سبد خرید

ارزيابي نحوه انتخاب و مقياس كردن شتاب نگاشت ها براي طرح لرزه اي قابهاي بتن مسلح در برابر فروريزش

تومان

موجودی: در انبار

طرح لرزه اي انواع سيستم هاي سازه اي (ازجمله قابهاي بتن مسلح) دربرابر فروريزش، مستلزم محاسبه پارامترهاي تقاضا و ظرفيت سازه اي، براساس پاسخ سازه، با استفاده از منحني هاي حاصل از تحليل ديناميكي فزاينده ميباشد. اين منحني ها براساس تعداد قابل توجهي از تحليل هاي ديناميكي غيرخطي مجموعه زلزله هاي انتخابي بدست مي آيند. بديهي است كه تحليل هاي ديناميكي فزاينده بسيار زمانبر ميباشند. از اينرو، در صورتيكه بتوان با استفاده از تعداد زلزله هاي كمتر، پاسخ هايي متناظر با نتايج حاصل از تحليل كل مجموعه انتخابي بدست آورد، به نحو چشمگيري از حجم تحليل هاي غيرخطي لازم كاسته خواهد شد. بنابراين لزوم ارزيابي روش هاي مختلف انتخاب و مقياس شتاب نگاشت ها به منظور كاربرد در تحليل هاي ديناميكي غيرخطي آشكار ميگردد. هدف از اين پژوهش، طراحي لرزه اي سازه هاي قابي بتن مسلح دربرابر فروريزش، با بهره گيري از تحليل ديناميكي غيرخطي فزاينده (IDA) و روش طراحي مستقيم براساس تغييرمكان، تحت ركوردهاي انتخابي و مقياس شده با استفاده از نرم افزار اجزا محدود COM3 ميباشد. در اين تحقيق، در قالب فرضيات موجود، نشان داده ميشود كه منحني اصلي خلاصه شده تحليل ديناميكي فزاينده (50درصد) را ميتوان تنها با هفت ركورد انتخابي و مقياس شده، با تقريب مناسبي پيش بيني نمود.

تعداد:
مقایسه

چکیده

طرح لرزه اي انواع سيستم هاي سازه اي (ازجمله قابهاي بتن مسلح) دربرابر فروريزش، مستلزم محاسبه پارامترهاي تقاضا و ظرفيت سازه اي، براساس پاسخ سازه، با استفاده از منحني هاي حاصل از تحليل ديناميكي فزاينده ميباشد. اين منحني ها براساس تعداد قابل توجهي از تحليل هاي ديناميكي غيرخطي مجموعه زلزله هاي انتخابي بدست مي آيند. بديهي است كه تحليل هاي ديناميكي فزاينده بسيار زمانبر ميباشند. از اينرو، در صورتيكه بتوان با استفاده از تعداد زلزله هاي كمتر، پاسخ هايي متناظر با نتايج حاصل از تحليل كل مجموعه انتخابي بدست آورد، به نحو چشمگيري از حجم تحليل هاي غيرخطي لازم كاسته خواهد شد. بنابراين لزوم ارزيابي روش هاي مختلف انتخاب و مقياس شتاب نگاشت ها به منظور كاربرد در تحليل هاي ديناميكي غيرخطي آشكار ميگردد. هدف از اين پژوهش، طراحي لرزه اي سازه هاي قابي بتن مسلح دربرابر فروريزش، با بهره گيري از تحليل ديناميكي غيرخطي فزاينده (IDA) و روش طراحي مستقيم براساس تغييرمكان، تحت ركوردهاي انتخابي و مقياس شده با استفاده از نرم افزار اجزا محدود COM3 ميباشد. در اين تحقيق، در قالب فرضيات موجود، نشان داده ميشود كه منحني اصلي خلاصه شده تحليل ديناميكي فزاينده (50درصد) را ميتوان تنها با هفت ركورد انتخابي و مقياس شده، با تقريب مناسبي پيش بيني نمود.

