معادن سنگی ایجاد می شوند. این سدها میتوانند نقش مهمی در کاهش اثرهاي  تخریبی سیلاب، از راه تاخیر در پیک سیلاب، داشته باشند.از مهمترین مشخصات این سدها تراوا بودن و قابلیت عبور آب و رسوبات موجود در آب از درون آن  بخصوص در زمان سیلابی رودخانه می- باشد. نکته بسیار مهم در طراحی این نوع سدها این است که میزان نفوذپذیري این سدها با گذشت زمان و پس از  وقوع سیلاب ها کاهش چشمگیر نداشته باشد. براي حفظ این ویژگی، طراحی این سدها باید طوري صورت گیرد که همواره گرادیان هیدرولیکی موجود  بالاتر از گرادیان هیدرولیکی بحرانی لازم براي انتقال رسوبات از داخل این سدها باشد.لذا تعیین گرادیان هیدرولیکی بحرانی انتقال رسوبات در این سدها  امري مهم است.

 

ABSTRACT

The crumbling dams are among the hydraulic structures that, in flood conditions, reduce the flow through the flow through the control and evacuation of the part of the inlet flow volume. The most important characteristics of the lagoon dams are permeability and the ability to pass water and sediments in the water from within it, especially during the river flood. To maintain this characteristic, especially during the river flood, the design of these dams should be done in such a way that the existing hydraulic gradient is always above its critical value for the transfer of sediments from these dams. In this research, by conducting experiments on a rocky dam, the relationship between the critical hydraulic gradient of non-sticky sediment transport in tiled rock dams has been investigated and an exponential relation has been obtained for this in turbulent flow conditions. Also, the comparison of the results obtained from the experiments for the critical hydraulic gradients and the results of the obtained relationship was drawn, which shows the high correlation coefficient of the presented relationships and the good matching of these two series of results.

INTRODUCTION

Seasonal floods annually cause significant damage to fertile fields adjacent to rivers, as well as existing facilities in those areas. As a result, flood control is one of the important issues in river engineering. Delayed dam lagoon is one of the flood control structures in rivers that are created by decomposing rocky materials from riverside or rock mines. These dams can play an important role in reducing the damaging effects of the flood due to delays in peak flood. The most important characteristics of these dams are the permeability and the ability to pass water and sediments in the water from within it, especially during the river flood. A very important point in designing these dams is that the permeability of these dams does not decrease dramatically with time and after the occurrence of floods. To maintain this feature, the design of these dams should be done in such a way that the existing hydraulic gradient is above the critical hydraulic gradient necessary for the transfer of sediments from these dams. Therefore, it is important to determine the critical hydraulic gradient of sediment transport in these dams.

Year: 2011

Publisher : Sixth National Congress on Civil Engineering

By : Seyed Ali Mousavi, Mohammad Hadi Davoudi, Ebrahim Amiri Takledani

File Information: persian Language/ 8 Page / size: 416 KB

Only site members can download free of charge after registering and adding to the cart

Download tutorial

سال : 1390

ناشر : ششمین کنـگره ملی مهنـدسی عمـران

کاری از : سید علی موسوي ، محمد هادي داوودي ، ابراهیم امیري تکلدانی

اطلاعات فایل : زبان فارسی / 8 صفحه / حجم : KB 416

فقط اعضای سایت پس از ثبت نام و اضافه کردن به سبد خرید می توانند دانلود رایگان کنند.خوشحال می شویم به ما پبیوندید

آموزش دانلود

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “تعیین رابطه گرادیان هیدرولیکی بحرانی مورد نیاز براي انتقال رسوبات غیرچسبنده در عبور جریان درونگذر از سدهاي پاره سنگی”
درحال بارگذاری ...

کانال تلگرام تعلیم

دانلود کتاب و مقالعه

ورود به کانال TELEGRAM
CLOSE