سبد خرید

حراج

بهبود ساختار آلياژ آلومينيوم A413.1از طريق ایجاد ساختار نانو به روش انجماد سریع

1,900 تومان 1,800 تومان

موجودی: در انبار

در تحقيق حاضر از روش چرخاندن مذاب بر روي بلـوك مبـرد (Melt Spinning) جهـت ايجـاد سـرعت بالاي سرد كردن مذاب و توليد نمونه های نواري شكل در  آلياژ آلومينيوم A413.1استفاده گردید. سـپس، خواص و ساختار به دست آمده با استفاده از ميكروسكوپ الكتروني روبشي  (SEM) میكروسـكوپ نيـروي اتمي ،(AFM)پراش اشعه (XRD) Xمیكروسختي مورد بررسي قرار گرفت. نتایج به خوبي نشان ميدهـد كه سرعت بالاي سرد كردن در اين روش باعث  ايجاد ساختارهاي نانو و در نتيجه بهبود خواص مكـانیكي و فیزیکی نمونه هایی حاصل در مقايسه با فرآيندهاي معمـول ريختگـي گردید. بـه عنـوان مثـال  ميـزان سـختي حاصل از طريق انجماد سريع نسبت به روشهاي معمول انجماد به ميزان تقريباً دو برابر افزايش نشان ميدهد.

تعداد:
مقایسه

چکیده

در تحقيق حاضر از روش چرخاندن مذاب بر روي بلـوك مبـرد (Melt Spinning) جهـت ايجـاد سـرعت بالاي سرد كردن مذاب و توليد نمونه های نواري شكل در  آلياژ آلومينيوم A413.1استفاده گردید. سـپس، خواص و ساختار به دست آمده با استفاده از ميكروسكوپ الكتروني روبشي  (SEM) میكروسـكوپ نيـروي اتمي ،(AFM)پراش اشعه (XRD) Xمیكروسختي مورد بررسي قرار گرفت. نتایج به خوبي نشان ميدهـد كه سرعت بالاي سرد كردن در اين روش باعث  ايجاد ساختارهاي نانو و در نتيجه بهبود خواص مكـانیكي و فیزیکی نمونه هایی حاصل در مقايسه با فرآيندهاي معمـول ريختگـي گردید. بـه عنـوان مثـال  ميـزان سـختي حاصل از طريق انجماد سريع نسبت به روشهاي معمول انجماد به ميزان تقريباً دو برابر افزايش نشان ميدهد.

مقدمه

كنترل سرعت انجماد نقش مهمي در زمينه اصلاح ساختار فلزات بازي میكند و در نتيجـه بـر روي خـواص مكانیكي  تأثیر بسزايي میگذارد. استفاده از فرآيند  انجماد سريع از حدود چهار دهه قبل شروع و به سـرعت پیشرفت كرده است، به طوري كه امروزه كاربردهاي وسيعي در زمینه های مختلـف صـنعتي دارد. در فرایندهاي ریخته گري معمول سرعت هاي سرد كردن حـدود  102(K/s) میباشـد و در برخـي مـوارد حتـي بسیا آهسته تر است. این در حالي اسـت  كـه در فرآينـدهاي انجمـاد سـريع، سـرعت هاي سـرد كـردن حـدود 102(K/s)تـا  108 (K/s) مـيباشـد. در مقيـاس هـاي بـالاتر، حتـي ممكـن اسـت از  كريستاليزاسیون كـاملاً جلوگیري  شود.   یکی از راه های دست يابي به سرعت زياد انجماد در مقياس آزمايشگاهي، چرخاندن مذاب بر روي بلوك مبرد در  حال چرخش ( Melt Spinning ) میباشد. دراین روش، جت مذاب بـه سـطح يـك مبرد در حال چرخش برخورد ميكند و نواري با سرعت توليد چند ده متر بر  ثانيه بـه صـورت پيوسـته قابـل تولید ميباشد. روش Melt Spinningاز قابليت انعطـاف بيـشتري نـسبت بـه سـاير روش هاي انجمـاد سـریع برخوردار است.  در این روش ميتوان به راحتي به سرعت هاي انجمـاد حـدود 106 K/sو حتـي بـالاتر دسـت يافت.

 

 

ABSTRACT

In the present study, the melt rotation method on the Melt Spinning (Melt Spinning) was used to increase the speed of melt cooling and the production of strip shaped specimens in aluminum alloy A413.1. Then, the properties and structure obtained by scanning electron microscopy (SEM) atomic force microscope (AFM) X-ray diffraction (XRD) X microscope were studied. The results clearly show that the high rate of cooling in this method led to the creation of nano structures and as a result of improving the mechanical and physical properties of the resulting samples in comparison with the usual processes of casting. For example, the hardness obtained through freezing is about twice as high as conventional freezing methods.

INTRODUCTION

The control of freezing speed plays an important role in improving the structure of metals and therefore has a significant effect on mechanical properties. The rapid freezing process has begun and developed rapidly since about four decades ago, so today it has a wide range of applications in various industrial fields. In typical casting processes, the cooling rates are about 102 (K / s), and in some cases, even much slower. However, in fast freezing processes, the cooling rates are about 102 (K / s) to 108 (K / s). At higher scales, crystallization may be completely prevented. One way to achieve a rapid freezing rate on a laboratory scale is to rotate the melt onto the Melt Spinning block. In this method, the molten jet hits the surface of a rotating refrigerant and a tape with a production rate of several tens of meters per second can be produced continuously. The Melt Spinning method has more flexibility than other fast freezing methods. In this way, it can easily be achieved at a freezing speed of about 106 K / s and even higher.

Year: 2007

Publisher : 11th National Congress of metallurgy of Iran

By : Maryam Salehi, Kamran Dehghani, Azadeh Metala, Siamak Ehgtesadi

File Information: persian Language/ 12 Page / size: 489 KB

Download tutorial

سال : 1386

ناشر : يازدهمين كنگره ملي مهندسين متالورژی ايران

کاری از : مریم صالحي ،كامران دهقاني ،آزاده متاله، سیامك اقتصادي

اطلاعات فایل : زبان فارسی / 12صفحه / حجم : KB 489

آموزش دانلود

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “بهبود ساختار آلياژ آلومينيوم A413.1از طريق ایجاد ساختار نانو به روش انجماد سریع”
درحال بارگذاری ...