سبد خرید

حراج

بررسي افزايش كسر حجمي ذرات تقويت كنندة سراميكي TiB2برريز ساختار و خواص مكانيكي كامپوزيت هاي پايه آلومينيمي Al – TiB2تهية شده به روش ريخته گري

1,900 تومان 1,800 تومان

موجودی: در انبار

كامپوزيتهاي پاية آلومينيمي َ( Al MMC9)  به دليل وزن سبك ، استحكام بالا ،مـدول الاستيـسيته ويـژة بـالا و مقاومـت بـه سايش عالي و ضريب انبساط  حرارتي كم در مقايسه با ساير آلياژهاي رايج بسيار مورد توجه قرار گرفتـه اسـت.در ايـن تحقيـق ريزساختار و خواص مكانيكي كامپوزيت پاية آلومينيمي از  آلياژ A356.1با افزودن ذرات تقويت كننـده TiB2بـا درصـدهاي حجمي 10 ، 5و 15و ريخته گري شده در دماي 750 °Cبررسي شده است .در تهية كامپوزيت  از روش ريخته گري ( stir (castingاستفاده شده و جهت ايجاد تلاطم در مذاب يك پروانة گرافيتي كه نقش همزن و بوجود آورندة جريان گردابي حين افزودن  ذرات تقويت كننده را ايفا مي كند بكار برده شده است .ريز ساختار نمونه ها توسـط ميكروسـكوپ الكترونـي روبـشي1 مورد بررسي قرار گرفت.براي  بررسي تركيب فازي نمونه ها ازروش آناليزدستگاهي پراش پرتو Xاستفاده شد. .. به منظور بررسـي تغييرات سختي روش سختي سنجي ويكرز انجام  گرفت. با انجام تست استحكام مكانيكي تغييرات حاصله در استحكام كشـشي مورد بررسي قرار گرفت .بررسي نتايج بدست آمده بيانگر تاثير مثبت افزودن  ذرات سراميكي و ايجاد شرايط بهينه توسط ذرات TiB2در كامپوزيت و بهبود خواص آلياژ پايه ميباشد. بـا افـزايش ذرات TiB2سـختي 96ويكـرز در  كامپوزيـت Al-%15 TiB2حاصل شده ودركامپوزيت Al-%10 TiB2استحكام كششي در حدود 32درصد نسبت به آلياژ پايه بهبود يافته است.

تعداد:
مقایسه

چکیده

كامپوزيتهاي پاية آلومينيمي َ( Al MMC9)  به دليل وزن سبك ، استحكام بالا ،مـدول الاستيـسيته ويـژة بـالا و مقاومـت بـه سايش عالي و ضريب انبساط  حرارتي كم در مقايسه با ساير آلياژهاي رايج بسيار مورد توجه قرار گرفتـه اسـت.در ايـن تحقيـق ريزساختار و خواص مكانيكي كامپوزيت پاية آلومينيمي از  آلياژ A356.1با افزودن ذرات تقويت كننـده TiB2بـا درصـدهاي حجمي 10 ، 5و 15و ريخته گري شده در دماي 750 °Cبررسي شده است .در تهية كامپوزيت  از روش ريخته گري ( stir (castingاستفاده شده و جهت ايجاد تلاطم در مذاب يك پروانة گرافيتي كه نقش همزن و بوجود آورندة جريان گردابي حين افزودن  ذرات تقويت كننده را ايفا مي كند بكار برده شده است .ريز ساختار نمونه ها توسـط ميكروسـكوپ الكترونـي روبـشي1 مورد بررسي قرار گرفت.براي  بررسي تركيب فازي نمونه ها ازروش آناليزدستگاهي پراش پرتو Xاستفاده شد. .. به منظور بررسـي تغييرات سختي روش سختي سنجي ويكرز انجام  گرفت. با انجام تست استحكام مكانيكي تغييرات حاصله در استحكام كشـشي مورد بررسي قرار گرفت .بررسي نتايج بدست آمده بيانگر تاثير مثبت افزودن  ذرات سراميكي و ايجاد شرايط بهينه توسط ذرات TiB2در كامپوزيت و بهبود خواص آلياژ پايه ميباشد. بـا افـزايش ذرات TiB2سـختي 96ويكـرز در  كامپوزيـت Al-%15 TiB2حاصل شده ودركامپوزيت Al-%10 TiB2استحكام كششي در حدود 32درصد نسبت به آلياژ پايه بهبود يافته است.

 

 

مقدمه

در چند دهة اخير تكامل قابل توجهي در تكنولوژي توليد و بكارگيري كامپوزيت ها حاصل شده است. از اين دستة جديد مـواد مركب كه با ادغام اجزاي  گوناگون ساخته ميشود به منظور دستيابي به قابليـت هـايي كـه از توانـايي هريـك از اجـزائ آن بـه تنهايي خارج است استفاده ميشود . علاوه بر آن   ،خواص فيزيكي كامپوزيت هاي زمينـه فلـزي هميـشه در نتيجـة حـضور تقويت كننده ها بهبود مي يابد. استفاده از كامپوزيت با زمينه آلومينيمي (AlMC) در  بسياري از كاربردهاي ويژه نظير صنعت هوافضاو صنايع نظامي به دليل هزينة بالاي توليد محدود شده است.اخيرآ،كامپوزيت هاي پايه آلـومينيمي بـراي  توليـد قطعات اتومبيل نظير پيستون موتور ، بوش سيلندر ،ديسك ترمز و غيره بكار برده شده است.

 

 

 

ABSTRACT

Metal matrix composites(MMC) reinforced with ceramic phase emerged as an important class of materials for structure , wear, thermal, transportation and electrical applications , not needing ductility and toughness. Because of their excellent properties relative to those exhibited by the corresponding monolithic alloys. In the present work, the effect of adding different fraction weight` 5,10,15 % TiB2) on microstructure and behavior at750ºC, have been investigated. Microstructure of samples was examined by optical and scanning electron microscopy. Composition was determined by XRD. Hardness and ultimate strenght were measured. The fabricated composites Al-TiB2 showed better improvement in the mechanical behavior and better  condition was selelected.

INTRODUCTION

In recent decades, considerable development has been achieved in the technology of producing and applying composites. From this new set of composite materials, which is made by integrating various components, it is used to achieve capabilities that are out of the ability of any of its components alone. In addition, the physical properties of metal-based composites always improve as a result of the presence of reinforcers. The use of aluminum composite (AlMC) in many special applications, such as the aerospace industry, is limited by the high cost of production. Already, aluminum base composites are used to produce automotive components such as engine piston, cylinder bush, brake disc, etc. Has been slain.

Year: 2007

Publisher : 11th National Congress of metallurgy of Iran

By : Farhad Abdi, Hossein Abdi Zadeh, Kamyar Shirvani Moghadam

File Information: persian Language/ 14 Page / size: 2.82 KB

Download tutorial

سال : 1386

ناشر : يازدهمين كنگره ملي مهندسين متالورژی ايران

کاری از : فرهاد عبدي، حسين عبدي زاده ، كاميار شيرواني مقدم

اطلاعات فایل : زبان فارسی / 14 صفحه / حجم : KB 2.82

آموزش دانلود

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “بررسي افزايش كسر حجمي ذرات تقويت كنندة سراميكي TiB2برريز ساختار و خواص مكانيكي كامپوزيت هاي پايه آلومينيمي Al – TiB2تهية شده به روش ريخته گري”
درحال بارگذاری ...