سبد خرید

تأثیر اندازه مزرعه بر میزان انرژي مصرفی و هزینه هاي ورودي تولید بادام زمینی در استان گیلان

تومان

موجودی: در انبار

در این تحقیق میزان انرژي مصرفی و هزینه هاي ورودي تولید بادام زمینی در استان گیلان محاسـبه شـده اسـت.  اطلاعـات از طریـق پرسشـنامه و مصاحبه حضوري با 75کشاورز به دست آمد. داده ها از سه گروه مزرعه با مساحت هاي کمتر از نیم هکتـار، نـیم تـا یـک هکتـار و بیشـتر از یـک هکتـار جمع آوري شدند. نتایج نشان داد، میزان انرژي ورودي براي تولید بادام زمینی 19407/36مگاژول بر هکتـار اسـت. دو نهـاده سـوخت دیـزل و کودهـاي شیمیایی به ترتیب با 50/05و 19/14درصد پرمصرف ترین نهاده هاي انرژي در تولید بادامزمینی بودند و تفاوت انرژي هاي ورودي سه نهـاده ماشـین هـا، سوخت دیزل و الکتریسیته در مساحت هاي مختلف مزارع معنی دار (p<0/05)بود. میانگین کارایی انرژي در مساحت هاي کمتر از نیم هکتار، نیم تـا یـک هکتار و بیش از یک هکتار به ترتیب 4/02 ،3/67و 4/12به دست آمد. بهره وري انرژي در این مساحت ها نیز به ترتیب 0/169 ،0/155و 0/174کیلـوگرم بر مگاژول محاسبه شد. نتایج استفاده از تابع کاب داگلاس نشان داد که تأثیر نهاده هاي کار انسانی، ماشینها، کودهاي شـیمیایی و الکتریسـیته بـر روي عملکرد مثبت و تأثیر نهاده هاي بذر، سوخت دیزل و سموم شیمیایی بر روي عملکرد بادام زمینی منفی بود. نسبت سود بـه هزینـه 1/82محاسـبه شـد و زمین هاي تحت کشت با مساحت بیشتر از یک هکتار از انرژي مصرفی و هزینه هاي ورودي کمتري بر واحد سطح برخوردار بودند.

تعداد:
مقایسه

چکیده

در این تحقیق میزان انرژي مصرفی و هزینه هاي ورودي تولید بادام زمینی در استان گیلان محاسـبه شـده اسـت.  اطلاعـات از طریـق پرسشـنامه و مصاحبه حضوري با 75کشاورز به دست آمد. داده ها از سه گروه مزرعه با مساحت هاي کمتر از نیم هکتـار، نـیم تـا یـک هکتـار و بیشـتر از یـک هکتـار جمع آوري شدند. نتایج نشان داد، میزان انرژي ورودي براي تولید بادام زمینی 19407/36مگاژول بر هکتـار اسـت. دو نهـاده سـوخت دیـزل و کودهـاي شیمیایی به ترتیب با 50/05و 19/14درصد پرمصرف ترین نهاده هاي انرژي در تولید بادامزمینی بودند و تفاوت انرژي هاي ورودي سه نهـاده ماشـین هـا، سوخت دیزل و الکتریسیته در مساحت هاي مختلف مزارع معنی دار (p<0/05)بود. میانگین کارایی انرژي در مساحت هاي کمتر از نیم هکتار، نیم تـا یـک هکتار و بیش از یک هکتار به ترتیب 4/02 ،3/67و 4/12به دست آمد. بهره وري انرژي در این مساحت ها نیز به ترتیب 0/169 ،0/155و 0/174کیلـوگرم بر مگاژول محاسبه شد. نتایج استفاده از تابع کاب داگلاس نشان داد که تأثیر نهاده هاي کار انسانی، ماشینها، کودهاي شـیمیایی و الکتریسـیته بـر روي عملکرد مثبت و تأثیر نهاده هاي بذر، سوخت دیزل و سموم شیمیایی بر روي عملکرد بادام زمینی منفی بود. نسبت سود بـه هزینـه 1/82محاسـبه شـد و زمین هاي تحت کشت با مساحت بیشتر از یک هکتار از انرژي مصرفی و هزینه هاي ورودي کمتري بر واحد سطح برخوردار بودند.

