سبد خرید

بهبود خصوصیات مکانیکی خاك رس و رس ماسه دار با استفاده از سیمان و خاکستر بادي و مسلح شده با الیاف پلی پروپیلن

تومان

موجودی: در انبار

از گذشــته هــاي بســیار دور روشــهاي متفــاوتی بــراي بهســازي خــاك مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه اســت. از دیــدگاه مهندســی ژئوتیکنیــک  روشــهاي بهسـازي خـاك بـه سـه دسـته کلـی روشـهاي مکـانیکی، روشـهاي شـیمیایی و روشـهاي تسـلیح خـاك تقسـیم مـی شـوند. یـک روش  شـیمیایی و مـوثر بـراي تثبیـت خـاك اسـتفاده از خاکسـتر بـادي و سـیمان، مسـلح شـده بـا الیـاف اسـت کـه پتانسـیل خـوبی بـراي تزریـق در خـاك دارد. خاکسـتر بـادي یـک مـاده پـوزولانی اسـت کـه خـواص پـوزولانی آن بـا آسـیاب شـدن بیشـتر مـی شـود. در ایـن پـژوهش تـأثیر الیـاف پلـی پـروپلین و  خاکسـتر بـادي بــراي تثبیــت خــاك رس و رس ماســه دار مــورد آزمــایش قــرار مــی گیرنــد. خــاك رس ماســه دار بــا اضــافه کــردن 20درصــد ماســه  در رس بــه صـورت مصـنوعی تهیـه شـده اسـت. آزمـایش مقاومـت فشـاري محـدود نشـده بـا انـدازه گیـري کـرنش موضـعی مـی توانـد رفتـار ایـن مـواد  در خـاك رس و رس ماســه دار را بــه خــوبی توصــیف کنــد. آزمایشــات انجــام شــده بــر روي نمونــه هــاي مختلــف آمــاده شــده در آزمایشــگاه ،  افــزایش مقاومــت تــک محــوري در اثــر ریخــتن خاکســتر بــادي مخلــوط بــا ســیمان را نشــان میدهــد. افــزودن الیــاف پلــی پــروپیلن در رس  موجــب کاهشــی انـدك در مقاومـت تـک محـوري شـده، امـا در مقابـل شـکل پـذیري خـاك بـه طـور قابـل ملاحظـه اي افـزایش پیـدا میکنـد، همچنـین در  نمونـه هـاي حاوي 20درصد ماسه در رس با اضافه کردن الیاف هم مقاومت تک محوري و هم شکل پذیري نمونه ها افزایش می یابد.

تعداد:
مقایسه

چکیده

از گذشــته هــاي بســیار دور روشــهاي متفــاوتی بــراي بهســازي خــاك مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه اســت. از دیــدگاه مهندســی ژئوتیکنیــک  روشــهاي بهسـازي خـاك بـه سـه دسـته کلـی روشـهاي مکـانیکی، روشـهاي شـیمیایی و روشـهاي تسـلیح خـاك تقسـیم مـی شـوند. یـک روش  شـیمیایی و مـوثر بـراي تثبیـت خـاك اسـتفاده از خاکسـتر بـادي و سـیمان، مسـلح شـده بـا الیـاف اسـت کـه پتانسـیل خـوبی بـراي تزریـق در خـاك دارد. خاکسـتر بـادي یـک مـاده پـوزولانی اسـت کـه خـواص پـوزولانی آن بـا آسـیاب شـدن بیشـتر مـی شـود. در ایـن پـژوهش تـأثیر الیـاف پلـی پـروپلین و  خاکسـتر بـادي بــراي تثبیــت خــاك رس و رس ماســه دار مــورد آزمــایش قــرار مــی گیرنــد. خــاك رس ماســه دار بــا اضــافه کــردن 20درصــد ماســه  در رس بــه صـورت مصـنوعی تهیـه شـده اسـت. آزمـایش مقاومـت فشـاري محـدود نشـده بـا انـدازه گیـري کـرنش موضـعی مـی توانـد رفتـار ایـن مـواد  در خـاك رس و رس ماســه دار را بــه خــوبی توصــیف کنــد. آزمایشــات انجــام شــده بــر روي نمونــه هــاي مختلــف آمــاده شــده در آزمایشــگاه ،  افــزایش مقاومــت تــک محــوري در اثــر ریخــتن خاکســتر بــادي مخلــوط بــا ســیمان را نشــان میدهــد. افــزودن الیــاف پلــی پــروپیلن در رس  موجــب کاهشــی انـدك در مقاومـت تـک محـوري شـده، امـا در مقابـل شـکل پـذیري خـاك بـه طـور قابـل ملاحظـه اي افـزایش پیـدا میکنـد، همچنـین در  نمونـه هـاي حاوي 20درصد ماسه در رس با اضافه کردن الیاف هم مقاومت تک محوري و هم شکل پذیري نمونه ها افزایش می یابد.

