محصولات

خانه مقالات-Article مقالات متالورژی- Metallurgy Articles بررسي اثر عمليات حرارتي آستمپرينگ بر روي ريزساختار و خواص مكانيكي چدن داكتيل آلياژ شده (1%مس1%آلومینیوم)
حراج!
بررسي اثر عمليات حرارتي آستمپرينگ بر روي ريزساختار و خواص مكانيكي چدن داكتيل آلياژ شده (1%مس1%آلومینیوم)[taliem.ir]

بررسي اثر عمليات حرارتي آستمپرينگ بر روي ريزساختار و خواص مكانيكي چدن داكتيل آلياژ شده (1%مس1%آلومینیوم)

1,900 تومان 1,800 تومان

دما و زمان استمپرينگ مهمترين عوامل تعيين ريزساختار و خواص مكانيكي چدن داكتيل آلياژي آستمپر شده ميباشد. هدف اين پژوهش بهينه سازي ريزساختار و خواص مكانيكي چدن داكتيل آلياژ شده با مس و آلومینیوم ( Fe-3/6C-2/7Si-0/05Mg-1Cu-1Al) تحت شرايط مختلـف عمليـات  آسـتمپرينگ می باشد. ابتدا نمونه هاي ریخته شده در دماي 950درجه به مدت 1ساعت آستنيته شده، سپس به منظـور رسيدن به خواص مكانيكي مورد نظر ( استحكام كششي، درصد سختي، ازدياد طول و چقرمگي شكست) , نمونه ها در يك حمام نمك در 3دماي 335، 285و 375درجه سانتيگراد و در فواصل زمـاني 15تـا150 دقيقه تحت عمليات آستمپرينگ قرار گرفتند. برسي  نتایج نشان داد كه نمونه آستمپر شده در دماي 285درجه سانتيگراد و زمان 15دقيقـه ازبهتـرین ریز ساختار وخواص مکانیکی برخور دار مي باشد، زيرا  ريزساختار نهايي ايـن نمونـه شـامل مخلـوطي از فريت بينيتي و آستنيت باقيمانده از پرکربن است.

توضیحات محصول

چکیده

دما و زمان استمپرينگ مهمترين عوامل تعيين ريزساختار و خواص مكانيكي چدن داكتيل آلياژي آستمپر شده ميباشد. هدف اين پژوهش بهينه سازي ريزساختار و خواص مكانيكي چدن داكتيل آلياژ شده با مس و آلومینیوم ( Fe-3/6C-2/7Si-0/05Mg-1Cu-1Al) تحت شرايط مختلـف عمليـات آسـتمپرينگ
می باشد. ابتدا نمونه هاي ریخته شده در دماي 950درجه به مدت 1ساعت آستنيته شده، سپس به منظـور رسيدن به خواص مكانيكي مورد نظر ( استحكام كششي، درصد سختي، ازدياد طول و چقرمگي شكست) , نمونه ها در يك حمام نمك در 3دماي 335، 285و 375درجه سانتيگراد و در فواصل زمـاني 15تـا150 دقيقه تحت عمليات آستمپرينگ قرار گرفتند. برسي  نتایج نشان داد كه نمونه آستمپر شده در دماي 285درجه سانتيگراد و زمان 15دقيقـه  ازبهتـرین ریز ساختار وخواص مکانیکی برخور دار مي باشد، زيرا  ريزساختار نهايي ايـن نمونـه شـامل مخلـوطي از فريت بينيتي و آستنيت باقيمانده از پرکربن است.

مقدمه

توليد چدنهاي داكتيل آستمپر شده با توجه به ويژگي هاي منحصر بـه فـرد آن در سـالهـاي اخيـر توجـه زيادي را جلب كرده و در اين زمينه شاهد تحولات زيادي در بهبود خواص اين نـوع چـدنها هـستم. تحقيقات اخير در زمينه استفاده از عناصر آلياژي در تركيـب شـيميايي چـدن داكتيـل و معرفـي آلياژهـاي جديد  با خواص متالوژيكي بالاتر، متمركز شده اسـت بـه گونـه اي كـه در مـورد بكـارگيري تركيبـات بـا درصدهاي متفاوت از عناصر مس، نيكل، موليبدن و … به  چدنهاي نشكن آستمپر شده و خواص متنـوع ناشي از آن، گزارشهاي زيادي موجود است.

مس يكي از جمله عناصر آلياژي است كه بـراي افـزايش سـختي پـذيري ايـن نـوع چـدنهـا بكـار گرفتـه ميشود، مس پايداركننده آستنيت بوده و باعث تـأخير  در شـروع دگرگـوني آن بـه پرليـت مـيگـردد بـه طوري كه امكان بدست آوردن ريزساختارهاي بينيتي را در تحولات ايزوترم بيشتر ميكند. آلومينيوم نيز در  بسياري موارد شباهت هاي بينظيري با سيلسيم كه عنصري كليدي در اين نـوع چـدنهـا مـيباشـد، دارد و علاوه بر آن با داشتن خواص منحصر به فرد همچون  افزايش مقاومت بـه خـوردگي و مقاومـت در برابر اكسيداسيون در درجه حرارتهاي بالا، به بهبود خواص تنش شكست و خـزش چـدنهـاي آسـتمپر شده  ميانجامد.

Abstract

The temperature and time of stompping are the most important determinants of the microstructure and mechanical properties of austempered dactyl metal cast iron. The aim of this study was to optimize the microstructure and mechanical properties of ductile iron alloyed with copper (Fe-3 / 6C-2 / 7Si-0 / 05Mg-1Cu-1Al) operations under different conditions austempering
is. First, the samples were austenitized at 950 ° C for 1 hour, then in order to achieve the desired mechanical properties

The results showed that austemperature sample at 285 ° C and 15 min of the best
Microstructure and mechanical properties are encountered, because the final microstructure of this sample includes a mixture of
The viscosity and austenite are high-carbon.

Introduction

Austempered dactyl cast iron production has attracted a lot of attention in recent years due to its unique properties, and there are many developments in the improvement of the properties of this type of cast iron. Recent research on the use of alloying elements in the chemical composition of ductile iron and introduction of new alloys with properties Metallurgical higher, concentrated in such a way that the use of compounds with different percentages of copper, nickel, molybdenum, etc. Cast irons Ductile Austempered And the various properties resulting from it, there are many reports available.

Aluminum in many similar cases unsurpassed with silicon, the key element in this type of cast irons are, in addition to having unique properties such as increased resistance to corrosion and resistance to oxidation at high temperatures, to improve the properties of stress fracture And austempered casting creep.

Year : 2017

Publisher : 11th Annual Congress of the Society of Metallurgy Engineers of Iran

By : Ebrahim Karamian, Seyyed Mohammad Jamali, Seyed Mahmoud Monir Vazavi

File Information : Persian Language / 8 Page/ Size :  989 KB

سال : 1396

ناشر : يازدهمين كنگره سالانه انجمن مهندسين متالورژي ايران

کاری از : ابراهيم كرميان ، سيد محمد جمالي ، سيد محمود منير واقفي

 KB 989 اطلاعات فایل : زبان فارسی / 8 صفحه / حجم

دیدگاه‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

Be the first to review “بررسي اثر عمليات حرارتي آستمپرينگ بر روي ريزساختار و خواص مكانيكي چدن داكتيل آلياژ شده (1%مس1%آلومینیوم)”