سبد خرید

بررسي و مطالعه چالش ها و عدم قطعيت هاي موجود در فرايندهاي استحصال گاز از ذخائر نامتعارف هيدرات گازي

تومان

موجودی: در انبار

در اين مقاله سعي شده است تا با بازنگري مطالعات موردي انجام شده در زمينه هاي اكتشاف و توليـد از منـابع هيدرات هاي گازي در نقاط مختلف جهان  گامي موثر در جهت كاهش ريسـك و اقتصـادي نمـودن فراينـدهاي توليد گاز از اين ذخائر برداشته شود. هدف از نگارش اين مقاله توصيف مفاهيم كلـي  مـرتبط بـا هيـدرات هـاي گازي، فعاليت هاي مورد نياز و پيشنهاد هـاي لازم جهـت اكتشـاف و مـديريت بهينـه اسـتخراج گـاز از ذخـائر هيدراتي مي باشد. از آنجاييكه فرايندهاي مرتبط با اكتشاف و بهره برداري از اين منابع سرشار از انرژي همـواره با چالش ها و لزوم تحليل فرايندهاي ترموديناميكي پيچيده و  غيرخطي همراه است، لذا داشتن درك عميقي از اين پيچيدگي ها ملزم به داشتن آگاهي كافي از چاش ها و مشكلاتي است كه عمدتا مي توانند  استحصـال گـاز از اين مخازن را غير اقتصادي نموده و آنرا در زمره مخازن نامتعارف قرار دهند. در ايـن مقالـه عـلاوه بـر ارائـه اصول كلي از رفتار هيدرات هاي  گازي، به بحث پيرامون چالش هاي احتمالي در مواردي از قبيل: مسـائل فنـي و اقتصادي، مطالعات اكتشافي، زيست محيطي، نحوه نمونه برداري از  رسـوبات در بردارنـده هيـدرات هاي گـازي و آناليز آنها، تحليل ژئومكانيكي مخزن و پايدارسازي ديواره چـاه هـا، طراحـي چـاه، ارائـه تمهيـدات لازم جهـت  جلـوگيري از از توليـد ذرات جامـد سـنگ در حـين توليـد گـاز در چـاه، پـايش فراينـدهاي توليـد و پايـداري ژئومكانيكي و تحقيقات آزمايشگاهي پرداخته شده است.

تعداد:
مقایسه

چکیده

در اين مقاله سعي شده است تا با بازنگري مطالعات موردي انجام شده در زمينه هاي اكتشاف و توليـد از منـابع هيدرات هاي گازي در نقاط مختلف جهان  گامي موثر در جهت كاهش ريسـك و اقتصـادي نمـودن فراينـدهاي توليد گاز از اين ذخائر برداشته شود. هدف از نگارش اين مقاله توصيف مفاهيم كلـي  مـرتبط بـا هيـدرات هـاي گازي، فعاليت هاي مورد نياز و پيشنهاد هـاي لازم جهـت اكتشـاف و مـديريت بهينـه اسـتخراج گـاز از ذخـائر هيدراتي مي باشد. از آنجاييكه فرايندهاي مرتبط با اكتشاف و بهره برداري از اين منابع سرشار از انرژي همـواره با چالش ها و لزوم تحليل فرايندهاي ترموديناميكي پيچيده و  غيرخطي همراه است، لذا داشتن درك عميقي از اين پيچيدگي ها ملزم به داشتن آگاهي كافي از چاش ها و مشكلاتي است كه عمدتا مي توانند  استحصـال گـاز از اين مخازن را غير اقتصادي نموده و آنرا در زمره مخازن نامتعارف قرار دهند. در ايـن مقالـه عـلاوه بـر ارائـه اصول كلي از رفتار هيدرات هاي  گازي، به بحث پيرامون چالش هاي احتمالي در مواردي از قبيل: مسـائل فنـي و اقتصادي، مطالعات اكتشافي، زيست محيطي، نحوه نمونه برداري از  رسـوبات در بردارنـده هيـدرات هاي گـازي و آناليز آنها، تحليل ژئومكانيكي مخزن و پايدارسازي ديواره چـاه هـا، طراحـي چـاه، ارائـه تمهيـدات لازم جهـت  جلـوگيري از از توليـد ذرات جامـد سـنگ در حـين توليـد گـاز در چـاه، پـايش فراينـدهاي توليـد و پايـداري ژئومكانيكي و تحقيقات آزمايشگاهي پرداخته شده است.

