سبد خرید

حراج

اثر پيركرنشي ديناميكي بر خواص مكانيكي فولادهاي دوفازي با مورفولوژي مارتنزيت رشتهاي

1,900 تومان 1,800 تومان

موجودی: در انبار

جهت بررسي اثر پير كرنش دینامیکی بر خواص كششي و خستگي فولادهاي دوفازي با مارتنزيت رشـته ای ، فولادهاي  دوفازي( DP)با درصد هاي مختلف مارتنزيت رشته اي به دست آمد. نمونه ها تحت پيش كـرنش به ميزان %3در دماي پير  كرنشي ديناميكي ( 300 °C) قرار گرفتند. اثر پيركرنشي ديناميكي بر خواص كششي دماي اتاق اين فولادها بررسي و بحث  شد .آزمايشات خستگي به منظـور بـه دسـت آوردن تـاثير پيـر كرنشـي ديناميكي بر منحني تنش  طول عمر خستگي فولادهاي ،DPقبل و بعد از پيش كرنش در دماي بـالا انجـام و سطوح شكست خستگي توسط ميكروسكوپ الكتروني روبشي  (SEM)  مطالعـه شـد. مشـخص شـد كـه پيـر كرنشي ديناميكي  (DSA)در فولادهاي ،DPباعث افزايش استحكام تسليم و كششي و  كاهش درصد ازديـاد طول تا شكست ميشود. حد خستگي فولادهاي دو فازي بعد از پيركرنش دینامیکی افزايش مييابد. مطالعات سطح شكست خستگي نشان داد كه رشد ترك خستگي در فولادهاي دوفازي با مورفولوژي مارتنزيت رشته اي جهت گيري  ترجيحي دارد و مسير رشد ترك پرپيچ و خم است و از فاز نرمتر ميگذرد.

تعداد:
مقایسه

چکیده

جهت بررسي اثر پير كرنش دینامیکی بر خواص كششي و خستگي فولادهاي دوفازي با مارتنزيت رشـته ای ، فولادهاي  دوفازي( DP)با درصد هاي مختلف مارتنزيت رشته اي به دست آمد. نمونه ها تحت پيش كـرنش به ميزان %3در دماي پير  كرنشي ديناميكي ( 300 °C) قرار گرفتند. اثر پيركرنشي ديناميكي بر خواص كششي دماي اتاق اين فولادها بررسي و بحث  شد .آزمايشات خستگي به منظـور بـه دسـت آوردن تـاثير پيـر كرنشـي ديناميكي بر منحني تنش  طول عمر خستگي فولادهاي ،DPقبل و بعد از پيش كرنش در دماي بـالا انجـام و سطوح شكست خستگي توسط ميكروسكوپ الكتروني روبشي  (SEM)  مطالعـه شـد. مشـخص شـد كـه پيـر كرنشي ديناميكي  (DSA)در فولادهاي ،DPباعث افزايش استحكام تسليم و كششي و  كاهش درصد ازديـاد طول تا شكست ميشود. حد خستگي فولادهاي دو فازي بعد از پيركرنش دینامیکی افزايش مييابد. مطالعات سطح شكست خستگي نشان داد كه رشد ترك خستگي در فولادهاي دوفازي با مورفولوژي مارتنزيت رشته اي جهت گيري  ترجيحي دارد و مسير رشد ترك پرپيچ و خم است و از فاز نرمتر ميگذرد.

 

