سبد خرید

حراج

بررسي روكش دهي اينكونل 625بر فولاد X65به روش GTAW

1,900 تومان 1,800 تومان

موجودی: در انبار

روكش دهي فولادهاي كربني توسط آلياژهاي مقاوم به خوردگي در صنايعي كـه تجهيـزات صـنعتي آنهـا در معرض مواد شيميايي و محيط هاي خورنده ميباشد، بـه شـدت در حـال افـزايش اسـت. در ايـن مقالـه، فولاد API 5L X65به روش GTAWتوسط اينكونل 625روكش شده است. اثر حالات مختلـف تغذيـه سيم (پيشين، كناري و پسين) بر خواص ريزساختاري و رقيق شدگي لايه روكش مورد بررسي قـرار گرفتـه است. نتايج آزمايشات EDXنشان داد كه تغذيه پسين و كناري به ترتيب داراي كمترين و بيشترين مقادير رقيق شدگي ميباشند. تغذيه كناري با حـداكثر مقـدار گرمـاي ورودي داراي بيشـترين مقـدار فاصـله بـين بازوهاي دندريتي اوليه (DAS) بوده است. نتايج حاصل از تغذيه پسين، در نقطه مقابل تغذيه كنـاري بـوده است. تغذيه پيشين با مقدار متوسط حرارت ورودي، نتايجي مابين دو حالت ديگر ارائه داد.

تعداد:
مقایسه

چکیده

روكش دهي فولادهاي كربني توسط آلياژهاي مقاوم به خوردگي در صنايعي كـه تجهيـزات صـنعتي آنهـا در معرض مواد شيميايي و محيط هاي خورنده ميباشد، بـه شـدت در حـال افـزايش اسـت. در ايـن مقالـه، فولاد API 5L X65به روش GTAWتوسط اينكونل 625روكش شده است. اثر حالات مختلـف تغذيـه سيم (پيشين، كناري و پسين) بر خواص ريزساختاري و رقيق شدگي لايه روكش مورد بررسي قـرار گرفتـه است. نتايج آزمايشات EDXنشان داد كه تغذيه پسين و كناري به ترتيب داراي كمترين و بيشترين مقادير رقيق شدگي ميباشند. تغذيه كناري با حـداكثر مقـدار گرمـاي ورودي داراي بيشـترين مقـدار فاصـله بـين بازوهاي دندريتي اوليه (DAS) بوده است. نتايج حاصل از تغذيه پسين، در نقطه مقابل تغذيه كنـاري بـوده است. تغذيه پيشين با مقدار متوسط حرارت ورودي، نتايجي مابين دو حالت ديگر ارائه داد.

 

مقدمه

روكش دهي با استفاده از جوشكاري در بسياري از صنايع به منظور تعمير و ساخت قطعـات مـورد اسـتفاده قرار ميگيرد. تا به حال تحقيقات زيادي در مورد روكش دهي به انجام رسيده است. براي مثال، Xu و همكاران روكش دهي يك آلياژ پايه كبالت را بر روي فولاد زنگنزن 403به دو روش GTAWو  LBWمورد بررسي قرار دادند. بـر اسـاس نتـايج بـه دسـت آمـده، روكـش حاصـل از روش LBWداراي شرايط مطلوبتري از نظر خواص مكانيكي و ريزساختاري بوده است. Chengو همكاران نيز خواص سايشي لايه هاي NiTiرا كه به روش GMAWبر روي فولاد زنگ نزن روكش شـده بـود، مـورد بررسـي قرار دادند. بر اساس اين مطالعه، روكش دهـي سـرعت سـايش را بـا ضـريب بـيش از 9برابـر كـاهش داد. Zhengو همكاران روكش دهي با GTAWرا با استفاده از دو سـيم مـورد مطالعـه قـرار دادنـد. نتـايج حاصل از اين تحقيق مشخص نمود كه در روكشدهي با دو سيم، ضمن دستيابي به نرخ لايه نشاني بيشـتر، روكش هايي با كيفيت بالاتر، رقيق شدگي كمتر، HAZكوچكتر و اعوجاج كمتر به دسـت آمـد. DuPont نیز رفتار انجمادي آلياژ اينكونل 625را بر روي فولاد 2/25Cr 1- Moكه بـه روش GMAWروكـش شده بود، مورد بررسي قرار داد.

 

 

ABSTRACT

Weld overlaying of carbon steels with corrosion resistance alloys is extensively used in many industries dealing with corrosive chemical  environments. In this article, an API 5L X65 steel was overlaid by INCONEL 625 through GTAW. The influence of different wire feeding states (Frontal, Lateral and Rear feeding) on dilution and microstructural properties of clad layer is investigated. The results showed that rear feeding and lateral feeding offered the lowest and highest levels of dilution, respectively. Lateral feeding state with the maximum level of heat input created the greatest primary dendrites arm spacing (DAS). Rear feeding state was in contrary with lateral feeding state. Frontal feeding state, with middle heat dissipation content, showed medial results among three different types of feeding.

INTRODUCTION

Welding is used in many industries to repair and fabricate parts. So far, much research has been done on coating. For example, Xu and colleagues examined the coating of a Cobalt base alloy on 403 zinc alloy steel using GTAW and LBW methods. Based on the results, the LBW coating has a better mechanical and microstructural properties. Cheng et al. Examined the wear properties of NiTi layers coated with the GMAW method on stainless steel. According to this study, the wearing rate reduced the wear rate by more than 9 times. Zheng and colleagues studied GTAW using two wires. The results of this study showed that in casing with two wires, while obtaining the laminar layer rate, higher quality coatings, less dilution, smaller HAZ and less distortion were obtained. DuPont also investigated the immersion behavior of Inconel 625 alloy on 2 / 25Cr1-Mo steel, coated with GMAW.

Year: 2007

Publisher : 11th National Congress of metallurgy of Iran

By : Mahdi Jamshidinia, Amir Abdollahzadeh, Tohid Saeed, Farshid Malek Qa’ini

File Information: persian Language/ 10 Page / size: 1.67 KB

Download tutorial

سال : 1386

ناشر : يازدهمين كنگره ملي مهندسين متالورژی ايران

کاری از : مهدي جمشيدي نيا ،امير عبداله زاده , توحيد سعيد ، فرشيد مالك قائيني

اطلاعات فایل : زبان فارسی / 10 صفحه / حجم : KB 1.67

آموزش دانلود

 

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “بررسي روكش دهي اينكونل 625بر فولاد X65به روش GTAW”
درحال بارگذاری ...