سبد خرید

ارزيابي عريان شدگي در آسفالت ماستيك با دانه بندي هاي مختلف

تومان

موجودی: در انبار

عريان شدگي مصالح آسفالتي، شكست پيوند چسبندگي بين قير و مصالح سنگي به دليل تأثير رطوبت يا بخار آب است كه باعث جـدا شـدن قيـر از  مـصالح سنگي مي شود.اين پديده در مناطقي كه بارندگي زياد يا سطح آبهاي زيرزميني بالا باشد و يـا بـه نحـوي آب در مجـاورت مـصالح روسـازي  آسـفالتي قـرار گيرد، اتفاق مي افتد. آسفالت ماستيك به دليل فضاي خالي بسيار كم (زير 1درصد) و اتصال قوي بين چسبنده و مصالح سنگي مي تواند تا  حدود زيادي مانع عريان شدگي شود. در اين پژوهش، آسفالت ماستيك با 5نوع دانه بندي از ريزترين تا درشـت تـرين سـاخته شـدند و تحـت آزمـايش  كـشش غيـر مـستقيم خشك و اشباع و نيز آزمايش جوشاندن قرار گرفتند تا احتمال عريان شدگي اين مخلوط ها با توجه به دانه بندي هاي مختلف مورد  ارزيابي قرار گيرد.بـر اسـاس نتايج آزمايش هاي انجام شده، در دانه بندي با بافت ريزدانه با توجه به دارا بودن درصد قير بهينه بالاتر، TSRتقريبا 1است. با  درشت تر شدن دانه بنـدي و بـه تبع آن نياز به افزايش فيلر، چسبندگي بين چسبنده و مصالح سنگي افزايش يافته و TSRتقريبا ثابت مانده است.

تعداد:
مقایسه

چکیده

عريان شدگي مصالح آسفالتي، شكست پيوند چسبندگي بين قير و مصالح سنگي به دليل تأثير رطوبت يا بخار آب است كه باعث جـدا شـدن قيـر از  مـصالح سنگي مي شود.اين پديده در مناطقي كه بارندگي زياد يا سطح آبهاي زيرزميني بالا باشد و يـا بـه نحـوي آب در مجـاورت مـصالح روسـازي  آسـفالتي قـرار گيرد، اتفاق مي افتد. آسفالت ماستيك به دليل فضاي خالي بسيار كم (زير 1درصد) و اتصال قوي بين چسبنده و مصالح سنگي مي تواند تا  حدود زيادي مانع عريان شدگي شود. در اين پژوهش، آسفالت ماستيك با 5نوع دانه بندي از ريزترين تا درشـت تـرين سـاخته شـدند و تحـت آزمـايش  كـشش غيـر مـستقيم خشك و اشباع و نيز آزمايش جوشاندن قرار گرفتند تا احتمال عريان شدگي اين مخلوط ها با توجه به دانه بندي هاي مختلف مورد  ارزيابي قرار گيرد.بـر اسـاس نتايج آزمايش هاي انجام شده، در دانه بندي با بافت ريزدانه با توجه به دارا بودن درصد قير بهينه بالاتر، TSRتقريبا 1است. با  درشت تر شدن دانه بنـدي و بـه تبع آن نياز به افزايش فيلر، چسبندگي بين چسبنده و مصالح سنگي افزايش يافته و TSRتقريبا ثابت مانده است.

 

مقدمه

اكثر خرابي هاي روسازي هاي بتني يا مستقيماً ناشي از وجود رطوبت است و يا به كمك آن تشديد مي شود. يكي از خرابي هايي كه مستقيماً به دليـل  حـضور مداوم رطوبت ايجاد مي گردد، پديده عريان شدگي مصالح سنگي از قير است، كه مي تواند مقدمـه خرابي هـاي ديگـري؛ نظيـر، تـرك خـوردگي  ،جـدا شدگي دانه ها (شن زدگي) ،ايجاد چاله و در نهايت، اضمحلال روسازي باشد.  به بيان ساده، عريان شدن، شكست پيوند چسبندگي بين قير و  مصالح سنگي به دليل تأثير رطوبت يا بخار آب است. اين پديده در دماهاي بالاتر روسازي، عمدتاً وابسته به بار مي باشد، اما مي تواند در قسمتهايي از  روسازي كه تحت بارگذاري قرار ندارند، رخ دهد و آن، وقتي است كـه رطوبـت و بخار آب، به دليل خاصيت مويينگي و تغييرات دماي روسازي، وارد روسازي  مي شود. معمولاً عريان شدن از زير لايه آسفالتي شروع مي شود و به سمت بالا حركت مي كند، تا ساختمان روسازي ضعيف گردد. بدين ترتيب، تحت بار ترافيكي، تركها ظاهر مي شوند و در مراحل پيشرفته، روسازي شروع به خرد شدن مي كند.

 

 

ABSTRACT

The asphalt mortar is broken, the adhesion bond between bitumen and stone materials is broken due to the effect of moisture or water vapor, which causes the bitumen to be separated from the stone material. This phenomenon is observed in areas where high rainfall or groundwater levels are high or in some way water. In the vicinity of pavement pavement, it happens. Mastic asphalt, due to the very low (less than 1%) vacant space, and the strong bond between sticky and rocky materials, can greatly hinder irrigation. In this research, mastic asphalt with 5 grading types was made from the smallest to the most coarse. They were subjected to indirect dry and saturated stretch tests as well as boiling test to evaluate the possibility of omitting these mixtures according to different grains. Based on the results of the experiments performed, in TSC granulation with finer grain texture, having a higher optimum bitumen content, TSR is approximately 1. As the granulation becomes thicker and consequently the need for an increase in the filler, the adhesion between the adhesive and the rock materials is increased, and the TSR is almost constant.

INTRODUCTION

Most of the damages to concrete pavements are either directly due to moisture or intensified. One of the disadvantages caused directly by the presence of persistent moisture is the phenomenon of quenching of stone materials from bitumen, which can be the introduction of other failures; for example, cracking, separating the grains (gravel), creating a pit and in Ultimately, the collapse of the pavement. Simply put, the ceiling is a failure to bond adhesion between bitumen and stone materials due to the effect of moisture or water vapor. This phenomenon at the higher temperatures of the pavement is mainly dependent on the load, but it can occur in parts of the pavement that are not loaded, and when moisture and water vapor, due to the capillary property and the temperature changes of the pavement, enter Pavement. Usually, the oven starts from the asphalt substrate and moves upwards until the pavement is weakened. Thus, under the traffic load, the Turks appear and in the advanced stages, the pavement begins to be crushed.

Year: 2011

Publisher : Sixth National Congress on Civil Engineering

By : Mohsen omoozadeh Amrani, Saeed Hesami

File Information: persian Language/ 8 Page / size: 345 KB

Only site members can download free of charge after registering and adding to the cart

Download tutorial

سال : 1390

ناشر : ششمین کنـگره ملی مهنـدسی عمـران

کاری از : محسن عموزاده عمراني ،سعيد حسامي

اطلاعات فایل : زبان فارسی / 8 صفحه / حجم : KB 345

فقط اعضای سایت پس از ثبت نام و اضافه کردن به سبد خرید می توانند دانلود رایگان کنند.خوشحال می شویم به ما پبیوندید

آموزش دانلود

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “ارزيابي عريان شدگي در آسفالت ماستيك با دانه بندي هاي مختلف”
درحال بارگذاری ...