مقدمه

درمحدوده معین از دماها و نرخ های کرنش, بسیاری از محلولهای جامد,هم بین نشین ها, وهم جانشینی ها, پدیده تسلیم  دندانه دار یا تسلیم مکرر را از خودنشان میدهد. این رفتار که همراه با پیرسازی دینامک است به اثر<پورته وین -لوشاتلیه  >موسوم است. پير كرنشي ديناميكي به واسطه واكنش بـين نابجـايي هاي متحرك و اتمهاي حل شونده صورت ميگيرد كه در  فولادهاي كم كربن اين اتمهـا كـربن و نيتـروژن مي باشند. اين پديده در فولادها هنگامي مشاهده مي شود كه اتمهاي بين  نشين با سرعت كافي نفوذ كننـد، بـه نحوي كه با شكلگيري اتمسفر كاترل در اطراف نابجائي هاي لغزنده امكان پيركرنشي به  هنگـام تغييـر شـكل مومسان بوجود آيد. فولادهاي دوفازي كه دو خاصيت ناسازگار استحكام و انعطاف پذيري را تواماً به همراه  دارند، با ريزساختاري شامل 25 تا 15درصد ذرات سخت مارتنزيت در يك زمينه نرم فريت مشـخص مـي گردنـد .بـا توجـه بـه كاربرد وسيع و رو به رشد اين فولادها در صنايع مختلف، تحقيقاتي در زمينـه خسـتگي ايـن فولادهـا صـورت گرفته است. ولي  هنوز اثر تغيير شـكل در دماهـاي پيـركرنشـي دينـاميكي بـر ، خـواص خسـتگي ايـن فولادها بررسي نشده است. با توجه بـه  كارهـاي انجـام شـده در زمينـه تغييـر شـكل ايـن فولادهـا در دماهـاي پيركرنشي ديناميكي , اثر اين پديده بر خواص خستگي  فولادهاي مذكور مورد بررسي قرار گرفته است.

 

ABSTRACT

In order to study the dynamic effect of old strain on tensile and fatigue properties of double stranded steels with stranded martensitic, two-phase steels (DP) with different percentages of striated martensite were obtained. The samples were subjected to pre-strain rate of 3% at dynamic temperature (300 ° C). Dynamic pre-dynamics effect on the tensile properties of the room temperature of these steels was studied and discussed. Fatigue tests to obtain the effect of dynamic strain on tensile stress curves of fatigue stresses of steel, DP before and after pre-strain at high temperature and the levels of fatigue fracture by microscope Scanning electron microscope (SEM) was studied. It was found that dynamic dynamic strain (DSA) in DP steels increases the tensile and tensile strength and decreases the percentage increase in length to fracture. The fatigue limit of two-phase steels increases after dynamical aging. Levels of fatigue failure studies showed that fatigue crawling growth in bi-phasic steels with oriental martensite morphology is preferable, and the path of crack growth is curved and bent and passes through a softer phase.

INTRODUCTION

In a given range of temperatures and strain rates, many solid solutions, both locals, and successions, give rise to the phenomenon of racket submission or repeated surrender. This behavior, coupled with dynamic aging, is referred to as the Port Wine-Luscatlia. The old dynamic strain is due to the reaction between moving dislocations and soluble atoms, which, in low carbon steels, are carbon and nitrogen atoms. This phenomenon is observed in steels when interatomic atoms penetrate rapidly enough to form a Catterel atmosphere around the slippery periosts of the prehistoric shape during mosquito shifts. Double-phase steels with two incompatible properties of strength and flexibility combined with microstructure of 25 to 15 percent of martensitic hard particles in a soft ferrite domain. Given the wide and growing use of these steels in various industries, research The fatigue of these steels has taken place. However, the effect of the deformation on the dynamic aging temperatures on the fatigue properties of these steels has not been studied. Regarding the work done on the shape of these steels at dynamic pre-heating temperatures, the effect of this phenomenon on the fatigue properties of these steels has been studied.

Year: 2007

Publisher : 11th National Congress of metallurgy of Iran

By : Mohammad Jafar Molaee ,Ali Akbar Akrami

File Information: persian Language/ 10 Page / size: 573 KB

Download tutorial

سال : 1386

ناشر : يازدهمين كنگره ملي مهندسین متالورژی ايران

کاری از : محمد جعفر مولايي ,علی اكبر اكرامي

اطلاعات فایل : زبان فارسی / 10 صفحه / حجم : KB 573

آموزش دانلود

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “اثر پيركرنشي ديناميكي بر خواص مكانيكي فولادهاي دوفازي با مورفولوژي مارتنزيت رشتهاي”
درحال بارگذاری ...