سبد خرید

بررسی شاخص هاي انرژي و بهینه سازي مصرف آن در تولید هلو مطالعه موردي: منطقه سامان در استان چهارمحال و بختیاري

تومان

موجودی: در انبار

استفاده بهینه از انرژي در کشاورزي براي کاهش هزینه هاي تولید و حفظ منابع تجدید ناپذیر و کاهش آلاینده هاي هوا  به عنوان یکی از شرایط مهم تولید در کشاورزي پایدار محسوب میشود. در این راستا مطالعه اي در شهرستان سامان در استان چهارمحال و بختیاري انجام شد. هـدف از ایـن مطالعـه استفاده از یک مدل برنامه ریزي خطی براساس تحلیل پوششی داده ها  ،(DEA) به منظور بهینه سازي مصرف انرژي در تولید هلو با هدف بالا بردن کارایی فنی است. با  انجام تحلیل رگرسیون خطی، تأثیر ورودي هاي کود دامی، آفتکش ها (سموم شیمیایی)، نیروي انسـانی و ادوات و ماشـینهـا بـر عملکـرد محصول معنیدار نبود و تأثیر ورودي هاي سوخت، الکتریسیته، آب آبیاري وکودهاي شیمیایی بـر عملکـرد محصـول معنـیدار بـود و ایـن چهـار ورودي به عنوان ورودي ها و عملکرد محصول به عنوان خروجی انتخاب شدند. با انتخاب مدل   BCC(مدل بازده به مقیاس متغیر با ماهیت ورودي) و اسـتفاده از نرم افزار DEASolverباغداران کارا و باغداران ناکارا مشخص شدند. باغداران کارا داراي کارایی فنی 1و باغداران ناکارا داراي کارایی فنی بـین 0/47 تا 0/94بودند. همچنین کارایی فنی باغداران ناکارا 0/74محاسبه شد که به این معنی است که با استفاده از %74ورودي ها و ثابت ماندن میزان عملکـرد باغ ها، باغداران ناکارا میتوانند به مرز کارایی برسند و کارایی فنی خالص کل باغداران  0/82محاسبه شد. بیشـترین میـزان ناکـارایی مربـوط بـه انـرژي الکتریسیته با سهم %65/32میباشد.

تعداد:
مقایسه

چکیده

استفاده بهینه از انرژي در کشاورزي براي کاهش هزینه هاي تولید و حفظ منابع تجدید ناپذیر و کاهش آلاینده هاي هوا  به عنوان یکی از شرایط مهم تولید در کشاورزي پایدار محسوب میشود. در این راستا مطالعه اي در شهرستان سامان در استان چهارمحال و بختیاري انجام شد. هـدف از ایـن مطالعـه استفاده از یک مدل برنامه ریزي خطی براساس تحلیل پوششی داده ها  ،(DEA) به منظور بهینه سازي مصرف انرژي در تولید هلو با هدف بالا بردن کارایی فنی است. با  انجام تحلیل رگرسیون خطی، تأثیر ورودي هاي کود دامی، آفتکش ها (سموم شیمیایی)، نیروي انسـانی و ادوات و ماشـینهـا بـر عملکـرد محصول معنیدار نبود و تأثیر ورودي هاي سوخت، الکتریسیته، آب آبیاري وکودهاي شیمیایی بـر عملکـرد محصـول معنـیدار بـود و ایـن چهـار ورودي به عنوان ورودي ها و عملکرد محصول به عنوان خروجی انتخاب شدند. با انتخاب مدل   BCC(مدل بازده به مقیاس متغیر با ماهیت ورودي) و اسـتفاده از نرم افزار DEASolverباغداران کارا و باغداران ناکارا مشخص شدند. باغداران کارا داراي کارایی فنی 1و باغداران ناکارا داراي کارایی فنی بـین 0/47 تا 0/94بودند. همچنین کارایی فنی باغداران ناکارا 0/74محاسبه شد که به این معنی است که با استفاده از %74ورودي ها و ثابت ماندن میزان عملکـرد باغ ها، باغداران ناکارا میتوانند به مرز کارایی برسند و کارایی فنی خالص کل باغداران  0/82محاسبه شد. بیشـترین میـزان ناکـارایی مربـوط بـه انـرژي الکتریسیته با سهم %65/32میباشد.

