سبد خرید

حراج

بررسي تأثير آلومينيوم و منگنز روي بهينه سازي و بهبود خواص مكانيكي فولاد42CrMoS4

1,900 تومان 1,800 تومان

موجودی: در انبار

عناصر آلياژي نقش عمده اي در خواص نهايي فولاد ها ايفا ميكند، مهمترين پارامتر تأثير گذار در بهينـه سازي خواص مكانيكي فولاد توسط عناصر آلياژي، افزايش سختي پذيري و تغييـر ريـز سـاختار و نهايتـاً حصول استحكام كششي و داكتيليتي بالا مـيباشـد. نقـش ديگـر ايـن عناصـر ، كـاهش درصـد گازهـاي محلول، پايدار سازي ناخالصي ها و تبديل آنها به صورت آخال هاي فلزي مفيد مي باشد. كنترل هر يك از اين مراحل تأثير عمده اي روي خواص نهايي فولاد ايفا مي .كند در اين پژوهش بـه منظـور بهينـه سـازي خواص مكانيكي فولاد ،42CrMoS4تأثير افزايش منگنز در محدوده بالاي استاندارد وافزايش آلومينيوم در مقادير 0/015تا 0/03درصد، به طـور جداگانـه مـورد بررسـي قـرار گرفـت. بعـد از مقايـسه نتـايج آزمايش هاي متالوگرافي، شكـست نگـاري و آزمايـش هاي مكـانيكي، و مقايـسه نتـايج حاصـله مـشخص گرديد در هر دو حالت بهينه سازي خواص نهايي در حد استاندارد بوده و منگنز در مقايسه با آلومينيوم به علت تأثير روي سختي پذيري باعث بهبود استحكام كششي مي شود، در حالي كه آلومينيوم به علت تأثير بر اندازه دانه و پايدار سازي گازهاي محلول تـأثير بيـشتري روي داكتيليتـي و چقرمگـي شكـست ايجـاد مي كند.

تعداد:
مقایسه

چکیده

عناصر آلياژي نقش عمده اي در خواص نهايي فولاد ها ايفا ميكند، مهمترين پارامتر تأثير گذار در بهينـه سازي خواص مكانيكي فولاد توسط عناصر آلياژي، افزايش سختي پذيري و تغييـر ريـز سـاختار و نهايتـاً حصول استحكام كششي و داكتيليتي بالا مـيباشـد. نقـش ديگـر ايـن عناصـر ، كـاهش درصـد گازهـاي محلول، پايدار سازي ناخالصي ها و تبديل آنها به صورت آخال هاي فلزي مفيد مي باشد. كنترل هر يك از اين مراحل تأثير عمده اي روي خواص نهايي فولاد ايفا مي .كند در اين پژوهش بـه منظـور بهينـه سـازي خواص مكانيكي فولاد ،42CrMoS4تأثير افزايش منگنز در محدوده بالاي استاندارد وافزايش آلومينيوم در مقادير 0/015تا 0/03درصد، به طـور جداگانـه مـورد بررسـي قـرار گرفـت. بعـد از مقايـسه نتـايج آزمايش هاي متالوگرافي، شكـست نگـاري و آزمايـش هاي مكـانيكي، و مقايـسه نتـايج حاصـله مـشخص گرديد در هر دو حالت بهينه سازي خواص نهايي در حد استاندارد بوده و منگنز در مقايسه با آلومينيوم به علت تأثير روي سختي پذيري باعث بهبود استحكام كششي مي شود، در حالي كه آلومينيوم به علت تأثير بر اندازه دانه و پايدار سازي گازهاي محلول تـأثير بيـشتري روي داكتيليتـي و چقرمگـي شكـست ايجـاد مي كند.

مقدمه

حصول خواص مكانيكي مطلوب در فولاد ها تحت تأثير عوامل مختلفي قرار دارد، اين عوامل در مراحل مختلف توليد فولاد با تأثير گذاشـتن بـر ويژگـي هـاي فـولاد، باعـث تغييـر خـواص نهـايي مـيشـوند از . مهمترين فاكتورهاي كنترل كننده خواص فولاد ها ميتوان به عناصر آلياژي اشاره كرد. افـزايش عناصـر آلياژي باعث استحكام بخشي از طريق محلـول جامـد و شـ افـزايش سـختي پـذيري مـي .ود در ايـن ميـان بيشترين تأثير مربوط به عناصر منگنز و موليبدن ميباشد. در حضور مقادير مناسب از اين عناصر مـيتـوان در سرعت هاي سرد كردن كم، درصد مناسبي از مارتنزيـت در محـصولات ايجـاد كـرد. سـاختار مارتنزيت بازگشت شده در فولاد ها داراي تركيب مناسبي از اسـتحكام و داكتيليتـي مـيباشـد و حـصول درصد مناسب از اين ساختار به پارامترهايي چون، ابعـاد نمونـه، نحـوه كـوئنچ و تركيـب شـيميايي فـولاد بستگي دارد.

 

ABSTRACT

Alloy elements play a major role in the final properties of the steel, the most important parameter in optimizing the mechanical properties of steel by alloying elements, increasing hardness and changing the microstructure, and finally achieving tensile strength and high ductility. Another role of these elements is reducing the percentage of soluble gases, stabilizing impurities and converting them into useful metal gels. The control of each of these steps has a major impact on the final properties of steel. In order to optimize the mechanical properties of steel, 42CrMoS4, the effect of increasing manganese in the upper range of standard and increasing the alumina in the range of 0.015 to 0.03%, separately The survey was conducted. After comparing the results of metallographic tests, failures and mechanical tests, and comparison of the results, it was found that in both cases the optimization of the final properties was standard and the manganese, in comparison with aluminum, improved the tensile strength in comparison with aluminum due to its effect on hardness. , While Aluminum, due to its effect on grain size and stabilization of dissolved gases, has a greater effect on ductility and fracture toughness.

INTRODUCTION

The achievement of desired mechanical properties in steel is influenced by various factors. These factors in the various stages of steel production affect the properties of steel, causing changes in final properties. The most important factors controlling the properties of steel are alloying elements. Increasing of alloying elements causes solidification through solid solution and increasing hardness. In this case, the most effect is on manganese and molybdenum elements. In the presence of suitable amounts of these elements, a low percentage of martensite in products can be produced at low cooling rates. The structure of martensite returned in steel has a good combination of strength and dactylity, and the proper percentage of this structure depends on parameters such as sample dimensions, quenching and chemical composition of the steel.

Year: 2007

Publisher : 11th National Congress of metallurgy of Iran

By : Majid Mohammadi, Siroos Javadpour, Mohammad Hossein Nesati, Reza Rezaei, Hossein Kardi, Asghar Memari

File Information: persian Language/ 10 Page / size: 723 KB

Download tutorial

سال : 1386

ناشر : يازدهمين كنگره ملي مهندسين متالورژی ايران

کاری از : مجيد محمدی ، سيروس جوادپور ،محمد حسين نشاطي , رضا رضايي ،حسين كاردي ،اصغر معماري

اطلاعات فایل : زبان فارسی / 10 صفحه / حجم : KB 723

آموزش دانلود

 

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “بررسي تأثير آلومينيوم و منگنز روي بهينه سازي و بهبود خواص مكانيكي فولاد42CrMoS4”
درحال بارگذاری ...