سبد خرید

حراج

ارزیابی میکروساختار و خواص سایشی پوشش های دو مرحله ای بورایدی

1,900 تومان 1,800 تومان

موجودی: در انبار

به منظور بهبـود رفتـار سايشی فـولاد زنـگ نـزن آسـتنيتي كـم كـربن ،(AISI 316L) عمليـات سـطحي يا دومرحلـه شـامل روشـ هاي بـور- كـروم دهـي،  بـور  -تیيتـانیوم و بـور- وانـاديوم دهـي انجـام شـد. پوشش دهی بـا اسـتفاده از روش سمانتاسـيون جامـد انجـام گرفـت. عمليـات كـروم دهـي ،تیيتـانیوم  دهی واناديوم دهی در 1050°Cبه مدت 4ساعت صورت گرفته است. سـپس بـر روي تمـامي آنهـا بـه مـدت 6 ساعت عملیات بوردهي 1000°Cانجام شد. مشخصات قطعات پس از عمليـات دومرحلـه ای بـه وسیله میكروسكوپ الكتروني روبشي، پراش اشعه ايكس و آزمون میكروسختي سـنجی و يكـرز بررسـي شـد. بـر روی کلیه نمونه های پوشش داده شده و خـام آزمـون سـایش پین روی دیسـك انجـام گرفتـه و نتـايج بـا  يكدیگر مقايسه شد. آزمايش هاي سایش در دو نیروي و 115 و75نیوتن و سـرعت لغـزش ثابـت انجـام شـد. مشخص شد كه نمونه بوروكرومايزه ماكزيمم سختي سطحي، وبهترين رفتار سایشي را نشان ميدهد.

تعداد:
مقایسه

چکیده

به منظور بهبـود رفتـار سايشی فـولاد زنـگ نـزن آسـتنيتي كـم كـربن ،(AISI 316L) عمليـات سـطحي يا دومرحلـه شـامل روشـ هاي بـور- كـروم دهـي،  بـور  -تیيتـانیوم و بـور- وانـاديوم دهـي انجـام شـد. پوشش دهی بـا اسـتفاده از روش سمانتاسـيون جامـد انجـام گرفـت. عمليـات كـروم دهـي ،تیيتـانیوم  دهی واناديوم دهی در 1050°Cبه مدت 4ساعت صورت گرفته است. سـپس بـر روي تمـامي آنهـا بـه مـدت 6 ساعت عملیات بوردهي 1000°Cانجام شد. مشخصات قطعات پس از عمليـات دومرحلـه ای بـه وسیله میكروسكوپ الكتروني روبشي، پراش اشعه ايكس و آزمون میكروسختي سـنجی و يكـرز بررسـي شـد. بـر روی کلیه نمونه های پوشش داده شده و خـام آزمـون سـایش پین روی دیسـك انجـام گرفتـه و نتـايج بـا  يكدیگر مقايسه شد. آزمايش هاي سایش در دو نیروي و 115 و75نیوتن و سـرعت لغـزش ثابـت انجـام شـد. مشخص شد كه نمونه بوروكرومايزه ماكزيمم سختي سطحي، وبهترين رفتار سایشي را نشان ميدهد.

 

مقدمه

سیستم های تریبو با حركت نسبی بین سطوح با اثر متقابل، نیاز به رانش هموار تحت شرايط عملياتي سخت مثل نيروهاي تماسي بزرگ، سرعت ها و دماهاي بالا دارند. از مناسـب ترین روش هـاي مـورد اسـتفاده قرار گرفته در حفاظت سطح، ايجاد پوشش های سخت بر روي مواد پايـه نـرم و چقرمـه اسـت كـه از ايـن طریق ميتوان مزایایی مانند خواص مكانیكي خوب و سـادگي شـكل دهـي را بـا مجموعـه خواصـی نظیر مقاومت سایشي ، مقاومت حرارتي و مقاومت خستگي به طور همزمان داشت. بوردادن اغلب لايه هاي نازك سطحي با سختي و مقاومت سایشي بالا را بـه وجـود مـيآورد. خـواص این پوشش به طور قابل توجهی با تغییر تركيب شیمیایی، عناصر آلیاژي و شرايط فرآيند پوشش دهی متغیر خواهــد بــود. كــارايي پوشــش از نقطــه نظــر مقاومــت سايشی بــه برخــي از خــواص آن ماننــد ســختی ، انعطاف پذیری، مدول الاستيك، تخلخل و چسبندگي بستگي دارد. یک راه مؤثر پيشرفت آينده روش بوردادن توليد لایه های بورايد چندجزئي و كامپوزيـت اسـت.

 

 

 

ABSTRACT

In order to improve the wear behavior of low carbon austenitic stainless steel (AISI 316L), surface or binary operations were performed including bromination, boron-triethanium and boron-vanadium. Coating was performed using solid cementation method. Chrome chromatizing operation, vanadium titanium ionization at 1050 ° C for 4 hours. All of them were then subjected to a 1000 ° C operation for 6 hours. Specifications of the specimens were evaluated by scanning electron microscopy, X-ray diffraction, and microscopic and continuous tests. On all of the coated and raw samples, the abrasion test was performed on the disk and the results were compared with each other. The abrasion tests were performed on two forces, 115, 75 N, and constant slip speed. It was found that the bureaucratic sample exhibited the maximum surface hardness, and the best wear behavior.

INTRODUCTION

The tribo systems, with relative movement between surfaces with interactions, require smooth thrust under severe operating conditions such as large contact forces, high speeds and high temperatures. One of the most suitable methods used in surface protection is to create hard coatings on soft and stiffener materials, which can be beneficial, such as good mechanical properties and ease of formulation with a set of properties such as abrasion resistance, thermal resistance and Fatigue resistance at the same time. Bordering often produces thin film surfaces with high hardness and abrasion resistance. The properties of this coating will vary considerably by changing the chemical composition, the alloying elements and the conditions of the coating process. The coating’s performance depends on some of its properties, such as hardness, flexibility, elastic modulus, porosity and adhesion. An effective way of future development is the method of bundling the production of composite and multilayer beryllium layers.

Year: 2007

Publisher : 11th National Congress of metallurgy of Iran

By : Mehdi Khodaei, Mohammad Hossein Enayati and Fathollah Karimzadeh

File Information: persian Language/ 10 Page / size: 1.10 KB

Download tutorial

سال : 1386

ناشر : يازدهمين كنگره ملي مهندسين متالورژی ايران

کاری از : وحید صمدي , علی حیب اله زاده

اطلاعات فایل : زبان فارسی / 10 صفحه / حجم : KB 1.10

آموزش دانلود

 

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “ارزیابی میکروساختار و خواص سایشی پوشش های دو مرحله ای بورایدی”
درحال بارگذاری ...