سبد خرید

تحلیل دینامیکی سد خاکی آزادي با نگاهی ویژه به توزیع فشار منفذي در هسته آن

تومان

موجودی: در انبار

در این تحقیق به بررسی میزان تغییرات فشار آب منفذي در هسته یک سد خاکی در هنگام وقوع زلزله پرداخته شده است. در این مطالعه سد آزادي به  صورت موردي تحت اثر رکورد زلزله طبس با استفاده از نرم افزار FLAC Ver5.00شبیه سازي شده و رفتار سد و چگونگی تغییرات فشار آب منفذي در هسته  رسی آن با استفاده از تحلیل استاتیکی و دینامیکی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است با انجام تحلیل دینامیکی در سطح MCLو در نظر گرفتن مدلهاي  رفتاري براي مصالح مقدار تغییرات فشار آب منفذي در ترازهاي مختلف در هسته تعیین شده است نتایج  نشان می دهد که فشار آب منفذي در هنگام وقوع  زلزله روندي صعودي داشته که این افزایش در ترازهاي میانی هسته به مراتب بیشتر از نقاط دیگر هسته میباشد.

تعداد:
مقایسه

چکیده

در این تحقیق به بررسی میزان تغییرات فشار آب منفذي در هسته یک سد خاکی در هنگام وقوع زلزله پرداخته شده است. در این مطالعه سد آزادي به  صورت موردي تحت اثر رکورد زلزله طبس با استفاده از نرم افزار FLAC Ver5.00شبیه سازي شده و رفتار سد و چگونگی تغییرات فشار آب منفذي در هسته  رسی آن با استفاده از تحلیل استاتیکی و دینامیکی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است با انجام تحلیل دینامیکی در سطح MCLو در نظر گرفتن مدلهاي  رفتاري براي مصالح مقدار تغییرات فشار آب منفذي در ترازهاي مختلف در هسته تعیین شده است نتایج  نشان می دهد که فشار آب منفذي در هنگام وقوع  زلزله روندي صعودي داشته که این افزایش در ترازهاي میانی هسته به مراتب بیشتر از نقاط دیگر هسته میباشد.

 

مقدمه

مطالعه اثر زلزله بر سدهاي خاکی با استفاده از تحلیل استاتیکی و شبه استاتیکی نشان می دهد که این روشها نمی توانند ارزیابی صحیحی از رفتار  سد داشته باشند بنابراین ضروري بنظر میرسد که روشهاي جدید جایگزین این روشها شوند. رفتار لرزه اي سدهاي خاکی به شدت به نوع و میزان تراکم مصالح وابسته است .(USCOLD 1992,2000) سید همکارانش  (1978،1979) عملکرد سدهاي خاکی که با توجه به معیارهاي طراحی کنونی ساخته  شده اند را به جز در موارد وقع روانگرایی خوب ارزیابی کردند آنها اشاره کردند در سدهاي خاکی که به صورت مناسب متراکم شده اند تواناي تحمل زلزله با  داکثر شتاب 0.2gرا بدون هیچگونه خسارتی نیز داشته اند. عدم وجود خسارت در سد لوس آنجلس در زلزله نورتریج نشان از کارآمدي روشهاي نوین  تراکم در این سد می باشد. از زمان وقوع زلزله سان فرناندو در سال 1971تا کنون پیشرفت هاي چشم گیري در خصوص ارزیابی اثر زلزله بر سدهاي  خاکی صورت پذیرفته است گازتاس در سال 1987با برسی مطالعات قبلی گامی مهم در جهت توسعه روشهاي تخمین پاسخ دینامیکی سدهاي خاکی  در برابر زلزله برداشت. با پیشرفت و بوجود آمدن کامپیوترهاي با سرعت پردازش بالا، حل مسائل با استفاده از روشهاي عددي توسعه بسیار چشم گیري  پیدا کرد همچنین پیشرفت هاي مهمی در زمینه محاسبات ژئوتکنیکی و آنالیز پاسخ لرزه اي سدهاي خاکی با در نظر گرفتن رفتار غیرخطی خاك و ارزیابی  فشار آب منفذي حاصل شد همچنین توسعه روشهاي حل خطی معادل ، المان محدود غیرخطی و روش تفاضلات محدود کوپله و غیر کوپله نیز در تکمیل  ارزیابی رفتار واقعی سد خاکی بسیار موثر واقع شد(لین و چاو -1991ابوسیدا و داکولاس، -1998کازکن و رامپلو) .

 

 

ABSTRACT

In this study, the effect of changes in the pore pressure of the core of an earth dam in the earthquake occurred. In this study, the Freedom Dam was simulated in the case of Tabas earthquake record using FLAC Ver5.00 software and the behavior of the dam and how the changes in the pore pressure pressure in its clay core were analyzed using static and dynamic analysis. By performing dynamic analysis at the MCL level and considering the behavioral models for materials, the amount of variations in pore pressure variation has been determined at different levels in the core. The results show that pore water pressure during the earthquake has a rising trend, which increases in the middle levels of the nucleus Far more than the other nuclei.

INTRODUCTION

The study of the effect of earthquakes on earth dams using static and quasi-static analysis shows that these methods can not properly evaluate the behavior of the dam. Therefore, it seems necessary to replace these methods with new methods. Seismic behavior of dams is strongly dependent on the type and extent of material congestion. (USCOLD 1992,2000) Sayed et al. (1978, 1979) The performance of dams constructed according to current design criteria, except for cases of good fluidization They pointed out that they were able to withstand an earthquake with a gravity of 0.2g in damaged soil dams, which were properly compressed, without any damage. The absence of damages in the Los Angeles dam in the Northridge earthquake indicates the effectiveness of modern methods of congestion in this dam. Since the beginning of the San Fernando earthquake in 1971, significant progress has been made in assessing the impact of earthquakes on earth’s dams. In 1987, GTS, with a study of previous studies, took an important step towards developing methods to estimate the dynamic response of earth dams to earthquakes. With the advancement and development of high-speed computers, the solution of problems using the numerical methods is very significant, as well as significant advances in geotechnical calculations and seismic response analysis of soil dams, taking into account nonlinear behavior of soil and assessing water pressure. Also, the development of equivalent linear solving methods, nonlinear finite element and the finite difference method of coulah and non-coulah were also very effective in completing the evaluation of the actual behavior of the earth’s dam (Lynn and Chow-1991, Aboyseda and Dacolas, 1998, Cascine and Rhombie).

Year: 2011

Publisher : Sixth National Congress on Civil Engineering

By : Worker’s Ideal, Labor Praise, Mohammad Sharifipour

File Information: persian Language/ 8 Page / size: 448 KB

Only site members can download free of charge after registering and adding to the cart

Download tutorial

سال : 1390

ناشر : ششمین کنـگره ملی مهنـدسی عمـران

کاری از : آرمان کارگري ، تحسین کارگري ، محمد شریفی پور

اطلاعات فایل : زبان فارسی / 8 صفحه / حجم : KB 448

فقط اعضای سایت پس از ثبت نام و اضافه کردن به سبد خرید می توانند دانلود رایگان کنند.خوشحال می شویم به ما پبیوندید

آموزش دانلود

 

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “تحلیل دینامیکی سد خاکی آزادي با نگاهی ویژه به توزیع فشار منفذي در هسته آن”
درحال بارگذاری ...