 

مقدمه

هيدرات هاي گازي به كريستال هاي جامد تشكيل شده از آب و گاز اطلاق مي گردد كه در حالت عمومي با فرمول شيميايي G•NH H2Oارائه مي شوند. در  اين تركيب، فاز گازي به عنوان ماده خارجي فضاهاي درون بلوري ساختار هيدرات را اشغال مي كند. رسوبات در بر دارنده هيدرات هاي گازي از لحاظ موقعيت  جغرافيايي در دو محيط متفاوت جاييكه شرايط دماي پايين و فشار بالا فراهم است يافت مي شوند. اين نواحي عبارتند از مناطق قطبي و يا  رسوبات عميق موجود در زير بستر اقیانوسها (Kvenvolden, 1988). تاكنون تلاش هاي گسترده اي جهت ارزيابي منابع هيدرات گازي در مقياس جهاني  صورت نگرفته است، تخمين هاي تقريبي حجم درجاي اين ذخائر را 1015تا 1018متر مكعب در شرايط استاندارد تخمين زده اند.

 

 

ABSTRACT

In this paper, the review of case studies in the field of exploration and production of gas hydrate sources in different parts of the world has been attempted to reduce the risk and economize the gas production processes from these reserves. The purpose of this article is to describe the general concepts related to gas hydrates, the activities required and the recommendations for the exploration and optimal management of gas extraction from hydrated deposits. Since processes associated with the exploration and exploitation of these energy-rich resources are always faced with the challenges and the need for an analysis of complicated and non-linear thermodynamic processes, having a profound understanding of these complexities is required to have sufficient knowledge of the spells and problems that Mostly it can be economical to extract gas from these reservoirs and to put it among the unconventional reservoirs. In this paper, in addition to providing general principles of the behavior of gas hydrates, discusses possible challenges in such cases as: technical and economic issues, exploratory studies, environmental studies, sampling of sediments containing gas hydrates and their analysis, The geomechanical analysis of the reservoir and the stabilization of the well walls, the design of the well, the provision of necessary measures to prevent the production of solid particles of rock during the production of gas in the well, monitoring the production processes, and geomechanical stability and laboratory research.

INTRODUCTION

Gas hydrates are commonly referred to as solid crystals of water and gas, which are generally provided with the chemical formula G • NH H2O. In this combination, the gas phase occupies the hydrate structure as the external matter of the interstellar spaces. Sediments containing gaseous hydrocarbons are found in terms of geographic location in two different environments where low temperature and high pressure conditions are available. These areas include polar regions or deeper sediments under the ocean floor (Kvenvolden, 1988). So far, extensive efforts have not been made to assess the global gas reserves of gas, estimating approximate volume of these reserves is estimated to be 1015 to 1018 m 3 in standard conditions.

Year: 2011

Publisher : Sixth National Congress on Civil Engineering

By : Mohsen Saemi, Mehdi Benefit, Amir Abbas Asgari

File Information: persian Language/ 11 Page / size: 892 KB

Only site members can download free of charge after registering and adding to the cart

Download tutorial

سال : 1390

ناشر : ششمین کنـگره ملی مهنـدسی عمـران

کاری از : محسن صائمي ،مهدي بهره مندي، اميرعباس عسگري

اطلاعات فایل : زبان فارسی / 11 صفحه / حجم : KB 892

فقط اعضای سایت پس از ثبت نام و اضافه کردن به سبد خرید می توانند دانلود رایگان کنند.خوشحال می شویم به ما پبیوندید

آموزش دانلود

 

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “بررسي و مطالعه چالش ها و عدم قطعيت هاي موجود در فرايندهاي استحصال گاز از ذخائر نامتعارف هيدرات گازي”
درحال بارگذاری ...