سبد خرید

حراج

بررسي اثر كمك زينترهاي اكسيدي زيركونيا و تالك بر رفتار زينترينگ و خواص مكانيكي كاربيد بور

1,900 تومان 1,800 تومان

موجودی: در انبار

در اين تحقيق اثر افزودن تالك و زيركونيا بر خواص مكانيكي و رفتار زينترينگ كاربيد بور مورد بررسي و مقايسه قرار گرفته است. بدين منظور مقادير متفاوتي  از اين مواد، صفر تا 30درصد وزني به پودر اوليه (كاربيد بور) افزوده شد و پس از آماده سـازي نمونـه هـاي خـام، در دو دمـاي متفـاوت 2050و 2150 درجه  سانتي گراد، زينتر گرديدند. آزمايشات صورت گرفته بر روي نمونه ها آشكار نمود كه هر دو ماده رفتار زينترينگ و خواص مكانيكي كاربيد بور را بهبود مي  بخشند. درحالي كه تالك به واسطه فراوانتر بودن نـسبت بـه زيركونيـا، مـي توانـد جايگزين مناسبي براي اين تركيب در اين سيستم محسوب شود.

تعداد:
مقایسه

چکیده

در اين تحقيق اثر افزودن تالك و زيركونيا بر خواص مكانيكي و رفتار زينترينگ كاربيد بور مورد بررسي و مقايسه قرار گرفته است. بدين منظور مقادير متفاوتي  از اين مواد، صفر تا 30درصد وزني به پودر اوليه (كاربيد بور) افزوده شد و پس از آماده سـازي نمونـه هـاي خـام، در دو دمـاي متفـاوت 2050و 2150 درجه  سانتي گراد، زينتر گرديدند. آزمايشات صورت گرفته بر روي نمونه ها آشكار نمود كه هر دو ماده رفتار زينترينگ و خواص مكانيكي كاربيد بور را بهبود مي  بخشند. درحالي كه تالك به واسطه فراوانتر بودن نـسبت بـه زيركونيـا، مـي توانـد جايگزين مناسبي براي اين تركيب در اين سيستم محسوب شود.

مقدمه

از كاربيد بور به دليل خواص منحصر به فردي نظير دانسيته پايين، سطح مقطـع بـالا بـراي جـذب نـوترون، پايداري و سازگاري شيميايي، نقطة ذوب بالا و  انبساط حرارتي پايين، در صنايع پيشرفته نظامي، هوافـضا، هسته اي و غيره ميگردد. همچنين لازم به ذكر است كه كاربيد بور پـس از المـاس و نيتريـد بـور  كعبـي سخت ترين ماده شناخته شده است. با وجود خواص مذكور، استفاده از كاربيد بور با مـشكلاتي نيز همراه است. حساسيت بالاي اين تركيب  به شكست ترد  (KIC = 3/7MPa.m 1/2) يا به عبـارت ديگـر چقرمگي شكست پايين آن و همچنين مشكلات همراه با ساخت قطعات كاربيد بور كه از  مهمتـرين آنهـا مي توان به قابليت زينترپذيري ضعيف آن به دليل وجود پيونـدهاي كووالانـت قـوي مـابين كـربن و بـور اشاره نمود، استفاده آنرا در كاربردهاي  ـنعتي بـا مـشكل مواجـه كـرده اسـت. همـين امـر باعـث گرديده است كه حتي با اعمال فشار در دماي بيشتر از 2000ºCنتوان قطعات با  دانسيته بالا از اين تركيب تهيه نمود. براي حل اين مشكلات روشهاي گوناگوني ارائه شده است كـه از مهمتـرين آنهـا اسـتفاده از تركيبات كمك زينتر  ميباشد. در همين راستا مواد گوناگوني شامل فلزات و سـراميك هـا بـا ايـن عنـوان مورد استفاده قرار گرفته اند. كمك زينتر هاي فلزي از قبيل Mg ، Ti ، Si  ،Alو ،Feاغلب جهت ايجاد محيطي براي زينتر فاز مايع با ميزان اثرات مختلف بر بهبود رفتار زينترينگ و خواص مكانيكي اين تركيب، مورد اسـتفاده و بررسي  قرار گرفته اند.

 

 

ABSTRACT

In this study, the effect of adding talc and zirconia on mechanical properties and carbide-borne zinc coating behavior have been compared. For this purpose, different amounts of these materials were added from 0 to 30% by weight to the primary powder (boron carbide), and after preparation of the raw samples, the two different temperatures were 2050 and 2150 ° C. Experiments on the samples show that both materials improve the zinc content and mechanical properties of boron carbide. While talc can be a good alternative to this zirconia, it can be a good alternative to this system.

INTRODUCTION

Due to its unique properties such as low density, high cross section for neutron absorption, chemical stability and chemical compatibility, high melting point and low thermal expansion in advanced military, aerospace, nuclear industry, etc., Boron Carbide is also used. It should also be noted that boron carbide is known as the hardest substance after diamonds and borite carbide nitride. Despite the above mentioned properties, the use of boron carbide is also associated with problems. The high sensitivity of this compound to a brittle failure (KIC = 3 / 7MPa.m 1/2), in other words its low failure toughness, as well as problems with the production of boron carbide components, the most important of which is its poor euphoria due to its existence Strong covalent bonds between carbon and boron indicate that it is difficult to use in reticulum applications. This has made it impossible for high-density components to be made even at pressures above 2000ºC. Various methods have been proposed for solving these problems, the most important of which is the use of Sinert’s compounds. In this regard, various materials including metals and ceramics have been used with this title. The use of metallic zeolites such as Mg, Ti, Si, Al, and Fe are often used to create an environment for liquid phase synthesis with different effects on the improvement of zinc coating behavior and mechanical properties of this compound.

Year: 2007

Publisher : 11th National Congress of metallurgy of Iran

By : Hamid Reza Baharvandi, Ali Mohammad Hadian, Ehsan Rezaqiqi

File Information: persian Language/ 12 Page / size: 841 KB

Download tutorial

سال : 1386

ناشر : يازدهمين كنگره ملي مهندسين متالورژی ايران

کاری از : حميدرضا بهاروندي ، علي محمد هاديان ، احسان رضابيگي

اطلاعات فایل : زبان فارسی / 12صفحه / حجم : KB 841

آموزش دانلود

 

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “بررسي اثر كمك زينترهاي اكسيدي زيركونيا و تالك بر رفتار زينترينگ و خواص مكانيكي كاربيد بور”
درحال بارگذاری ...