سبد خرید

تعيين فاصله زماني بهينه بين مرحله اختلاط و تراكم براي درصدهاي مختلف بكار رفته آهك جهت تثبيت خاك

تومان

موجودی: در انبار

در پروژه هاي عمراني يكي از مشكلاتي كه با آن روبرو مي شويم كيفيت و خواص نامطلوب مهندسي خاك و بستر موجود است.استفاده از مخلوط هاي خاك و آهك يكي از روش هايي است كه در بسياري از موارد سبب افزايش مقاومت خاك و بهبود كيفيت مهندسي آن شده و به راحتي امكان ايجاد پروژه را برآورد خواهد ساخت و نيازي به جابجايي منابع موجود در محل پروژه ندارد. يكي از عوامل موثر بر روي خصوصيات مهندسي خاك تثبيت شده با آهك ، زمان تاخير بين مرحله اختلاط و تراكم خاك است. براي تحقيق خاك رس مربوط به شهر اهواز تهيه  شده و سپس نمونه هايي با 7و 0،4درصد آهك(نسبت به وزن خشك خاك) آماده شده است.در هنگام آماده كردن نمونه ها ، زمان بين مرحله اختلاط و تراكم را به ترتيب ، 120 60 ، 30 ، 15 ، 0و 240دقيقه انتخاب شده است.نمونه ها با طول عمر 4ساعت، ، 7و 28 14روز آماده شده و سپس آزمايش- هاي نظير تست تك محوري ، مقاومت برشي و حدود اتربرگ انجام شده و نتايج را با هم مقايسه كرده تا بتوانيم بهترين زمان بين مرحله اختلاط و تراكم را بدست آوريم.براي نمونه %7و %4آهك باعمر نمونه 4ساعت و 28روز ، با كاهش زمان تاخير بين اختلاط و تراكم PIكاهش مييابد. با افزايش طول عمر نمونه هاي تثبيت شده ، با كاهش زمان تاخير بين اختلاط و تراكم ، مقاومت تك محوري افزايش مييابد . در مورد نمونه هاي تثبيت شده ، با كاهش زمان تاخير بين اختلاط و تراكم ، مقدار مقاومت برشي افزايش مييابد.

تعداد:
مقایسه

چکیده

در پروژه هاي عمراني يكي از مشكلاتي كه با آن روبرو مي شويم كيفيت و خواص نامطلوب مهندسي خاك و بستر موجود است.استفاده از مخلوط هاي خاك و آهك يكي از روش هايي است كه در بسياري از موارد سبب افزايش مقاومت خاك و بهبود كيفيت مهندسي آن شده و به راحتي امكان ايجاد پروژه را برآورد خواهد ساخت و نيازي به جابجايي منابع موجود در محل پروژه ندارد. يكي از عوامل موثر بر روي خصوصيات مهندسي خاك تثبيت شده با آهك ، زمان تاخير بين مرحله اختلاط و تراكم خاك است. براي تحقيق خاك رس مربوط به شهر اهواز تهيه  شده و سپس نمونه هايي با 7و 0،4درصد آهك(نسبت به وزن خشك خاك) آماده شده است.در هنگام آماده كردن نمونه ها ، زمان بين مرحله اختلاط و تراكم را به ترتيب ، 120 60 ، 30 ، 15 ، 0و 240دقيقه انتخاب شده است.نمونه ها با طول عمر 4ساعت، ، 7و 28 14روز آماده شده و سپس آزمايش- هاي نظير تست تك محوري ، مقاومت برشي و حدود اتربرگ انجام شده و نتايج را با هم مقايسه كرده تا بتوانيم بهترين زمان بين مرحله اختلاط و تراكم را بدست آوريم.براي نمونه %7و %4آهك باعمر نمونه 4ساعت و 28روز ، با كاهش زمان تاخير بين اختلاط و تراكم PIكاهش مييابد. با افزايش طول عمر نمونه هاي تثبيت شده ، با كاهش زمان تاخير بين اختلاط و تراكم ، مقاومت تك محوري افزايش مييابد . در مورد نمونه هاي تثبيت شده ، با كاهش زمان تاخير بين اختلاط و تراكم ، مقدار مقاومت برشي افزايش مييابد.

