سبد خرید

حراج

اثر توان، پاشندگی و طول فیبر در سامانه WDMبر همشنوایی ناشی از FWM

1,900 تومان 1,800 تومان

موجودی: در انبار

مهمترین مزینی که سیستم هاي نوري را از دیگر سیستم ها متمایز می کنند، ارسال اطلاعات با سرعت بالا (ظر فیت بـالا) توسـط ایـن سیستم ها می باشد بخش اساسی مخابرات نوري، فیبرها هستند. در این مقاله یک سیستم FWM1در سامانه ي WDMو کاناله که  با فیبر تک مد به طول 75کیلومتر شبیه سازي شده است،که در این مقاله نشان دادیـم بـا تغییـرات سـه پـارامتر طول،تـوان ورودي و پاشندگی فیبرتک مد ، تضعیف توان در خروجی چه تغییراتی می کند.افزایش طول فیبر تک مد باعث کاهش تضعیف توان در خروجی و با کاهش توان ورودي لیرز باعث از بین بردن تداخل بین کانالی و سپس با افزایش پاشندگی در فیبر تک مد مشاهده می کنـیم کـه در خروجی تضعیف توان کاهش می یابد که روند تغییرات هرکدام را در نرم افزار Optisystem شبیه سازي شده و در آخر مقاله بصورت جدول نشان داده ایم.

تعداد:
مقایسه

چکیده

مهمترین مزینی که سیستم هاي نوري را از دیگر سیستم ها متمایز می کنند، ارسال اطلاعات با سرعت بالا (ظر فیت بـالا) توسـط ایـن سیستم ها می باشد بخش اساسی مخابرات نوري، فیبرها هستند. در این مقاله یک سیستم FWM1در سامانه ي WDMو کاناله که  با فیبر تک مد به طول 75کیلومتر شبیه سازي شده است،که در این مقاله نشان دادیـم بـا تغییـرات سـه پـارامتر طول،تـوان ورودي و پاشندگی فیبرتک مد ، تضعیف توان در خروجی چه تغییراتی می کند.افزایش طول فیبر تک مد باعث کاهش تضعیف توان در خروجی و با کاهش توان ورودي لیرز باعث از بین بردن تداخل بین کانالی و سپس با افزایش پاشندگی در فیبر تک مد مشاهده می کنـیم کـه در خروجی تضعیف توان کاهش می یابد که روند تغییرات هرکدام را در نرم افزار Optisystem شبیه سازي شده و در آخر مقاله بصورت جدول نشان داده ایم.

مقدمه

زمینه نورهاي غیر خطی از اوایل سال 1961به سرعت در حال افزایش است، و تقریبا یک منابع پایان ناپـذیر از پدیـده هـاي جدیـد و تکنیک هاي نوري اثبات  شده است. در سال 1999راماس و همکارانش اثر جبران کننده پاشندگی رنگی را در سیسـتم هـاي نوري در  موج هاي مایکروویو با استفاده از ترکیب  چهار موج در فیبر انتقال دهنده پاشندگی  (DSF) ارائه دادند. مخابرات فیبر نوري یک روش انتقال اطلاعات از یک مکان به مکان دیگر با ارسال نور از طریق  فیبر نوري انجام می شود. مزایـاي اصـلی فیبر تلفات بسیار کم آنها است، استفاده در مسافت هاي طولانی بین تقویت کننده ها، ظرفیت حمل داده هاي  بالا، سرعت بالا و قابلیـت اطمینان بالا مخابره کردن بر روي فیبر  (ROF) فن آوري انعطاف پذیر و قابل اعتماد براي ادغام شبکه هاي بی سیم و نوري است.  ـن آوري ROFمی تواند خدمات رادیویی متعدد و استانداردي را پشتیبانی کند. به طور معمول، انتقال امواج نور از طریق فیبر، زمـانی کـه آنها با انتقال  واد خود برهم کنش دارند، تعامل کمی دارند که این می تواند برسیگنال نوري تاثیر گذارد. عموماً اثرات غیرخطـی نامیـده می شوند. معمولاً به دلیل  وان آنها با مربع شدت بیشتر نور بستگی دارد.

 

 

ABSTRACT

The most important thing that distinguishes optical systems from other systems is the high-speed data transmission by these systems. The essential part of optical communication is fiber. In this paper, a FWM1 system in the WDM and Channel system simulated with a single-mode fiber with a length of 75 km, we have shown in this paper that changes with three parameters of length, input power and fiber mode dispersion, what changes in power loss in the output The increase in the single-mode fiber length reduces the power loss in the output and, by decreasing the input power of the laser, eliminates inter-channel interference and then increases the dispersion of the single-mode fiber, which decreases the power output at the output, which changes the process of each one It is simulated in the Optisystem software, and at the end of the article we have shown the table.

INTRODUCTION

The field of non-linear light has been rising rapidly since early 1961, with almost untapped resources from new phenomena and optical techniques. In 1999, Ramas and colleagues presented the effect of color dispersal compensation in light microwave systems using a combination of four wavelengths in a dispersing transmitter fiber (DSF). Fiber optic communication is a method of transmitting information from one location to another by sending light through fiber optics. The main advantages of fiber are their very low losses, long distances between amplifiers, high data carrying capacity, high speed and high reliability. Fiber Transfer (ROF) is a flexible and reliable technology for network integration. Wireless and light. ROF Recovery can support multiple standard radio services. Typically, the transmission of light waves through fiber, when interacting with their conduction transmissions, has little interaction, which can affect the light signal. Generally called nonlinear effects. Usually, because of their tubs, they depend on the intensity of the light.

Year: 2017

Publisher : International Conference on Basic Research in Electrical Engineering

By : Farzad Karami, Saeed Sharifi, Seyyed Hossein Kazemi

File Information: persian Language/ 8 Page / size: 599 KB

Download tutorial

سال : 1396

ناشر : کنفرانس بین المللی تحقیقات بنیادین در مهندسی برق

کاری از : فرزاد کرمی ، سعید شریفی ، سید حسین کاظمی

اطلاعات فایل : زبان فارسی / 8 صفحه / حجم : KB 599

آموزش دانلود

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “اثر توان، پاشندگی و طول فیبر در سامانه WDMبر همشنوایی ناشی از FWM”
درحال بارگذاری ...