سبد خرید

اثر زلزله بر روي تونل هاي مستطيلي كم عمق

تومان

موجودی: در انبار

تونل هاي حمل و نقل زيرزميني براي ماشينها و قطارها در شهرهاي پر ترافيك در سراسر جهان وسيلهاي جذاب بـراي تسـريع در حمـل و نقـل محسـوب ميشوند. ساخت اين تونلها در اعماق كم و با مقاطعي همچون مقطع مستطيلي ، اثر زلزله را بر روي اين تونلها با اهميت ميسازد. در ايـن مقالـه ابتـدا بـه بررسي روشهاي مختلف آناليز، فشار ديناميكي اعمال شده به اين تونلها پرداخته و سپس اثر عوامل مختلفي همچون مفاصل لـرزهاي ، ضـريب ميرايـي و ضريب فشار جانبي خاك بر روي تونل مترو تهران مورد بررسي قرار ميگيرد. بر اساس نتايج به دست آمده استفاده از مفاصـل لـرزهاي در قسـمت پـايين ديوارهاي قائم تونلهاي مستطيلي موجب كاهش ميزان لنگر خمشي ماكزيمم و نيـروي فشـاري مـاكزيمم شـده ولـي اثـر چنـداني بـر روي نيـروي برشـي ماكزيمم ندارد. اثر ضريب ميرايي بر روي نيروي برشي ماكزيمم بيشتر از لنگر خمشي ماكزيمم و نيروي فشاري ماكزيمم است. اثـر ضـريب فشـار جانـب خاك Kبيشترين تاثير را بر روي نيروي فشاري ماكزيمم دارد و تاثير چنداني بر روي لنگر خمشي ماكزيمم و نيروي برشي ماكزيمم ندارد.

تعداد:
مقایسه

چکیده

تونل هاي حمل و نقل زيرزميني براي ماشينها و قطارها در شهرهاي پر ترافيك در سراسر جهان وسيلهاي جذاب بـراي تسـريع در حمـل و نقـل محسـوب ميشوند. ساخت اين تونلها در اعماق كم و با مقاطعي همچون مقطع مستطيلي ، اثر زلزله را بر روي اين تونلها با اهميت ميسازد. در ايـن مقالـه ابتـدا بـه بررسي روشهاي مختلف آناليز، فشار ديناميكي اعمال شده به اين تونلها پرداخته و سپس اثر عوامل مختلفي همچون مفاصل لـرزهاي ، ضـريب ميرايـي و ضريب فشار جانبي خاك بر روي تونل مترو تهران مورد بررسي قرار ميگيرد. بر اساس نتايج به دست آمده استفاده از مفاصـل لـرزهاي در قسـمت پـايين ديوارهاي قائم تونلهاي مستطيلي موجب كاهش ميزان لنگر خمشي ماكزيمم و نيـروي فشـاري مـاكزيمم شـده ولـي اثـر چنـداني بـر روي نيـروي برشـي ماكزيمم ندارد. اثر ضريب ميرايي بر روي نيروي برشي ماكزيمم بيشتر از لنگر خمشي ماكزيمم و نيروي فشاري ماكزيمم است. اثـر ضـريب فشـار جانـب خاك Kبيشترين تاثير را بر روي نيروي فشاري ماكزيمم دارد و تاثير چنداني بر روي لنگر خمشي ماكزيمم و نيروي برشي ماكزيمم ندارد.

 

مقدمه

در حال حاضر در بسياري از كشورهاي پيشرفته به دليل اشغال سطح زمين بوسيله تاسيسـات مختلـف بسـياري از تاسيسـات شـهري بـه صـورت سازه هاي زير زميني مي باشند. در ميان اين سازه هاي زير زميني تونل هاي حمل و نقل از اهميت بسـيار زيـادي برخـوردار مـي باشـند. تـا قبـل سـال 1995 تونل ها در مقابل بارهاي ديناميكي طراحي نمي شدند. اما زلزله هاي دهه 1990ميلادي باعث خرابي هاي جدي در برخي تونل گرديدند. كـه بعنـوان مثـال مي توان به زلزله سالChi chi 1999تايوان و خسارت وارده به تونل هاي كوهستاني مركز تايوان، زلزله سال Duzce 1999تركيه كـه بـاعـث خرابـي بخشي از تونل هاي دوقلوي Boluگرديد و ريزش ايستگاه Diakiaمتروي Kobeژاپن در سال 1995اشاره كرد. اين مساله بيـانگر اهميـت طراحـي مناسب تونل ها در  برابر بارهاي ديناميكي حاصل از زلزله ميباشد. محققين زيادي به ارزيابي اثر بارهاي لرزه اي ناشي از زلزله بر روي پوشش تونل ها پرداخته اند. Park at  elتغيير شكل بيضوي شكل پوشـش تونل هاي دايره اي شكل را در شرايط بدون لغزش مورد مطالعه قرار داد.

 

 

 

ABSTRACT

Underground transportation tunnels for cars and trains in high-traffic cities around the world are attractive vehicles to accelerate transportation. The construction of these tunnels at low depths, with sections like the rectangular section, makes the impact of the earthquake on these tunnels very important. In this paper, we first investigate different methods of analysis, dynamic pressure applied to these tunnels, and then the effect of various factors such as seismic joints, damping coefficient and lateral pressure of soil on the metro tunnel in Tehran is investigated. Based on the results obtained, the use of seismic joints in the lower part of the vertical walls of the rectangular tunnels reduces the maximum bending anchor and the maximum compressive force, but does not have much effect on the maximum shear force. The effect of the damping coefficient on the maximum shear force is greater than the maximum flexural anchor and the maximum compressive force. The effect of K-side pressure coefficient has the greatest effect on the maximum compressive force and does not have much effect on maximum flexural anchor and maximum shear force.

INTRODUCTION

Currently, in many developed countries, many of the urban facilities are underground structures due to the occupation of the surface of the earth by various installations. Among these underground structures, transportation tunnels are of great importance. Until 1995, tunnels were not designed for dynamic loads. But the earthquakes of the 1990s caused serious damage to some tunnels. For example, the Chi Chi Chiang Mai 1999 earthquake in Taiwan and damage to Taiwan’s mountainous tunnels, the 1999 Duzce earthquake in Turkey, which destroyed part of the Bolu twin tunnels, and the fall of the Kabu Metro Station Diakia in Japan in 1995. This suggests the importance of designing tunnels against earthquake-induced dynamic loads. Many researchers have evaluated the effect of earthquake-induced seismic loads on tunnel cover. Park at El The elliptical shape of the shape of a circular-shaped tunnel is studied under non-slip condition.

Year: 2011

Publisher : Sixth National Congress on Civil Engineering

By : Reza Mohammad Ali Nejad, Mohammad Sirous Pabbaz 

File Information: persian Language/ 8 Page / size: 260 KB

Only site members can download free of charge after registering and adding to the cart

Download tutorial

سال : 1390

ناشر : ششمین کنـگره ملی مهنـدسی عمـران

کاری از : رضا محمد علي نژاد , محمد سيروس پاكباز

اطلاعات فایل : زبان فارسی / 8 صفحه / حجم : KB 260

فقط اعضای سایت پس از ثبت نام و اضافه کردن به سبد خرید می توانند دانلود رایگان کنند.خوشحال می شویم به ما پبیوندید

آموزش دانلود

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “اثر زلزله بر روي تونل هاي مستطيلي كم عمق”
درحال بارگذاری ...