 

 

مقدمه

تثبيت خاك و بهبود كيفيت و خواص مهندسي از راه هاي گوناگون مانند عمليات مكانيكي و يا اضافه كردن مواد شيميايي به خاك امكانپذير است.تثبيت خاك بستگي به نوع و ويژگي هاي خاك و مشخصات پروژه دارد. دركشور ما، بخصوص در استان خوزستان در بيشتر پروژه ها وجود بسترهاي رسي مشكلات فراواني را بوجود آورده است و استفاده از آهك جهت تثبيت خاك يكي از روش هاي بهبود خواص مهندسي آن است(1960 Eades&Grim). در تحقيق حاضر،  اثر زمان بين مرحله اختلاط و تراكم خاك تثبيت شده با آهك بر تغييرات ايجاد شده در پارامترهاي فيزيكي و مكانيكي خاك هاي رسي شهر اهواز بررسي  شده است.

 

 

ABSTRACT

In construction projects, one of the problems that we face is the quality and undesirable properties of soil and bedding. Soil and lime mixtures are one of the methods that in many cases increase soil resistance and improve its engineering quality. It will easily estimate the feasibility of creating a project and does not require the transfer of resources in the project site. One of the factors affecting the properties of soil-stabilized soil with lime is the time lag between the mixing stage and soil density. For clay clay, Ahwaz was prepared and then specimens with 7 and 0.4% lime were prepared (relative to the dry weight of the soil). During the preparation of the samples, the time between the mixing stage and the density was 120 60 30, 15, 0 and 240 minutes. The specimens were prepared for 4 hours, 7 and 28 days for 14 days, and then tests such as single axis test, shear strength and Atterberg were performed and compared the results to be able to The best time is obtained between the mixing stage and the density. For samples of 7% and 4%, the lime with the sample life of 4 hours and 28 days decreases with decreasing inter-mixing latency and PI concentration. By increasing the lifespan of the fixed samples, the single-axis resistance increases with decreasing inter-mixing delay time and density. In the case of stabilized samples, the amount of shear strength increases by decreasing the time between mixing and condensation.

INTRODUCTION

Soil stabilization and improvement of the quality and engineering properties in various ways, such as mechanical operations or the addition of chemicals to soil, is possible. Soil stabilization depends on the type and characteristics of the soil and the characteristics of the project. In our country, especially in Khuzestan Province, in many projects, the presence of clay beds has created many problems, and the use of lime for soil stabilization is one of the ways to improve its engineering properties (1960 Eades & Grim). In the present study, the effect of time between the mixing stage and soil density stabilized with lime on the changes in the physical and mechanical parameters of clay soils of Ahvaz city has been investigated.

Year: 2011

Publisher : Sixth National Congress on Civil Engineering

By : Mohsen Ghaffari, Masoud Oliipour, Mehdi Alive

File Information: persian Language/ 8 Page / size: 618 KB

Only site members can download free of charge after registering and adding to the cart

Download tutorial

سال : 1390

ناشر : ششمين كنـگره ملي مهندسی عمـران

کاری از : محسن غفاري ، مسعود اولي پور ، مهدي مستعار

اطلاعات فایل : زبان فارسی / 8 صفحه / حجم : KB 618

فقط اعضای سایت پس از ثبت نام و اضافه کردن به سبد خرید می توانند دانلود رایگان کنند.خوشحال می شویم به ما پبیوندید

آموزش دانلود

 

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “تعيين فاصله زماني بهينه بين مرحله اختلاط و تراكم براي درصدهاي مختلف بكار رفته آهك جهت تثبيت خاك”
درحال بارگذاری ...