 

مقدمه

کشاورزي، اصلی ترین منبع تأمین غـذاي انسـان اسـت. اسـتفاده انسان از منابع طبیعی و فسیلی همواره به صورت یکجانبه و بـیرویـه بوده است و استفاده از این منابع بدون رعایت جنبه هاي حفاظتی آن و تنها براساس تأمین منافع کوتاه مدت انجام میگیرد. افزایش جمعیـت و بحران کمبود غذا و مصرف بـیش از انـدازه از منـابع فسـیلی سـبب کاهش ذخایر نفتی شده است، بنابراین استفاده صحیح از منابع فسیلی و تأمین مواد غذایی متناسب با روند افزایش جمعیت جهـان ضـروري است. در غیر این صورت زندگی راحت و آسوده براي انسان هاي آینده امکانپذیر نخواهد بود و با این  شرایط انسان براي تهیه مـواد غـذایی باید بیشترین محصول را با صرف کمترین انرژي تولید کند. با استفاده از بهینه سازي مصرف انرژي میتوان مصرف انرژي در تولید را کنترل کرد. بهینه سازي یافتن بهترین جواب در خروجی از یک تابع یا فرآیند، به وسیله تغییر در ورودي هاي یـک سیسـتم اسـت .

 

 

 

ABSTRACT

The optimum use of energy in agriculture to reduce production costs and maintain unrealized resources and reduce air pollutants is considered as one of the important conditions for production in sustainable agriculture. A study was conducted in Saman County in Chaharmahal and Bakhtiari province. The purpose of this study was to use a linear programming model based on data envelopment analysis (DEA) to optimize energy consumption in peach production with the aim of enhancing technical efficiency. Regarding linear regression analysis, the effect of inputs of manure, pesticides, manpower and equipment on pesticide yield was not significant, and the effect of fuel inputs, electricity, irrigation water and chemical fertilizers on yield was significant, and these four Inputs were selected as inputs and product performance as output. By choosing BCC model (Variable Returns to Input) and using DEASolver software, effective gardeners and inefficient gardeners were identified. Efficient gardeners have technical performance 1 and inefficient gardeners have a technical efficiency of between 0 .47 and 0/94. Also, the technical efficiency of non-gardener gardeners was 74/7, which means that using 74% of inputs and maintaining the performance of the gardens, inefficient gardener can reach the efficiency limit and the net technical efficiency of the gardener was 0.82. The maximum amount of inefficiency related to electricity is 32.65%.

INTRODUCTION

Agriculture is the main source of human food supply. Human use of natural and fossil resources has always been unilateral and exhausting, and the use of these resources without observing its protective aspects, and only based on the provision of short-term benefits. The increase in population and the food shortage crisis and excessive consumption of fossil fuels have reduced oil reserves, so proper use of fossil resources and food supplies is necessary in line with the world population growth process. Otherwise, comfortable life will not be possible for future humans, and with this condition, humans should produce the most crop with the least amount of energy to produce food. Using energy efficiency optimization, you can control energy consumption in production. Optimizing is to find the best answer at the output of a function or process, by changing the inputs of a system.

Year: 2013

Publisher : Journal of Agricultural Machinery

By : Mahdi Ghasemi Varnamkhashdi – Seyed Mahmoud Hashemi Garm Valley – Seyed Ali Hashemi Garm Valley

File Information: Persian Language/ 11 Page / size: 570 KB

Only site members can download free of charge after registering and adding to the cart

Download tutorial

سال : 1392

ناشر : نشریه ماشینهاي کشاورزي

کاری از : مهدي قاسمی ورنامخواستی –سید محمود هاشمی گرم دره –سید علی هاشمی گرم دره

اطلاعات فایل : زبان فارسی / 11 صفحه / حجم : KB 570

فقط اعضای سایت پس از ثبت نام و اضافه کردن به سبد خرید می توانند دانلود رایگان کنند.خوشحال می شویم به ما پبیوندید

آموزش دانلود

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “بررسی شاخص هاي انرژي و بهینه سازي مصرف آن در تولید هلو مطالعه موردي: منطقه سامان در استان چهارمحال و بختیاري”
درحال بارگذاری ...