سبد خرید

حراج

بررسي تأثير عمليات حرارتي برگشت-پيرسازي مجدد بر خواص مكانيكي آلياژ آلومينيوم 707-T6

1,900 تومان 1,800 تومان

موجودی: در انبار

يكي از معمولترين سيكلهاي عمليات حرارتي كه بر روي آلياژ آلياژ آلومينيوم 7075انجام مي شود عمليات حرارتـي T6است كه طي آن استحكام و سختي  به هزينه مقاومت به خوردگي تنـشي افـزايش مـييابـد. در كـار حاضـر، تـأثير عمليات حرارتي برگشت-پيرسازي مجدد (RRA) بر روي نمونه های آلومينيومي  7075فورج شده در شرايط T6مورد بررسي قرار گرفته است. بدين منظور عمليات بازگشت در درجه حرارت هاي 220 ،200 ،180و، 240درجه سـانتيگراد به  مدت زمان هاي 10 ،5و 20دقيقه در حمام نمك و متعاقب آن مجـددا” سـيكل پيرسـازي در دمـاي 120درجـه سانتيگراد و زمان 24ساعت در حمام روغن روي  نمونه ها اعمال شده اسـت. ساختارميكروسـكوپي و خـواص مكـانيكي نمونه هاي RRAشده با نمونه هاي T6مورد مقايسه قرار گرفته است. نتايج  بدست آمده نشان ميدهد كـه در صـورت اعمال مناسب عمليات RAكه باعث بهبود مقاومت به خوردگي تنشي آلياژ مي گـردد، خـواص مكـانيكي قطعـات  جدار نازك آلياژ 7075به نحو مؤثري افزايش مييابد.

تعداد:
مقایسه

چکیده

يكي از معمولترين سيكلهاي عمليات حرارتي كه بر روي آلياژ آلياژ آلومينيوم 7075انجام مي شود عمليات حرارتـي T6است كه طي آن استحكام و سختي  به هزينه مقاومت به خوردگي تنـشي افـزايش مـييابـد. در كـار حاضـر، تـأثير عمليات حرارتي برگشت-پيرسازي مجدد (RRA) بر روي نمونه های آلومينيومي  7075فورج شده در شرايط T6مورد بررسي قرار گرفته است. بدين منظور عمليات بازگشت در درجه حرارت هاي 220 ،200 ،180و، 240درجه سـانتيگراد به  مدت زمان هاي 10 ،5و 20دقيقه در حمام نمك و متعاقب آن مجـددا” سـيكل پيرسـازي در دمـاي 120درجـه سانتيگراد و زمان 24ساعت در حمام روغن روي  نمونه ها اعمال شده اسـت. ساختارميكروسـكوپي و خـواص مكـانيكي نمونه هاي RRAشده با نمونه هاي T6مورد مقايسه قرار گرفته است. نتايج  بدست آمده نشان ميدهد كـه در صـورت اعمال مناسب عمليات RAكه باعث بهبود مقاومت به خوردگي تنشي آلياژ مي گـردد، خـواص مكـانيكي قطعـات  جدار نازك آلياژ 7075به نحو مؤثري افزايش مييابد.

مقدمه

آلياژ آلومينيم 7075يكي از آلياژهاي با استحكام بالا است در كـه صـنايع مختلـف از جملـه صـنايع خودروسازي و هوا فضا كاربرد گسترده اي دارد. جهت بهبود خـواص مكـانيكي و متـالورژيكي آلياژ از روشهاي ترمومكانيكي ع و مليات حرارتي رسوب سختي استفاده مي .شود بطور كلـي عمليـات ترمومكانيكي شامل  تغيير فرم پلاستيكي آلياژ در دماي و بالا تبلـور مجـدد جهـت دسـتيابي بـه ريـز ساختار مناسب است و عمليات حرارتي رسـوب سـختي شـامل دو  مرحلـه عمليـات انحـلال سـازی و  پيرسازي می باشد. هدف از عمليات انحلال سازي، حل كردن رسوبهاي Al2CuMgو MgZn2قابل حل كه اصلي ترين آنها  هستند در زمينه بوده در كه نتيجه يـك محلـول جامـد فـوق اشـباع بـا پايـه آلومينيم ايجاد مي گردد. مرحله پيرسازي به كه روش مصنوعي يا طبيعي انجام  مي شـود، بـا ايجاد رسوب هاي بسيار كوچك در ريز ساختار، استحكام و سختي آلياژ را افزايش  ميدهد. از آنجـا كه در هر صورت صفحات ضخيم اين در آلياژ جهت كوتاه عرضي نسبت به خوردگي تنـشي حـساس بوده اند، بنابراين عمليات بازپخت T73و T76براي بهبود مقاومت ابر بر در خوردگي تنشي و ورقـه اي توسعه داده شدند.

 

 

ABSTRACT

One of the most commonly used heat treatment cycles on aluminum alloy 7075 alloy is thermal treatment T6, in which strength and hardness increase the cost of tensile corrosion resistance. In the present work, the effect of re-degassing heat treatment (RRA) on 7075 aluminum forged samples under T6 conditions has been investigated. For this purpose, the return operation was carried out at 220, 200, 180, and 240 ° C for 10, 5 and 20 minutes in salt baths, and subsequently the vacuum cycle was carried out at 120 ° C and 24 hours in an oil bath on the samples. The microscopic structure and mechanical properties of RRA specimens were compared with T6 samples, and the results showed that if the RA operations were applied to improve the tensile strength of the alloy, the mechanical properties of the thin-walled 7075 alloys were effectively increased. .

INTRODUCTION

Aluminum alloy 7075 is one of the high-strength alloys in which various industries, including automotive and aerospace industries, are widely used. Thermomechanical methods are used to improve the mechanical and metallurgical properties of the alloy. Thermomechanical procedures are generally used to change the plastic form of the alloy at high temperature and high recrystallization to achieve microstructure, and the heat treatment of hardening is two steps Liquidation and de-icing operations. The purpose of the dissolution operation is to dissolve the soluble Al2CuMg and MgZn2 deposits, which are the most important ones, in the field resulting from the creation of an aluminum supersaturated solid solution. The depositional stage, which is done artificially or naturally, increases the strength and hardness of the alloy by creating very small deposits in the microstructure. Since, in any case, the thick sheets in the alloy were sensitive to tensile corrosion for short-span, so the T73 and T76 annealing operations were developed to improve the superconductivity in tensile and sheet tension corrosion.

Year: 2007

Publisher : 11th National Congress of metallurgy of Iran

By : Vahid Tary, Ahmad Kermanpour, Mehran Kianinia, Yousef Mazaheri, Ebrahim Heshmat Dehkordi

File Information: persian Language/ 10 Page / size: 726 KB

Download tutorial

سال : 1386

ناشر : يازدهمين كنگره ملي مهندسين متالورژی ايران

کاری از : وحيد تاري, احمد كرمانپور, مهران كياني نيا, يوسف مظاهري, ابراهيم حشمت دهكردي

اطلاعات فایل : زبان فارسی / 10 صفحه / حجم : KB 726

آموزش دانلود

 

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “بررسي تأثير عمليات حرارتي برگشت-پيرسازي مجدد بر خواص مكانيكي آلياژ آلومينيوم 707-T6”
درحال بارگذاری ...

کانال تلگرام تعلیم

دانلود کتاب و مقالعه

ورود به کانال TELEGRAM
CLOSE