 

مقدمه

احــداث ســاختمانها و ســایر ســازه هــاي مهندســی بــر روي خــاك هــاي مســتعد نشســت از جملــه خــاك رس یکــی از مشــکلات متــداول در  مهندســی ژئوتکنیــک مــی باشــد. امــروزه تثبیــت و یــا تقویــت خــاك هــاي ضــعیف بــراي بــالا بــردن مقاومــت هــاي برشی و بهبــود راپا مترهــاي  مکــانیکی آن بــا اسـتفاده از مـواد ضـایعاتی یـا مـواد صـنعتی ارزان قیمـت مـورد توجـه فـراوان قـرار گرفتـه اسـت. تحقیقـات فراوانـی در ایـن زمینـه توسـط  محققـین مختلـف بـه انجـام رسـیده اسـت . تثبیـت شـیمیایی خـاك بـا اسـتفاده از سـیمان یـا آهـک یـک روش مـؤثر و قـدیمی جهـت بهبـود خصوصـیات  تـورمی و نشســت پــذیري خاکهــا مـی باشـد. جهـت افــزایش مقاومــت و کــم کــردن مقــدار ســیمان مصـرفی بـه عنــوان یــک مــاده گـران قیمــت  مـی تـوان از مـواد پوزولانی دیگـر ماننـد خاکسـتر بـادي کـه از سـوختن زبالـه یـا سـایر مـواد ضـایعاتی در کـوره بدسـت مـی آیـد اسـتفاده نمـود. بعـد از  انتقـال بـه کـوره آن را در دمــاي بــین 600تــا 800درجــه ســانتیگراد مــی ســوزانند. خصوصــیات پــوزولانی ایــن مــاده وقتــی زیــادتر مــی شــود کــه  آســیاب شــود.

 

ABSTRACT

So far, different ways have been used to improve soil. From geotechnical engineering perspective, soil improvement methods are divided into three general categories of mechanical methods, chemical methods and soil propulsion methods. A chemical and effective method for soil stabilization is the use of fiber ash and cement, which has a good potential for injection in the soil. Wind ash is a pozzolanic substance whose pozzolanic properties increase with grinding. In this research, the effect of polypropylene fibers and wind ash are tested to stabilize clay and sandy clay. Sandstone sandstone is prepared by adding 20% ​​sand in clay artificially. An unconstrained compressive strength test with localized strain measurement can describe the behavior of these materials in clay and sandy clay. Experiments performed on different samples prepared in the laboratory show increased single-axial strength due to the blast-blown ash blasting with cement. The addition of polypropylene fibers in the clay causes a slight decrease in the uniaxial resistance, but increases significantly in the case of soil ductility, as well as in samples containing 20% ​​sand in clay with addition of fibers, both single axis and shape resistance The probability of the samples increases.

INTRODUCTION

Construction of buildings and other engineering structures on susceptible soil such as clay is one of the most common problems in geotechnical engineering. Nowadays stabilization or strengthening of poor soils for increasing shear strength and improving its mechanical calculators by using waste materials or cheap industrial materials has been considered. A lot of research has been done in this regard by various researchers. Chemical stabilization of soil using cement or lime is an effective and old way to improve the swelling and soil properties. In order to increase the strength and reduce the amount of cement used as an expensive material, other pozzolanic materials such as fly ash that can be obtained from burning garbage or other waste materials in the furnace can be used. After being transferred to the furnace, it burns at temperatures between 600 and 800 degrees Celsius. The pozzolanic properties of this substance are increased when it becomes mill.

Year: 2011

Publisher : Sixth National Congress on Civil Engineering

By : Kaveh Foruzesh, Ali Ghorbani

File Information: persian Language/ 8 Page / size: 714 KB

Only site members can download free of charge after registering and adding to the cart

Download tutorial

سال : 1390

ناشر : ششمین کنـگره ملی مهنـدسی عمـران

کاری از : کاوه فروزش ، علی قربانی

اطلاعات فایل : زبان فارسی / 8 صفحه / حجم : KB 714

فقط اعضای سایت پس از ثبت نام و اضافه کردن به سبد خرید می توانند دانلود رایگان کنند.خوشحال می شویم به ما پبیوندید

آموزش دانلود

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “بهبود خصوصیات مکانیکی خاك رس و رس ماسه دار با استفاده از سیمان و خاکستر بادي و مسلح شده با الیاف پلی پروپیلن”
درحال بارگذاری ...