مقدمه

محدودیت منـابع و انـرژي سـبب گشـته بـه نحـوه تخصـیص و همچنین مدیریت مصرف آن توجه ویژهاي گردد. بخشی از این انرژي صرف فعالیت هاي کشاورزي بشر میشود. در موضوع تحلیـل انـرژي مزرعه، انواع انرژي در دسته بندي هاي مختلف مد نظر قرار مـیگیـرد که شامل انرژي هاي مستقیم (نیروي انسانی و سوخت) و انـرژي هـاي غیر مستقیم (بذر، کود شیمیایی، سموم شـیمیایی و ماشـین هـا) و نیـز انرژي هاي تجدیدپذیر (نیروي انسانی و بذر) و انرژي هاي تجدیدناپذیر (سوخت، سموم شیمیایی، کود شیمیایی و ماشینها) میشود. از سـوي دیگر در فعالیت هاي تولیدي نیاز به برآورد اقتصادي تولید محصـول و سنجش توجیه پذیري تولید آن احساس میشود و در امـور کشـاورزي نیز که یکی از بخش هاي تولیدي محسوب میشود نیاز به تحلیل هاي انـرژي و اقتصـادي در مـورد محصـولات مختلـف در نقـاط تولیـدي متفاوت و تأثیر متغیرهاي مختلف همچون انـدازه مسـاحت زمـین هـا  وجود دارد.

ABSTRACT

In this research, the amount of energy consumed and input costs of peanut production in Gilan province has been calculated. The information was obtained through a questionnaire and interview with 75 farmers. The data were collected from three groups of fields with areas less than one hectare, one to one hectare and more than one hectare. The results showed that the input energy for peanut production was 36.14040 megajol / ha. The two inputs of diesel fuel and chemical fertilizers were respectively 50.55 and 14.19%, respectively, and the difference in input energy of the three inputs of cars, diesel fuel and electricity in different areas of the farms was significant (p <0 / 05). The average energy efficiency in areas less than half a hectare, half to one hectare and more than one hectare was 2.42, 67.3 and 12.4, respectively. Energy efficiency in these areas was calculated as 169, 155 and 174 kg / mJ respectively. The results of using the Cobb Douglas function showed that the effects of human labor inputs, machines, chemical fertilizers and electricity on the positive effects and the effect of seed inputs, diesel fuel and chemical pesticides on the yield of peanuts were negative. The profit / profit ratio was calculated to be 82.1%, and the cultivated land had more than one hectare of energy consumption and lower input costs per unit area.

INTRODUCTION

The limitation of resources and energy has led to special emphasis on allocation and management of consumption. Part of this energy is spent on humanitarian activities. In the field of energy field analysis, energy types are considered in different categories that include direct energy (manpower and fuel) and indirect energy (seeds, chemical fertilizers, chemical pesticides and cars), as well as renewable energies (Manpower and seed) and non-renewable (fuels, chemical pesticides, fertilizers and cars). On the other hand, in production activities, it is necessary to estimate the economic production of the product and to assess the feasibility of its production, and in agricultural affairs, which is considered as one of the production sectors, it is necessary to analyze the energy and economics of different products at the manufacturing sites
Different and the effects of different variables, such as the size of the land area.

Year: 2013

Publisher : Journal of Agricultural Machinery

By : Bagher Emadi – Amin Nikkhah – Mehdi Khojestour- Seyed Hossein Peyman

File Information: Persian Language/ 11 Page / size: 499 KB

Only site members can download free of charge after registering and adding to the cart

Download tutorial

سال : 1392

ناشر : نشریه ماشینهاي کشاورزي

کاری از : باقر عمادي –امین نیکخواه –مهدي خجسته پور –سید حسین پیمان

اطلاعات فایل : زبان فارسی / 11 صفحه / حجم : KB 499

فقط اعضای سایت پس از ثبت نام و اضافه کردن به سبد خرید می توانند دانلود رایگان کنند.خوشحال می شویم به ما پبیوندید

آموزش دانلود

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “تأثیر اندازه مزرعه بر میزان انرژي مصرفی و هزینه هاي ورودي تولید بادام زمینی در استان گیلان”
درحال بارگذاری ...