سبد خرید

بررسي ارتباط نتايج آزمايش مقاومت الكتريكي سطحي بتن با آزمايش نفوذ تسريع شده يون كلرايد (RCPT)در نمونه هاي كارگاهي

تومان

موجودی: در انبار

ارزيابي ميزان مقاومت بتن در برابر نفوذ يون كلرايد براي پيش بيني دوام بتن در برابر خوردگي آرماتورها اهميت زيادي دارد. يكي از آزمايش هاي متداول براي اين امر آزمايش نفوذ تسريع شده يون كلرايد (RCPT) است. در سال هاي اخير با توجه به سخت و پرهزينه بودن انجام اين آزمايش و همچنين پايه هاي فيزيكي مشترك آن با آزمايش ارزان و غيرمخرب مقاومت الكتريكي سطحي بتن، تلاش بسياري براي پيدا كردن رابطه اي ميان نتايج اين دو آزمايش انجام شده است. در اين مقاله با استفاده از نمونه هاي كارگاهي گرفته شده از سطح استان تهران، به بررسي ارتباط نتايج اين دو آزمايش در سنين 28و 91روزه پرداخته شده است. براي پيش بيني مقاومت الكتريكي سطحي نمونه ها با استفاده از نتايج آزمايش RCPTاز دو رابطه پيشنهاد شده توسط FDOTو مركز تحقيقات تكنولوژي و دوام بتن دانشگاه صنعتي اميركبير استفاده شده است. در نهايت مشاهده مي شود كه با وجود كارگاهي بودن نمونه هاي گرفته شده و عدم وجود هيچگونه كنترل اضافي، نتايج اين دو آزمايش ارتباط بسيار خوبي با يكديگر دارند و دقت پيش بيني مقاومت الكتريكي سطحي نمونه ها نيز با استفاده از روابط پيشنهاد شده در حد مناسبي قرار دارد.

تعداد:
مقایسه

چکیده

ارزيابي ميزان مقاومت بتن در برابر نفوذ يون كلرايد براي پيش بيني دوام بتن در برابر خوردگي آرماتورها اهميت زيادي دارد. يكي از آزمايش هاي متداول براي اين امر آزمايش نفوذ تسريع شده يون كلرايد (RCPT) است. در سال هاي اخير با توجه به سخت و پرهزينه بودن انجام اين آزمايش و همچنين پايه هاي فيزيكي مشترك آن با آزمايش ارزان و غيرمخرب مقاومت الكتريكي سطحي بتن، تلاش بسياري براي پيدا كردن رابطه اي ميان نتايج اين دو آزمايش انجام شده است. در اين مقاله با استفاده از نمونه هاي كارگاهي گرفته شده از سطح استان تهران، به بررسي ارتباط نتايج اين دو آزمايش در سنين 28و 91روزه پرداخته شده است. براي پيش بيني مقاومت الكتريكي سطحي نمونه ها با استفاده از نتايج آزمايش RCPTاز دو رابطه پيشنهاد شده توسط FDOTو مركز تحقيقات تكنولوژي و دوام بتن دانشگاه صنعتي اميركبير استفاده شده است. در نهايت مشاهده مي شود كه با وجود كارگاهي بودن نمونه هاي گرفته شده و عدم وجود هيچگونه كنترل اضافي، نتايج اين دو آزمايش ارتباط بسيار خوبي با يكديگر دارند و دقت پيش بيني مقاومت الكتريكي سطحي نمونه ها نيز با استفاده از روابط پيشنهاد شده در حد مناسبي قرار دارد.

 

 

مقدمه

طبق تعريف ،ACI 201دوام بتن حاوي سيمان پرتلند به توانايي آن براي مقابله با عوامل هوازدگي، تهاجم شيميايي، سايش و يا هر فرآيندي كه به آسيب ديدگي مي انجامد گفته مي شود. بر اين اساس بتن پايا بتني است كه تا حدود زيادي شكل اوليه، كيفيت و قابليت خدمت رساني خود را در شرايط  محيطي حاكم، در طول عمر خدمت رساني مورد نظر، حفظ نمايد. انجام برخي آزمايش هاي دوام بتن در حالت تسريع نشده هر چند نتايج بسيار روشن و  قابل استنادي را ارائه مي دهند و در برخي كارهاي علمي انجام آنها غير قابل اجتناب است اما مي تواند بسيار زمان گير باشد. بنابراين اين آزمايش ها در  كارهاي عملي معمولا قابل استفاده نيستند. در عمل 2روش كلي تسريع شده براي پي بردن به ميزان دوام بتن وجود دارد.

 

 

ABSTRACT

Evaluation of the strength of concrete against chloride ion penetration is very important for predicting the durability of concrete against corrosion of reinforcement. One common test for this is the accelerated ion-chloride penetration test (RCPT). In recent years, due to the costly cost of carrying out this test and its common physical bases with a cheap and non-destructive test of surface electrical resistance, many attempts have been made to find a relationship between the results of these two experiments. In this paper, using the workshop samples taken from the province of Tehran, the relationship between the results of these two experiments at 28 and 91 days has been investigated. To predict the surface electrical resistance of the samples, using the results of the RCPT test, two relationships proposed by FDOT and the technology and durability research center of Concrete of Amir Kabir University of Technology have been used. Finally, it can be seen that despite the fact that the samples are worksmanship and there is no additional control, the results of these two experiments are very well-connected, and the accuracy of the prediction of surface electrical resistance of the samples is also well-suited with the proposed relationships. contract.

INTRODUCTION

According to the definition, ACI 201 is the durability of Portland cement with its ability to cope with weathering, chemical invasion, wear, or any process that results in damage. Accordingly, concrete concrete is one that preserves, to a large extent, its original form, its quality and serviceability in the environmental conditions prevailing over the lifetime of the service in question. Execution of some concrete durability tests in an accelerated state, although they provide very clear and curable results, and in some scientific works, they are unavoidable, but can be very time consuming. Therefore, these experiments are not usually usable in practical tasks. In practice, there are 2 generalized accelerated methods to find out the durability of concrete.

Year: 2011

Publisher : Sixth National Congress on Civil Engineering

By : Ali Akbar Ramezanianpour, Payam Vosoughi, Amir Reza Pielar 

File Information: persian Language/ 8 Page / size: 382 KB

Only site members can download free of charge after registering and adding to the cart

Download tutorial

سال : 1390

ناشر : ششمین کنـگره ملی مهنـدسی عمـران

کاری از : علي اكبر رمضانيانپور ،پيام وثوقي ،امير رضا پيلوار

اطلاعات فایل : زبان فارسی / 8 صفحه / حجم : KB 382

فقط اعضای سایت پس از ثبت نام و اضافه کردن به سبد خرید می توانند دانلود رایگان کنند.خوشحال می شویم به ما پبیوندید

آموزش دانلود

 

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “بررسي ارتباط نتايج آزمايش مقاومت الكتريكي سطحي بتن با آزمايش نفوذ تسريع شده يون كلرايد (RCPT)در نمونه هاي كارگاهي”
درحال بارگذاری ...