سبد خرید

حراج

بررسي اثر فلاكس و مكانيزم آن در حلاليت كامپكت منگنز-آلومينيم در مذاب آلومينيم

1,900 تومان 1,800 تومان

موجودی: در انبار

در اين پژوهش اثر يـك فلاكـس كلرايـدي بـر حلاليـت كامپكـت منگنـز-آلـومينيم و مكـانيزم عملكـرد فلاكس مورد بررسي قرار گرفته است. آزمايش هاي بازيـابي بـر روي كامپكت هـاي حـاوي 0تـا %20وزنـي فلاكس انجام شدند. همچنين جهت بررسي تغييرات دمـاي كامپكـت حـين گـرم شـدن پيوسـته و رديـابي واكنش هاي گرمازاي تشكيل تركيب بين فلزي در آنها، يك قطعه از كامپكت ها در يـك كـوره مقـاومتي بـه طور پيوسته حرارت داده، دماي آن توسط يك ترموكوپل اندازه گيري و تغييرات دماي كامپكت در طول زمان ثبت شد. نتايج نشان دادند كـه كامپكت هـاي حـاوي – %15 10وزنـي فلاكـس سـرعت  انحـلال بهتـري نسبت به كامپكت فاقد فلاكس دارند. افزايش سرعت انحلال عمدتا در اثـر كـاهش شـديد زمـان نهفتگـي بود. علت اين امر، اثر فلاكس در كاهش دماي شروع واكنش هاي تشكيل تركيب بـين فلـزي ارزيـابي شـد. اين كاهش دما به نقش فلاكس در حذف لايه اكسيد از سطح ذرات آلومينيم و منگنز نسبت داده شد. اين مكانيزم به صورت شكستن لايه اكسيد به كامپكت هاي فاقد فلاكس نيز تعميم داده شد.

تعداد:
مقایسه

چکیده

در اين پژوهش اثر يـك فلاكـس كلرايـدي بـر حلاليـت كامپكـت منگنـز-آلـومينيم و مكـانيزم عملكـرد فلاكس مورد بررسي قرار گرفته است. آزمايش هاي بازيـابي بـر روي كامپكت هـاي حـاوي 0تـا %20وزنـي فلاكس انجام شدند. همچنين جهت بررسي تغييرات دمـاي كامپكـت حـين گـرم شـدن پيوسـته و رديـابي واكنش هاي گرمازاي تشكيل تركيب بين فلزي در آنها، يك قطعه از كامپكت ها در يـك كـوره مقـاومتي بـه طور پيوسته حرارت داده، دماي آن توسط يك ترموكوپل اندازه گيري و تغييرات دماي كامپكت در طول زمان ثبت شد. نتايج نشان دادند كـه كامپكت هـاي حـاوي – %15 10وزنـي فلاكـس سـرعت  انحـلال بهتـري نسبت به كامپكت فاقد فلاكس دارند. افزايش سرعت انحلال عمدتا در اثـر كـاهش شـديد زمـان نهفتگـي بود. علت اين امر، اثر فلاكس در كاهش دماي شروع واكنش هاي تشكيل تركيب بـين فلـزي ارزيـابي شـد. اين كاهش دما به نقش فلاكس در حذف لايه اكسيد از سطح ذرات آلومينيم و منگنز نسبت داده شد. اين مكانيزم به صورت شكستن لايه اكسيد به كامپكت هاي فاقد فلاكس نيز تعميم داده شد.

 

 

مقدمه

كامپكت مخلوطي از پودر عنصر آلياژي و پودر عنصر پايـه اسـت كـه در دمـاي محـيط فشـرده مـيشـود. گاهي يك فلاكس نيز به ايـن مخلـوط اضـافه مـيشـود. از زمـان معرفـي كامپكت هـا در اواخـر دهـه 1970 ميلادي، استفاده از اين روش براي آلياژسازي آلومينيم رشـد روز افزونـي داشـته اسـت.  انحـلال كامپكـت بسيار سريع بوده و بازيابي آن بالاست . اين مزايا در كنار سهولت توليد در مقايسه با آميژانها سـبب شده است كه امروزه استفاده از كامپكت به عنوان روش اصلي براي افزودن عناصري چون كروم و منگنـزبه آلومينيم شناخته شود. بازيابي كامپكت ها و مكانيزم انحـلال آن توسـط محققـين متعـدد بررسـي شـده است. مكانيزم انحلال شامل سه مرحله است. ابتدا يك زمان نهفتگي وجود دارد كه هيچ انحلالـي در اين زمان مشاهده نميشود. طي اين زمان واكنش هاي تشكيل تركيبات بين فلزي داخـل كامپكـت انجـام ميشوند. در اثر اين واكنشها، بخش عمده ذرات عنصر آلياژي به تركيبات بين فلزي تبديل شـده يـا حـول آنها لايه اي از اين تركيبات شكل ميگيرد. اين تركيبات به عنوان فاز واسطه در انحـلال عمـل مـيكننـد و تشكيل آنها نقش حياتي در انحلال سريع كامپكت دارد.

 

ABSTRACT

In this study, the effect of a chloride flux on the solubility of Mn-Aluminum compote and the Flux function mechanism have been investigated. Recovery experiments were carried out on compote containing 0 to 20 wt% Fluxes. Also, to study the temperature changes of the compartment during continuous heating and to trace the thermal reactions of the formation of intermetallic composition in them, one piece of the compacts in a resistive furnace was heated continuously, its temperature was measured by a thermocouple and the temperature changes of the compote in length Time was recorded. The results showed that the compote containing – 15% by weight of Flux has a better dissolution rate than a Flex-free Compact. The increased dissolution rate was mainly due to a significant decrease in latency. Due to this, the effect of fluxes on the reduction of the temperature of the onset of intermetallic intermetallic reactions was evaluated. This decrease in temperature was attributed to the role of flux in the removal of oxide layer from the surface of aluminum and manganese particles. This mechanism was also generalized to break down the oxide layer into non-fluxed compartments.

INTRODUCTION

Kompakt is a blend of powdered alloys and base element powder, which is compressed at ambient temperature. Sometimes a flux is also added to this mixture. Since the introduction of the compacts in the late 1970s, the use of this method has been increasing for aluminum alloys. The dissolution of Kompack is very fast and its retrieval is high. These benefits, along with the ease of production compared to amigos, have led to the use of compact as the main method for adding elements such as chromium and manganese to aluminum. Compact retrieval and its dissolution mechanism have been investigated by numerous scholars. The dissolution mechanism consists of three steps. At first, there is a latency that there is no dissolution at this time. During this time, intermetallic compounds are formed in the complect. Due to these reactions, most of the particles of the alloying element are converted to intermetallic compounds or around them a layer of these compounds is formed. These compounds act as intermediary phases in dissolution, and their formation plays a vital role in the rapid dissolution of Kompack.

Year: 2007

Publisher : 11th National Congress of metallurgy of Iran

By : Mehdi Farhani, Mohammad Reza Abotalebi, Mansour Soltanieh

File Information: persian Language/ 12 Page / size: 174 KB

Download tutorial

سال : 1386

ناشر : يازدهمين كنگره ملي مهندسين متالورژی ايران

کاری از : مهدي فرهاني ، محمدرضا ابوطالبي ،منصور سلطانيه

اطلاعات فایل : زبان فارسی / 12 صفحه / حجم : KB 174

آموزش دانلود

 

 

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “بررسي اثر فلاكس و مكانيزم آن در حلاليت كامپكت منگنز-آلومينيم در مذاب آلومينيم”
درحال بارگذاری ...