مقدمه

پيش بيني كمي پاسخ انواع سيستم هاي سازه اي براي حالت حدي فروريزش، از مهمترين اهداف اساسي مطالعات اخير مهندسي زلزله بر اساس  عملكرد ميباشد. در اين ميان ارزيابي احتمال فروريزش قابهاي خمشي بتني مسلح، به عنوان سيستم سازه اي مقاوم متداول و مطلوب در برابر زلزله، از  اهميت خاصي برخوردار ميباشد. بطوركلي، طرح لرزه اي انواع سيستم هاي سازه اي دربرابر فروريزش، مستلزم محاسبه پارامترهاي تقاضا و ظرفيت سازه، براساس پاسخ حاصل، با استفاده از منحني هاي حاصل از تحليل ديناميكي فزاينده ميباشد. با توجه به اهميت كاربرد تحليل ديناميكي غيرخطي  فزاينده(IDA)  براي تخمين كمي سطوح مختلف عملكردي(از جمله فروريزش) و لزوم انجام تحليل هاي ديناميكي متعدد و زمانبر با هدف حصول پيش بيني دقيقي از پاسخ متوسط سازه و نيز انتخاب مجموعه ركوردهاي زمين لرزه مناسب روند تحليل، بكارگيري رويكردي مناسب براي انتخاب و مقياس شتاب نگاشتها به منظور كاربرد در تحليل هاي ديناميكي غيرخطي اهميت ويژه اي خواهد داشت.

 

 

 

ABSTRACT

The seismic pattern of various structural systems (including reinforced concrete frames) against collapse requires the calculation of demand parameters and structural capacity, based on the structure response, using the curves generated by the increasing dynamic analysis. These curves are derived from a significant number of nonlinear dynamic analyzes of the selected earthquake set. Obviously, growing dynamic analyzes are very timely. Therefore, if less frequent earthquakes can be obtained, the corresponding results obtained from the analysis of the entire selected set will significantly reduce the amount of nonlinear analysis required. Therefore, the necessity of evaluating different selection methods and the acceleration scale for applications in nonlinear dynamic analyzes is revealed. The aim of this study was to investigate the seismic design of reinforced concrete reinforced concrete structures against collapse, using the nonlinear dynamical (IDA) dynamic analysis and the direct design based on displacement, under selected records and scaled using COM3 finite element software. In this research, in the form of hypothesis, it is shown that the main curve of the summarized incremental (50%) dynamic analysis can be predicted with a suitable approximation with only seven selective and scaled records.

INTRODUCTION

The quantitative prediction of the response of various structural systems to the collapse limit state is one of the most important goals of recent earthquake engineering studies based on performance. In this regard, the evaluation of the possibility of collapse of reinforced concrete bending frames, as a reliable and reliable earthquake resistant structural system, is of particular importance. In general, the seismic pattern of a variety of structural systems against collapse requires the calculation of demand parameters and structural capacity, based on the resulting response, using the curves derived from incremental dynamic analysis. Considering the importance of increasing the use of nonlinear dynamic analysis (IDA) for quantitative estimation of various functional levels (including collapse) and the need for multiple and time-consuming dynamic analyzes with the aim of obtaining accurate prediction of the average response of the structure and the selection of appropriate earthquake records The process of analysis, the application of an appropriate approach for selecting and accelerating the scale for application in nonlinear dynamic analysis is of particular importance.

Year: 2011

Publisher : Sixth National Congress on Civil Engineering

By : Zeynab Bayati, Masoud Soltani Mohammadi

File Information: persian Language/ 8 Page / size: 580 KB

Only site members can download free of charge after registering and adding to the cart

Download tutorial

سال : 1390

ناشر : ششمین کنـگره ملی مهنـدسی عمـران

کاری از : زينب بياتي ،مسعود سلطاني محمدي

اطلاعات فایل : زبان فارسی / 8 صفحه / حجم : KB 580

فقط اعضای سایت پس از ثبت نام و اضافه کردن به سبد خرید می توانند دانلود رایگان کنند.خوشحال می شویم به ما پبیوندید

آموزش دانلود

 

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “ارزيابي نحوه انتخاب و مقياس كردن شتاب نگاشت ها براي طرح لرزه اي قابهاي بتن مسلح در برابر فروريزش”
درحال بارگذاری ...