سبد خرید

بررسي اثر رفتار خاك بر روي تحليل خطر لرزه اي احتمالاتي

تومان

موجودی: در انبار

در اين مقاله سعي شده است كه به كمك تحليل خطراحتمالاتي طيف طرح يكنواخت با دوره ي بازگشت 475سال بر روي سـطح خـاك در شـهر سنندج با استفاده از روشهاي مختلف محاسبه و مورد مقايسه ميگردد. در روش اول سعي مي شود با اصلاح كردن روابط كاهنـدگي موجـود بـراي سنگ بستر،  روابط جديدي براي سطح خاك تعيين گردد. هدف اصلي اين مقاله اثبات اين روش وميزان كاربردي بودن آن است. در روش دوم بـه كمك ضرايب تشديد موجود در دستورالعمل ها دامنه طيف شتاب در سنگ بستر به سطح خاك منتقل ميگـردد. دقـت ودرسـتي ايـن دو روش بـا استفاده از معدود روابط  كاهندگي موجود براي سطح خاك وميانگين گيري از آن ها مورد مقايسه قرار ( دردگمي روش سوم) و بر روي خطا هاي احتمالاتي بحث ميشود.

تعداد:
مقایسه

چکیده

در اين مقاله سعي شده است كه به كمك تحليل خطراحتمالاتي طيف طرح يكنواخت با دوره ي بازگشت 475سال بر روي سـطح خـاك در شـهر سنندج با استفاده از روشهاي مختلف محاسبه و مورد مقايسه ميگردد. در روش اول سعي مي شود با اصلاح كردن روابط كاهنـدگي موجـود بـراي سنگ بستر،  روابط جديدي براي سطح خاك تعيين گردد. هدف اصلي اين مقاله اثبات اين روش وميزان كاربردي بودن آن است. در روش دوم بـه كمك ضرايب تشديد موجود در دستورالعمل ها دامنه طيف شتاب در سنگ بستر به سطح خاك منتقل ميگـردد. دقـت ودرسـتي ايـن دو روش بـا استفاده از معدود روابط  كاهندگي موجود براي سطح خاك وميانگين گيري از آن ها مورد مقايسه قرار ( دردگمي روش سوم) و بر روي خطا هاي احتمالاتي بحث ميشود.

 

مقدمه

احتمال وقوع زمين لرزه اي كه توسط يك زلزله با بزرگي مشخص ايجاد مي مي د وشو تواند منجر به آسيب ها و تلفات جاني و مالي در يك منطقه در دوره مشخصي از زمان شود ل خطر را، رزه اي تلقي ميكنند. به دليل عدم قطعيت موجود در پارامترهاي زلزله، تخمين مقدار اين خطر اصولاً بر پايه محاسبات احتمالاتي انجام ميشود. با توجه به رويكرد احتمالاتي آيين نامه ها و دستور العمهاي طراحي لرزه اي، تحليل خطر لرزه اي احتمالاتي يك روش رايج در كارهاي مهندسي است. در اين نوع تحليل با توجه به وضعيت گسل هاي منطقه وزلزله هاي تاريخي در منطقه، زمين لرزه هاي مختلفي به ازاي بزرگي ها و در فواصل مختلف توليد مي در ا شود و ين حالت احتمال فراگذشت زلزله نسبت به معيار شدت مشخص، تعيين ميگردد. به طور معمول اثر خاك به صورت تقريبي با توجه به رابطه كاهندگي كه در تحليل خطر استفاده ميگردد در نظر گرفته ميشود ولي از آنجا كه اثر لايه هاي خاك در چند ده متر بالايي اثر زيادي  بر روي دامنه امواج لرزهاي دارد لازم است كه اثر اين پارامتر بطور دقيق در روابط تحليل خطر ارائه شود. هدف از اين مطالعه اين است كه اثر رفتار واقعي خاك به صورت دقيق تري در فرمول بندي تحليل خطر لرزهاي احتمالاتي وارد شود كه به كمك آن بتوان اثر تشديدي خاك را به صورت مناسب تري مدل كرد.

 

 

 

ABSTRACT

In this paper, we have tried to calculate and compare with the help of the analysis of the probability of a uniform plot with a return period of 475 years on the soil surface in Sanandaj using different methods. In the first method, we try to find new relationships for soil surface by modifying the decreasing relations for the bedrock. The main purpose of this paper is to prove this method and its applicability. In the second method, using the resonant coefficients in the instructions, the amplitude of the acceleration spectrum in the bed rock is transferred to the surface of the soil. The precision and accuracy of these two methods are compared with the use of a few existing reductions in the soil surface and the estimation of them (third method) and on probabilistic errors.

INTRODUCCTION

The probability of an earthquake occurring by a magnitude specific earthquake that can lead to injuries and fatalities in a region over a specified period of time is considered to be a risk. Due to the uncertainty in the earthquake parameters, the estimated value of this risk is mainly based on probabilistic calculations. Considering the probabilistic approach of seismic design guidelines and guidelines, probabilistic seismic hazard analysis is a common method in engineering work. In this type of analysis, due to the status of faults in the region of the earthquake in the region, different earthquakes are produced for magnitude and at different distances, and the yen is determined by the probability of passing the earthquake to the specified severity criterion. Typically, soil effect is considered to be approximately based on the reduction ratio used in the risk analysis, but since the effect of the soil layers at a few tens of meters has a great effect on the seismic wave amplitude, it is necessary that the effect of this parameter To be accurately presented in the risk analysis relationship. The aim of this study is to investigate the effect of actual soil behavior in the formulation of probabilistic seismic hazard analysis, which can be used to simulate the resonant effect of the soil more appropriately.

Year: 2011

Publisher : Sixth National Congress on Civil Engineering

By : Azad Yazdani, Pouria Delavari

File Information: persian Language/ 8 Page / size: 213 KB

Only site members can download free of charge after registering and adding to the cart

Download tutorial

سال : 1390

ناشر : ششمين كنـگره ملي مهندسی عمـران

کاری از : آزاد يزداني ، پوريا دلاوري

اطلاعات فایل : زبان فارسی / 8 صفحه / حجم : KB 213

فقط اعضای سایت پس از ثبت نام و اضافه کردن به سبد خرید می توانند دانلود رایگان کنند.خوشحال می شویم به ما پبیوندید

آموزش دانلود

 

 

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “بررسي اثر رفتار خاك بر روي تحليل خطر لرزه اي احتمالاتي”
درحال بارگذاری ...