سبد خرید

حراج

تاثير تغييرات دما و فشار در فرايند ريخته گري كوبشي بر ريزساختار، دانسيته و سختي آلياژAA2024

1,900 تومان 1,800 تومان

موجودی: در انبار

در اين پژوهش تاثير فشار ريخته گري (MPa 140 ،100 ،70،0) و دماي ريخته گري  (750،800 ˚c) و عمليات حرارتي T6بر ريزساختار، چگالي، سختي و تخلخل قطعات از جنس آلياژ AA2024مورد بررسي قرار گرفته است. قطعات بعد از ريخته گري در دماي 490˚ cتحت عمليات انحلال قرار گرفته و سپس به مدت 16ساعت در دماي 190˚ cپيرسخت شده اند. نتايج بيانگر اين است كه با افزايش فشارو كاهش دماي ريخته گري سختي قطعات افزايش و فاصله بين دندريتي و ميزان تخلخل در آنها كاهش مييابد. همچنين با كاهش دماي ريخته گري دانسيته نمونه ها نسبت به دماي بالاتر ريخته گري در فشارهاي  پايين، افزايش يافته و با افزايش فشار اعمالي اين اختلاف جبران ميشود وفاصله بين دندريتي نيز با كاهش دماي ريخته گري كمتر ميشود.

تعداد:
مقایسه

چکیده

در اين پژوهش تاثير فشار ريخته گري (MPa 140 ،100 ،70،0) و دماي ريخته گري  (750،800 ˚c) و عمليات حرارتي T6بر ريزساختار، چگالي، سختي و تخلخل قطعات از جنس آلياژ AA2024مورد بررسي قرار گرفته است. قطعات بعد از ريخته گري در دماي 490˚ cتحت عمليات انحلال قرار گرفته و سپس به مدت 16ساعت در دماي 190˚ cپيرسخت شده اند. نتايج بيانگر اين است كه با افزايش فشارو كاهش دماي ريخته گري سختي قطعات افزايش و فاصله بين دندريتي و ميزان تخلخل در آنها كاهش مييابد. همچنين با كاهش دماي ريخته گري دانسيته نمونه ها نسبت به دماي بالاتر ريخته گري در فشارهاي  پايين، افزايش يافته و با افزايش فشار اعمالي اين اختلاف جبران ميشود وفاصله بين دندريتي نيز با كاهش دماي ريخته گري كمتر ميشود.

 

مقدمه

ريخته گري كوبشي يك فرايند اقتصادي ريخته گري است كه در آن فلز مذاب تحت فشار مستقيم جامد ميشود و برخلاف روش هاي ديگر ريخته گري،  تخلخل هاي گازي و انجمادي در آن ديده نميشوند. اين فرايند تركيبي از فورجينگ در قالب بسته و ريخته گري تحت فشار است كه آهنگري فلز مذاب،  شكل دهي كوبشي ،ريخته گري اكستروديو كريستاليزاسيون فشاري نيز ناميده ميشود. در واقع با تركيب اين دو فرايند ميتوان عيوب هر كدام از روشها را تا حدودي بهبود داد و يك فرايند ترفيع داده شده جهت انجماد مذاب تحت فشار ايجاد نمود.پارامترهاي مهم در اين فرايند مقدار مذاب، دماي ريختـه گـري،  دمـاي ابـزار، توقـف زمـاني، محـدودة فـشار اعمالي، زمان اعمال فشار و روانساز مورد استفاده مي باشند. با توجه به روش اعمال فشار اين نوع ريخته گـري به دو حالت ريخته گري كوبشي مستقيم و غير مستقيم تقسيم ميشود.در روش مستقيم سنبه مستقيماً با مـذاب تشكيل دهنده قطعه در تماس بوده و فشار به صورت يكنواخت تر بر مذاب اعمال ميشود. ولي در روش غيـر مستقيم علاوه بر فضاي تشكيل دهندة قطعه از يك راهگاه بارريز نيز اسـتفاده مـيشـود و عمـلاً مقـد را مـذاب مورد استفاده در اين روش بيشتر ميباشد، ولي دقت چنداني در توزين شارژ اوليه لازم نيست.

 

 

ABSTRACT

In this research, the effect of casting pressure (140, 100, 70,0 MPa) and casting temperature (750,800 ˚C) and thermal treatment of T6 on microstructure, density, hardness and porosity of components of AA2024 alloy have been investigated. After casting, the parts were subjected to dissolution at 490 ° C and then stood at 190 ° C for 16 hours. The results show that increasing the pressure and reducing the casting temperature increases the hardness of the parts and decreases the gap between dendritic and porosity. Also, by decreasing the casting temperature, the density of the samples is increased compared to the higher casting temperature at low pressures, and with increasing the applied pressure this difference is compensated and the distance between dendritic also decreases with the casting temperature.

INTRODUCTION

Grinding casting is a casting economic process in which molten metal is solidified under direct pressure and, unlike other casting techniques, there are no gas porosity and freezing. This process is a combination of forging in the form of packing and pressure casting, which is called blacksmithing of molten metal, chopping shaping, extruding casting and pressure crystallization. In fact, by combining these two processes, one can improve the imperfections of each of the methods to a certain extent and create a molded process for melt solidification. The important parameters in this process are the amount of molten, the casting temperature, the instrument temperature, the stop time, The applied pressure range, the pressure applied time and the lubricant are used. According to the pressure method, this type of casting is divided into two direct and indirect hollow castings. In the direct method, the pit is directly in contact with the melt forming part and the pressure is applied more uniformly to the melt. However, in the indirect method, in addition to the space forming part of a barrage platform, the actual molten method is used in this method, but the accuracy of the initial charge weighing is not necessary.

Year: 2007

Publisher : 11th National Congress of metallurgy of Iran

By : Vahid ashoftah, Pirooz Marashi

File Information: persian Language/ 10 Page / size: 1.20 KB

Download tutorial

سال : 1386

ناشر : يازدهمين كنگره ملي مهندسين متالورژی ايران

کاری از : وحيد آشفته ،پيروز مرعشي

اطلاعات فایل : زبان فارسی / 10 صفحه / حجم : KB 1.20

آموزش دانلود

 

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “تاثير تغييرات دما و فشار در فرايند ريخته گري كوبشي بر ريزساختار، دانسيته و سختي آلياژAA2024”
درحال بارگذاری ...