سبد خرید

بررسی ژئوتکنیکی ارتباط سرعت موج برشی خاك با عدد آزمایش نفوذ استاندارد براي فلات ایران

تومان

موجودی: در انبار

در فعالیت هاي ژئوتکنیکی به ویژه تحلیل هاي دینامیکی، تعیین مدول برشی دینامیکی خاك، پیش بینی پاسخ حرکات زمین در ساختگاه هاي خاکی و غیره، نیازمند آگاهی از مشخصات خاك می باشد. این دانش عموماً در غالب سرعت موج برشی، به عنوان یکی از اساسی ترین پارامترهاي مشخصه خاك، بیان می شود. غالباً ترجیح بر این است که این پارامتر دینامیکی خاك به صورت درجا در محل و یا در آزمایشگاه اندازه گیري شود، اما این روش ها همواره در تمام موقعیت ها مقرون به صرفه نمی باشد. هدف از تحقیق حاضر برآورد سرعت موج برشی به روشی غیر مستقیم است. بدین منظور، با استفاده از داده هاي جمع آوري شده از مطالعات ژئوتکنیکی در نقاط مختلف کشور، رابطه همبستگی جدیدي بین سرعت موج بر براي خاك هاي ایران از عدد نفوذ استاندارد با استفاده از ابزار نوین برنامه نویسی ژنتیک ارائه شده است.

تعداد:
مقایسه

چکیده

در فعالیت هاي ژئوتکنیکی به ویژه تحلیل هاي دینامیکی، تعیین مدول برشی دینامیکی خاك، پیش بینی پاسخ حرکات زمین در ساختگاه هاي خاکی و غیره، نیازمند آگاهی از مشخصات خاك می باشد. این دانش عموماً در غالب سرعت موج برشی، به عنوان یکی از اساسی ترین پارامترهاي مشخصه خاك، بیان می شود. غالباً ترجیح بر این است که این پارامتر دینامیکی خاك به صورت درجا در محل و یا در آزمایشگاه اندازه گیري شود، اما این روش ها همواره در تمام موقعیت ها مقرون به صرفه نمی باشد. هدف از تحقیق حاضر برآورد سرعت موج برشی به روشی غیر مستقیم است. بدین منظور، با استفاده از داده هاي جمع آوري شده از مطالعات ژئوتکنیکی در نقاط مختلف کشور، رابطه همبستگی جدیدي بین سرعت موج بر براي خاك هاي ایران از عدد نفوذ استاندارد با استفاده از ابزار نوین برنامه نویسی ژنتیک ارائه شده است.

مقدمه

سرعت موج برشی از جمله مهمترین پارامترهاي ژئوتکنیکی در تحلیل هاي لرزه اي-دینامیکی نظیر بزرگنمایی حرکات زمین در اثر زمین لرزه، بررسی اندرکنش خاك-سازه، تحلیل و طراحی دینامیکی پی ماشین آلات مرتعش و سازه هاي مدفون در زمین، و نیز در تحلیل تغییر شکل هاي استاتیکی نظیر شد
حفاري ها، نشست زمین و برآورد اصلاحات زمین می با . همچنین مقادیر سرعت موج برشی به دست آمده از اندازه گیري هاي درجا به منظور محاسبه مدول برشی خاك در کرنش هاي کوچک به عنوان پارامتر اولیه تعیین مشخصات خاك در تحلیل هاي دینامیکی سدهاي خاکی و مصالح فونداسیون در ارزیابی پتانسیل روانگرایی ساختگاه و پایداري لرزه اي مورد استفاده قرار می گیرد. غالباً ترجیح بر این است که سرعت موج برشی مستقیماً از آزمون هاي درجا، نظیر اندازه گیري هاي لرزه اي و ژئوفیزیکی تعیین شود. با اینحال به دلیل محدودیت هاي فضا و تولید صداي زیاد، به ویژه در مناطق شهري، و نیز  کمبود اندازه گیري هاي ژئوفیزیکی در بررسی هاي پیشین، این امر همیشه امکان پذیر نیست. از این رو، انتخاب روش آزمایش صحرایی مناسب که  مشخصات محل و اهمیت پروژه را در سطح قابل قبولی در برداشته باشد، حائز اهمیت است.

ABSTRACT

In geotechnical activities, especially dynamic analysis, determining the dynamic shear modulus of the soil, predicting the response of the earth’s motion to the earth’s sites, etc., requires knowledge of soil characteristics. This knowledge is generally expressed in terms of shear wave velocity, as one of the most fundamental parameters of the soil characteristic. It is often preferred that this dynamic parameter of soil be measured locally or in the laboratory, but these methods are not always affordable in all situations. The purpose of this study is to estimate shear wave velocity in an indirect way. For this purpose, using the data collected from geotechnical studies in different parts of the country, a new correlation between wave velocity and Iranian standardization is proposed using a new genetic programming tool.

INTRODUCTION

Shear wave velocity is one of the most important geotechnical parameters in seismic-dynamic analyzes such as earthquake magnification, investigation of soil-structure interaction, dynamic analysis and design of vibrating machinery and buried structures in the earth, and also in the analysis of change Static shapes like drilling, land surveying, and land reform estimates. Also, the shear wave velocity values ​​obtained from in situ measurements in order to calculate the shear modulus of soil in small strains as a preliminary parameter for determining soil characteristics in dynamic analysis of soil dams and foundation materials in assessing the potential of site lubrication and seismic stability Placed. It is often preferable to determine the shear wave velocity directly from in situ tests, such as seismic and geophysical measurements. However, this is not always possible due to space constraints and high noise production, especially in urban areas, as well as the lack of geophysical measurements in previous surveys. Hence, selecting the appropriate field testing method that takes the location and importance of the project to an acceptable level.

Year: 2011

Publisher : Sixth National Congress on Civil Engineering

By : Ali Asarani, Morteza Beyk Larian, Jafar Qomi, Mehdi Khanloo 

File Information: persian Language/ 7 Page / size: 345 KB

Only site members can download free of charge after registering and adding to the cart

Download tutorial

سال : 1390

ناشر : ششمین کنـگره ملی مهنـدسی عمـران

کاری از : علی دراسرایی ،مرتضی بیک لریان ،جعفر قمی ،مهدي خانلو

اطلاعات فایل : زبان فارسی / 7 صفحه / حجم : KB 345

فقط اعضای سایت پس از ثبت نام و اضافه کردن به سبد خرید می توانند دانلود رایگان کنند.خوشحال می شویم به ما پبیوندید

آموزش دانلود

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “بررسی ژئوتکنیکی ارتباط سرعت موج برشی خاك با عدد آزمایش نفوذ استاندارد براي فلات ایران”
درحال بارگذاری ...