سبد خرید

حراج

بررسي تأثير نسبت اكستروژن بر ریزساختار و استحكام كامپوزيت Al-SiC

1,900 تومان 1,800 تومان

موجودی: در انبار

امروزه كامپوزيت هاي آلومينيوم-كاربيد سيليسيم به لحـاظ اسـتحكام و انعطـاف پـذيري خـوب، خـواص خوردگي مطلوب، ضريب انبساط حرارتي پايين و قيمت مناسب، كاربردهـا زیادي در صـنايع مختلـف يافته اند. كامپوزيت هاي ريختگي معمولاً داراي مشكلاتي نظيرتخلخل و توزيع نامناسب فاز ثانويه هستند. براي كاهش عيوب مذكور و رسيدن به خواص مطلوب از ، فرآيندهاي ثانويه ماننـد اكسـتروژن بـراي ايـن مواد استفاده مي شود. در این پـژوهش كامپوزيـت Al6061-10Vol.%SiCبـا انـدازه متوسـط ذرات 48 میكرومتر به روش ريخته گري همزدنی تولید شد و تأثیر نسبت اكستروژن بر ريزساختار،  اسـتحكام تسـلیم واستحكام كششي آن مورد بررسي قرار گرفت . نتایج حاصل نشان مي دهد كه اعمـال فرآينـد اكسـتروژن باعث كاهش اندازه ذرات تقويت كننده و میزان تخلخل نسبت به حالت ريختگي مـي گـردد. همچنـين بـا افزایش نسبت اكستروژن، استحكام تسلیم و استحكام كششي  دركامپوزيت افزایش مي یابد.

تعداد:
مقایسه

چکیده

امروزه كامپوزيت هاي آلومينيوم-كاربيد سيليسيم به لحـاظ اسـتحكام و انعطـاف پـذيري خـوب، خـواص خوردگي مطلوب، ضريب انبساط حرارتي پايين و قيمت مناسب، كاربردهـا زیادي در صـنايع مختلـف يافته اند. كامپوزيت هاي ريختگي معمولاً داراي مشكلاتي نظيرتخلخل و توزيع نامناسب فاز ثانويه هستند. براي كاهش عيوب مذكور و رسيدن به خواص مطلوب از ، فرآيندهاي ثانويه ماننـد اكسـتروژن بـراي ايـن مواد استفاده مي شود. در این پـژوهش كامپوزيـت Al6061-10Vol.%SiCبـا انـدازه متوسـط ذرات 48 میكرومتر به روش ريخته گري همزدنی تولید شد و تأثیر نسبت اكستروژن بر ريزساختار،  اسـتحكام تسـلیم واستحكام كششي آن مورد بررسي قرار گرفت . نتایج حاصل نشان مي دهد كه اعمـال فرآينـد اكسـتروژن باعث كاهش اندازه ذرات تقويت كننده و میزان تخلخل نسبت به حالت ريختگي مـي گـردد. همچنـين بـا افزایش نسبت اكستروژن، استحكام تسلیم و استحكام كششي  دركامپوزيت افزایش مي یابد.

 

 

مقدمه

كامپوزيت هاي زمينه فلزي مجموعه اي هستند از زمينه آلياژي نـرم و افزودنـي اسـتحكام بخـش- معمـولاً سراميكي- كه داراي تركيبي از خواص فلزي مانند چكش خواري و مقاومت به ضربه و خواص سراميكي مانند سختي و استحكام بالا مي باشند . حمايت هاي اوليه از كامپوزيت هاي زمينه فلزي از سوي صـنايع هوافضا جهت استفاده در ساختمان هواپيما و سفينه هاي فضايي صورت پذيرفت و بـا گذشـت زمـان، ايـن مواد در صنايع اتومبيل سازي و الكترونيك نيز كاربرد زيادي يافتند. جهت توليد كامپوزيت هاي زمینـه فلزي انتخاب روش ساخت از اهميت زيادي برخوردار اسـت زيـرا فرآينـد توليـد بـر خـواص مكـانيكي و قيمت نهايي كامپوزيت تأثير بسـزايي دارد . در ميـان كليـه روش هـاي موجـود، ريختـه گـري همزدنـي پركاربردترين فرآيند براي ساخت ايـن مـواد اسـت. روش همزدنـي شـامل توليـد مـذاب از آليـاژ زمينـه، افزودن ماده تقويت كننده به درون مذاب و بدست آوردن توزيعي مناسب از ذرات در حين همزدن اسـت و از راحت ترين و اقتصادي ترين فرآيندها در توليد كامپوزيت هاي زمينه فلزي محسوب مـي شـود. اگـر چه به خاطر ترشوندگي ضعيف ذرات سراميكي  توسط زمينه فلزي مذاب، بدست آوردن توزيع مناسـبي از فاز ثانويه با مشكل روبرو است.

 

 

ABSTRACT

Nowadays, aluminum-carbide silicon composites have been widely used in various industries due to their good strength and flexibility, good corrosion properties, low thermal expansion coefficient and reasonable prices. The casting composites usually have problems such as inertia and inappropriate distribution of the secondary phase. Secondary processes such as extrusion are used for reducing these defects and achieving the desired properties. In this study, Al6061-10Vol.% SiC composite with average particle size of 48 micrometers was produced by interlayer casting method and the effect of the extrusion ratio on the microstructure, strength of the substrate and its tensile strength were investigated. The results show that the application of the extrusion process reduces the size of the reinforcing particle and the porosity compared to the casting state. Also, with an increase in the ratio of extrusion, the yield strength and tensile strength in the composite increase.

INTRODUCTION

Metallic background composites are a collection of soft and strong reinforcements – usually ceramic – that combine metal properties, such as chucks and impact resistance, and ceramic properties such as hardness and high strength. The primary supports of metal-based metal composites were used by the aerospace industry for use in the construction of airplanes and spacecraft, and over time, these materials were used extensively in the automotive and electronics industries. The choice of manufacturing method is very important in order to produce metal-based composites. Production process has a great influence on mechanical properties and final cost of composites. Among all available techniques, coagulation is the most commonly used process for making these materials. The interconnection method involves the production of melt from the base alloy, the addition of the reinforcing material to the melt, and the proper distribution of the particles during mixing, and it is considered as the most convenient and economical process for the production of metallic composites. However, due to the poor wettability of ceramic particles by the molten metal background, obtaining a proper distribution of the secondary phase is difficult.

Year: 2007

Publisher : 11th National Congress of metallurgy of Iran

By : Amir Pakdel, Hasan Farhangi, Masoud Emami

File Information: persian Language/ 10 Page / size: 273 KB

Download tutorial

سال : 1386

ناشر : يازدهمين كنگره ملي مهندسين متالورژی ايران

کاری از : امیر پاكدل ،حسن فرهنگي ،مسعود امامي

اطلاعات فایل : زبان فارسی / 10 صفحه / حجم : KB 273

آموزش دانلود

 

 

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “بررسي تأثير نسبت اكستروژن بر ریزساختار و استحكام كامپوزيت Al-SiC”
درحال بارگذاری ...