سبد خرید

بررسي آزمايشگاهي بهترين امتداد قرارگيري الياف شيشه اي دربتن مسلح شده با الياف (TRC )وتا ثير آن در ميزان جذب انرژي ضربه اي

تومان

موجودی: در انبار

استفاده از الياف شيشه اي علاوه بر بهسازي مقاومت برشي سازه هاي بتن مسلح ، روش نويني براي افزايش مقاومت ضربه اي بتن مسلح تلقي ميشود.  در تحقيق حاضر بتن مسلح شده با الياف شيشه اي (GFRP) كه با 25درصد حجمي توسط الياف شيشه ، در هر سه بعد مسلح شده است ، تحت بارگذاري ضربه اي معيني قرار ميگيرد و ظرفيت جذب انرژي و مقاومت برشي آن در دو حالت مسلح وغير مسلح بررسي ميگردد. نتايج حاصل از آزمايشات مبين آن  است كه ظرفيت جذب انرژي درسازه بتني مسلح شده يا الياف شيشه اي حدود 80تا 90درصد نسبت به حالت غير مسلح ، افرايش ميابد.

تعداد:
مقایسه

خلاصه

استفاده از الياف شيشه اي علاوه بر بهسازي مقاومت برشي سازه هاي بتن مسلح ، روش نويني براي افزايش مقاومت ضربه اي بتن مسلح تلقي ميشود.  در تحقيق حاضر بتن مسلح شده با الياف شيشه اي (GFRP) كه با 25درصد حجمي توسط الياف شيشه ، در هر سه بعد مسلح شده است ، تحت بارگذاري ضربه اي معيني قرار ميگيرد و ظرفيت جذب انرژي و مقاومت برشي آن در دو حالت مسلح وغير مسلح بررسي ميگردد. نتايج حاصل از آزمايشات مبين آن  است كه ظرفيت جذب انرژي درسازه بتني مسلح شده يا الياف شيشه اي حدود 80تا 90درصد نسبت به حالت غير مسلح ، افرايش ميابد.

مقدمه

به طور كل هدف مسلح كردن بتن با الياف شيشه اي  (GFRPيا الياف كربني ) (CFRP)به طور اخص افزايش مقاومت بتن در زمينه مقاومت خمشي ميباشد.  8در هر دو مورد مذكور ورقه هاي الياف تسليح ، به طور خارج از قطعه بتني به سطح جداره چسبانده ميشوند تا مقاومت خمشي افزايش يابد. درمقاله حاضر،  الياف شيشه اي به صورت تصادفي و همه جانبه در هر سه بعد قطعه ، به صورت 25درصد حجمي قطعه بتن ، درداخل يك تير بتن مسلح ، تعبيه  ميشوند تا تاثيرات مثبت آن در مقاومت برشي و جذب انرژي ضربه اي عرضه گردند. براي بررسي تاثير الياف شيشه اي در جذب انرژي بارهاي ضربه اي و  افزايش مقاومت برشي تيرهاي بتن مسلح ، در تحقيق حاضر ،از الياف شيشه اي به طول ثابت 32ميليمتر و حجم حدود 25درصد در ساخت قطعه بتن مسلح  استفاده شده به گونه اي كه دانسيته متوسط قطعه حاصله معادل 1473 كيلوگرم بر متر مكعب با انحراف معيار 0/9درصد حاصل گرديده است. اگر از  الياف شيشه اي براي تسليح تيرهاي بتن مسلح به صورت كاربرد آن در سه وجه تير استفاده گردد ، مقاومت آن در برابر بارهاي ضربه اي به طرز چشمگيري  افزايش ميابد و در صد جذب انرژي نيز بالا ميرود. تحقيق حاضر مبين آن است كه نسبت جذب انرژي توسط توسط تيرهاي بتني GFRPبه انرژي ضربه اي ناشي  برخورد ديناميكي ميتواند در دامنه اي بين 80تا 98در صد قرارگيرد.

ABSTRACT

The use of glass fibers in addition to improving the shear strength of reinforced concrete structures, a new method for increasing the impact  resistance of reinforced concrete It is considered In this research, glass-fiber reinforced concrete (GFRP) with 25% volume by glass fiber, in all  three dimensions Is armed, is subjected to a certain impact load and its energy absorption capacity and shear strength in both armed and non- armed Armed to be investigated. The results of the experiments indicate that the energy absorption capacity of reinforced concrete or glass  fibers Approximately 80 to 90 percent is raised to the unarmed state.

INTRODUCTION

In general, the goal of arming glass fiber concrete (GFRP or Carbon Fiber) (CFRP) in particular was to increase the resistance of concrete in the  field of resistance Bending. 8 In both cases, the fibrous fibers of the weapon are glued to the wall surface from the concrete piece to the  resistance Bending increases. In the present article, glass fibers are randomized and all-round in all three dimensions of the piece, in the form of 25% Concrete is embedded within a reinforced concrete beam to provide its positive effects in shear strength and shock absorption. In order to  investigate the effect of glass fibers on energy absorption of shock loads and increase the shear strength of reinforced beams, in this study,  glass fibers A fixed length of 32 mm and a volume of about 25% was used in the manufacture of reinforced concrete pieces such that the  average density of the resulting piece was 1473 Kg / m 3 with a standard deviation of 9.0%.  If glass fibers are used to weapon the artillery  beams for use in three layers of the beams, its resistance to impact loads is as much as possible. Significantly increases, and energy uptake is also  rising. The present study suggests that the energy absorption ratio by the GFRP concrete beam The impact energy resulting from the  dynamic collision can range from 80 to 98 percent.

Year: 2011

Publisher : 6th National Congress on Civil Engineering

By : Alireza Mordoukhpour, Hossein Yamassabi

File Information: English Language/ 6 Page / size: 456 KB

Only site members can download free of charge after registering and adding to the cart

Download tutorial

سال : 1390

ناشر : ششمين كنـگره ملي مهنـدسي عمـران

کاری از : عليرضا مردوخ پور ، حسين جاماسبي

اطلاعات فایل : زبان انگلیسی / 6 صفحه / حجم : KB 456

فقط اعضای سایت پس از ثبت نام و اضافه کردن به سبد خرید می توانند دانلود رایگان کنند.خوشحال می شویم به ما پبیوندید

آموزش دانلود

 

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “بررسي آزمايشگاهي بهترين امتداد قرارگيري الياف شيشه اي دربتن مسلح شده با الياف (TRC )وتا ثير آن در ميزان جذب انرژي ضربه اي”
درحال بارگذاری ...