سبد خرید

ارزيابي درجه تراكم دانه بندي گسسته و پيوسته سنگدانه ها در حالت دو بعدي

تومان

موجودی: در انبار

براي دست يابي به بتني با نفوذپذيري كم و دوام بالا لازم است دانسيته خشك مخلوط حداكثرگردد. ساسا اين نظريه دستيابي به بتني با حداكثر تراكم با  استفاده از حداقل ميزان مواد چسباننده ميباشد. دراين راستا در تحقيق حاضر با استفاده از روابط رياضي نحوه قرار گيري دانه ها كه به صورت دايروي فرض  شده اند بگونه اي در نظر گرفته ميشود كه كليه دانه ها به هم مماس شده و فضاي خالي بين مصالح سنگي يا دايره ها با قطر  متفاوت به حداقل برسد.  سپس تابع هدف براي نمونه تحت بررسي كه همان ميزان درجه تراكم ميباشد مورد ارزيابي قرار گرفته است. تعداد دايره هاي در نظر گرفته شده پس از  بررسي ميزان تغييرات تابع هدف درحدود 3000عدد در نظر گرفته شده است. در نهايت درجه تراكم دانه بندي هاي متفاوت گسسته و پيوسته ارزيابي و  مورد مقايسه قرار گرفته است. نتايج بررسي ها نشان داد كه دانه بندي پيوسته ميتواند از درجه تراكم بيشتري برخوردار باشد.

تعداد:
مقایسه

چکیده

براي دست يابي به بتني با نفوذپذيري كم و دوام بالا لازم است دانسيته خشك مخلوط حداكثرگردد. ساسا اين نظريه دستيابي به بتني با حداكثر تراكم با  استفاده از حداقل ميزان مواد چسباننده ميباشد. دراين راستا در تحقيق حاضر با استفاده از روابط رياضي نحوه قرار گيري دانه ها كه به صورت دايروي فرض  شده اند بگونه اي در نظر گرفته ميشود كه كليه دانه ها به هم مماس شده و فضاي خالي بين مصالح سنگي يا دايره ها با قطر  متفاوت به حداقل برسد.  سپس تابع هدف براي نمونه تحت بررسي كه همان ميزان درجه تراكم ميباشد مورد ارزيابي قرار گرفته است. تعداد دايره هاي در نظر گرفته شده پس از  بررسي ميزان تغييرات تابع هدف درحدود 3000عدد در نظر گرفته شده است. در نهايت درجه تراكم دانه بندي هاي متفاوت گسسته و پيوسته ارزيابي و  مورد مقايسه قرار گرفته است. نتايج بررسي ها نشان داد كه دانه بندي پيوسته ميتواند از درجه تراكم بيشتري برخوردار باشد.

 

 

مقدمه

بتن بطور كلي از دو فاز يعني فاز سنگدانه و فاز خمير تشكيل شده است. دانه بندي فاز سنگدانه (شن و ماسه) از اهميت زيادي برخوردار ميباشد. اگر بتوان از حجم سنگدانه بيشتر به همراه دانه بندي مناسب در بتن استفاده نمود علاوه بر اينكه سيمان كمتري مصرف خواهد شد نفوذپذيري بتن نيز كاهش يافته و در نتيجه دوام بتن افزايش خواهد يافت. با كاهش سيمان مصرفي خزش و انقباض در خمير كاهش يافته و مدول الاستيسيته نيز افزايش خواهد يافت. در اين راستا منحني دانه بندي ايده آل در سال 1907توسط Fuller & Thompsonارائه شده است. علاوه بر آن منحني هاي دانه بندي مطلوب ديگري  بر اساس آزمايشهاي تجربي و محاسبات تئوري تاكنون ارائه شده است كه ميتوان به منحني هاي ،Fuller ، Bolomey Grafو Rissel اشاره کرد. Niu و  همكاران نيز بر روي تراكم ذرات سيمان بحث نموده و با استفاده از معادلات رياضي ثابت نموده اند كه ذرات سيمان جهت تراكم بالا فاقد ذرات ريز ميباشد. همچنين جهت ساخت بتن هاي با عملكرد بالا و بتنهاي با مقاومت بالا از تئوري حداكثر تراكم البته به صورت تجربي استفاده شده و نتايج مربوطه ارائه   شده اند. در برخي از تحقيق ها تاثير شكل ذرات نيز در تراكم دانه ها بررسي شده است. در سال هاي اخير جهت ارائه دانه بندي ايده آل از مشابه سازي  كامپيوتري شده است.

 

 

ABSTRACT

To achieve concrete with low permeability and high durability, dry mix density should be maximized. Sasha is the theory of reaching concrete with maximum density using the minimum amount of binder materials. In this regard, in the present study, using the mathematical relations of the method of placing the seeds that are assumed to be circular, is considered in such a way that all the seeds are tangled together and the empty space between the stone materials or circles with different diameters to the minimum Reach Then the objective function for the sample under study, which is the same degree of degree of density, has been evaluated. The number of circles considered is about 3000, after considering the change in the target function. Finally, the degree of density of different grading is discrete and continuously evaluated and compared. The results of the studies showed that continuous grazing can have a higher degree of density.

INTRODUCTION

Concrete generally consists of two phases, the aggregate phase and the dough phase. Gravel phase aggregate (sand and sand) is very important. If more aggregates can be used, along with appropriate granulation in concrete, in addition to lower cement consumption, concrete permeability will also decrease and concrete durability will increase. By reducing the cement consumption, the creep and contraction in the pulp will be reduced and the modulus of elasticity will increase. In this regard, an ideal graining curve was presented by Fuller & Thompson in 1907. In addition, other optimal gradient curves based on empirical experiments and theoretical calculations have been presented so far that we can refer to the curves of Fuller, Bolomey Graf and Rissel. Niu et al. Also discussed the density of cementitious particles and, using mathematical equations, have proved that cement particles have no fine particles for high density. Also, for the production of high performance concrete and high strength concrete, the theory of maximum density has been experimentally used and the corresponding results have been presented. In some studies, the effect of particle shape on grain densities has also been studied. In recent years, computer simulations have been ideal for providing ideal granularity.

Year: 2011

Publisher : Sixth National Congress on Civil Engineering

By : Hamid Rahmani, Saeed Rahmani 

File Information: persian Language/ 7 Page / size: 486 KB

Only site members can download free of charge after registering and adding to the cart

Download tutorial

سال : 1390

ناشر : ششمین کنـگره ملی مهنـدسی عمـران

کاری از : حميد رحماني ، سعيد رحماني

اطلاعات فایل : زبان فارسی / 7 صفحه / حجم : KB 486

فقط اعضای سایت پس از ثبت نام و اضافه کردن به سبد خرید می توانند دانلود رایگان کنند.خوشحال می شویم به ما پبیوندید

آموزش دانلود

 

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “ارزيابي درجه تراكم دانه بندي گسسته و پيوسته سنگدانه ها در حالت دو بعدي”
درحال بارگذاری ...